Milieueffectenrapportering (MER) van het Vlaams GLB Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De Vlaamse invulling hiervan is vastgelegd in het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027.

De Europese Commissie keurde op 5 december 2022 officieel het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027 goed. Vervolgens hechtte de Vlaamse Regering op 17 maart 2023 haar goedkeuring aan het plan, zoals finaal goedgekeurd door de Europese Commissie. 

De opmaak van dit Vlaams GLB-plan werd begeleid door een milieu-effectenrapportage (m.e.r.), met daarbij ook een passende beoordeling (plan-MER, met kenmerk PLMER-272).

In een eerste stap werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021. Op basis van de ontvangen adviezen werden richtlijnen opgesteld voor de verdere opmaak van de plan-MER. 

In een tweede stap gaat het plan-MER in openbaar onderzoek op 14 januari 2022. Dit openbaar onderzoek liep parallel met de finalisering van de eerste versie van het Vlaams GLB Strategisch Plan en de indiening ervan bij de Europese Commissie.

De aangrenzende regio’s en lidstaten werden op de hoogte gebracht van de m.e.r. procedure, maar gaven niet aan deze procedure te willen uitbreiden naar hun grondgebied.

Kennisgeving MER

De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021. De studie is hieronder digitaal raadpleegbaar. Nadien werden alle ingediende opmerkingen verwerkt. 

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 (14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022)

In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) werd een openbaar onderzoek voor het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022. 

 

De adviezen vanuit het openbaar onderzoek en van de adviserende instanties werden onderzocht. In de bijlage 2 bij het finale Strategische MER is weergegeven hoe is omgegaan met de adviezen met betrekking tot de MER. De toelichting van hoe is omgegaan met de adviezen met betrekking tot het GLB-plan zelf, is hieronder te raadplegen. 

 

Rekening houdend met onder meer de ontvangen adviezen en met de observaties van de Europese Commissie op de eerste versie, werd het GLB Strategisch Plan nog verder bijgestuurd, wat geleid heeft tot de finale goedkeuring.

Finale versie van de strategische MER

De goedkeuring van de Vlaamse Regering van het GLB Strategisch Plan 2023-2027 is gestoeld op een goedgekeurde plan-MER. Meer bepaald:

  • Concludeert het Strategische MER dat uit de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling blijkt dat het voorgenomen GLB-plan voornamelijk positieve effecten op de diverse milieudisciplines met zich mee kan brengen. De grootte van de effecten is evenwel afhankelijk van de effectieve deelname aan het programma (financiële steun op aanvraag), de plaats waar de maatregelen genomen worden en het totaalbudget van het programma.
  • Werd de passende beoordeling gunstig geadviseerd
  • Is Team Mer van oordeel dat de effecten van het voorgenomen plan op een correcte wijze zijn besproken, rekening houdend met het strategisch karakter van het plan.

Hier kunt u de finale versie van het Strategische MER raadplegen:

 

Hier kunt u de goedkeuring van het plan-MER (PLMER-272) raadplegen:

 

De nodige opvolging van de milieu-impact dient te gebeuren wanneer het GLB Strategisch Plan effectief in werking is.

Delen: