Strategisch Plan Bijenteelt

Oproep 2023 projecten Strategisch Plan Bijenteelt

Oproep voor het indienen van projectvoorstellen Strategisch Plan Bijenteelt

De eerste oproep (2023) voor projecten in het kader van het Strategisch Plan Bijenteelt binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid GLB 2023-2027 wordt open gesteld vanaf 31 juli 2023. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 31 juli tot en met 31 augustus 2023.

Tot en met 31 augustus kunnen 1 tot 3 jarige projectvoorstellen ingediend worden rond de volgende thema’s (GLB-interventies):

 • Interventie 1:
  Maatregelen voor herstel van het bijenbestand in de Unie : acties om het bestaande aantal bijenbestanden in de Unie in stand te houden of te vergroten;
 • Interventie 2:
  Ondersteuning van de laboratoria voor de analyses van bijenteeltproducten, en stoffen die mogelijk toxisch zijn voor bijen;
 • Interventie 3:
  Technische bijstand voor bijenhoudersorganisaties;
 • Interventie 4:
  Toegepast onderzoek : samenwerking met instanties die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van programma’s voor toegepast onderzoek op het gebied van de bijenhouderij en de producten van de bijenteelt;
 • Interventie 5:
  Bestrijding van vijanden, en ziekten in de bijenteelt, in het bijzonder de varroamijtplaag (Varroa destructor), de kleine kastkever (Aethina tumida) en de Aziatische hoornaar (Vespa velutina).

Gezien de ernst van de problematiek wordt bijzondere aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om binnen interventie 5 projectvoorstellen in te dienen die gericht zijn op de aanpak van de Aziatische hoornaar.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 €per project per jaar. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal drie jaar.

Praktische informatie

Projectvoorstellen worden uitsluitend en ten laatste op 31 augustus 2023 elektronisch ingediend op het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij (inloggen m.b.v. e-ID):

E-loket Landbouw en Visserij

Projecten worden ingediend via de tegel ‘bijenteelt’ op het e-loket. Op dit e-loket staan de nodige documenten ter beschikking (aanvraagformulier, handleiding bij het indienen van projectvoorstellen in het kader van het Strategisch Plan Bijenteelt, samenwerkingsovereenkomst).

Kijk tijdig na of uw onderneming, indien deze de promotor/aanvrager is, geregistreerd is in het e-loket. Indien niet, dan is het aangeraden om uw onderneming en werknemers twee weken voor de indiendatum identificeren. Mail ons via sectoradvies@lv.vlaanderen.be indien u problemen ondervindt. Wij helpen u graag verder. Koppel ten laatste twee dagen voor de uiterste indiendatum de persoon van uw onderneming die de aanvraag zal indienen, aan uw onderneming in e-loket. 

Regelgeving

De organisatie van de steunverlening voor maatregelen voor de verbetering van de productie en afzet van producten van de bijenteelt is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering en het Ministerieel besluit tot lancering van een oproep voor het indienen van projectvoorstellen in het kader van het Strategisch Plan Bijenteelt.

Meer info?

Voor vragen kunt u terecht op het generieke mailadres: sectoradvies@lv.vlaanderen.be                                                                                             

Strategisch Plan Bijenteelt 2023-2027 

Binnen de Vlaamse imkerij wordt het historisch Vlaams Bijenteeltprogramma (VBP) vanaf 1 januari 2023 ingekanteld in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. (GLB). In het kader van het Strategisch Plan Bijenteelt voorziet het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid jaarlijks een oproep voor bijenteeltprojecten. Dit strategisch Plan Bijenteelt wordt gefinancierd vanuit Europa en Vlaanderen volgens een 50-50 verdeelsleutel.

Jaarlijks wordt vanuit het Agentschap Landbouw en Zeevisserij een oproep gelanceerd voor projecten die passen binnen 1 of meerdere interventies zoals gedetermineerd binnen het GLB 2023-2027.

De interventies voor de periode 2023-2027 zijn :

 • Interventie 1 : Maatregelen voor herstel van het bijenbestand in de Unie : acties om het bestaande aantal bijenbestanden in de Unie in stand te houden of te vergroten;
 • Interventie 2 : Ondersteuning van de laboratoria voor de analyses van bijenteeltproducten, en stoffen die mogelijk toxisch zijn voor bijen;
 • Interventie 3 : Technische bijstand voor bijenhoudersorganisaties :
 • Interventie 4 : Toegepast onderzoek : samenwerking met instanties die gespecialiseerd zijn in de uitvoering van programma’s voor toegepast onderzoek op het gebied van de bijenhouderij en de producten van de bijenteelt
 • Interventie 5 : Bestrijding van vijanden, en ziekten in de bijenteelt, in het bijzonder de varroamijtplaag (Varroa destructor), de kleine kastkever (Aethina tumida) en de Aziatische hoornaar (Vespa velutina).

Initiatieven voor projecten binnen de oproep voor het Strategisch Plan Bijenteelt kunnen ingediend worden door imkerverenigingen en imkerkoepels met een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest, al dan niet in onderling samenwerkingsverband met  bijenteeltgerelateerde onderzoeksinstellingen of met andere partners. Ook bijenteeltgerelateerde onderzoeksinstellingen met een vestigingseenheid in het Vlaamse Gewest kunnen een projectvoorstel indienen als ze samenwerken met  een imkervereniging of-koepel.

De imkerverenigingen en/of imkerkoepels en bijenteeltgerelateerde onderzoeksinstellingen kunnen elk fungeren als hoofdaanvrager (=begunstigde) bij de aanvraag van de projectsteun.

Daarnaast kunnen ook bedrijven of organisaties welke actief zijn binnen de imkerij deelnemen aan het samenwerkingsverband. Deze optionele partners kunnen in louter specifieke gevallen als onderaanneming toetreden bij het uitvoeren van één afgelijnde dienst/leveren van product als ze niet in het consortium opgenomen zijn. De partners moeten relevant zijn om het beoogde resultaat te bekomen. De samenwerking moet worden geformaliseerd met een samenwerkingsovereenkomst tussen alle partners.

De projecten en hun resultaten richten zich op alle imkers in Vlaanderen.

Het SPB 2023-2027 heeft 7 goedgekeurde projecten:
2 projecten zijn een continuering van gelijknamige projecten vanuit het Vlaams Bijenteeltprogramma 2019-2022 (VBP19-22).

 1. Project ‘Honinganalyses’ wil het gelijknamig VBP project continueren in het kader van de onderbouwing van het belang van imkerhoning als lokaal natuurproduct.
  Projectuitvoerder : Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
  Contact : Wim Reybroeck, Katrien Broekaert
  wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
  katrien.broeckaert@ilvo.vlaanderen.be

   

 2. Project ‘Efficiëntie/voedselveiligheid Varroabehandeling met oxaalzuur’ wil het gelijknamig VBP project continueren in het kader van de implementatie en de evaluatie van oxaalzuurbehandeling als een laagdrempelige imkertechniek ter bestrijding van varroa, geschikt voor startende imkers in afwachting van voldoende expertise opbouw.
  Contact : Wim Reybroeck, Katrien Broekaert
  wim.reybroeck@ilvo.vlaanderen.be
  katrien.broeckaert@ilvo.vlaanderen.be

   

 3. Project ‘Gezondheid en winteroverleving in een Pajotse honingbijpopulatie’ wil door registratie en analyse bij 68 aangesloten imkers het belang onderbouwen van het vetlichaam en het eiwit vitellogenine voor een goed overwinteringsprofiel van een bijenvolk. Er wordt hieraan advies gekoppeld naar bijvoedering en het maken van afleggers toe. Het project wil ook de link leggen tussen het drachtgebied en de ontwikkeling van dit vetlichaam.
  Projectuitvoerder : Imkers Pajottenland
  Contact : Hilde Dierck
  secretariaat@imkerspajottenland.be

   

 4. Project ‘Innovatieve selectiestrategieën in de bijenteelt’ wil de implementatie realiseren van volgende innovatieve selectietechnieken : snelle opsporing van gunstige kenmerken door analyse van het genoom en de opsporing van merkergenen ; selectie door uitsluiting van het slechtste kwartiel in de rangschikking.
  Projectuitvoerder : Honeybee Valley
  Contact : Dirk de Graaf, Ellen Danneels
  dirk.degraaf@ugent.be
  ellen.danneels@ugent.be

   

 5. Project ‘Conservatie en verspreiding van een vitale zwarte bijenpopulatie’ wil in Bosland in Limburg door black box selectie een stabiele Zwarte bijenpopulatie realiseren als genenpool voor vitaliteit voor alle Vlaamse bijen, met als uiteindelijk doel de creatie van lokale veerkrachtige bijen.
  Projectuitvoerder : ZwarteBij.org
  Contact : Jurgen Boterberg, Dylan Elen
  Voorzitter@ZwarteBij.org
  dylan.elen@gmail.com

   

 6. Project ‘Selectieve bestrijding van de invasieve exoot 'Aziatische hoornaar' ter bescherming van de honingbij en de biodiversiteit in Vlaanderen’ wil de imkers ondersteunen bij het onder controle houden populatie Aziatische hoornaars in een seizoen door opleiding, door het wegvangen van de overwinterde koninginnen in de lente met specifieke vangvallen, en door het gebruiken van de zendertechniek bij moeilijk opspoorbare nesten.
  Projectuitvoerder : Limburgse Imkersbond (LIB)
  Contact : Frans Daems
  frans.daems@skynet.be

   

 7. Project ‘Bevruchtingsstations en Kunstmatige Inseminatie’ wil de transitie ondersteunen van selectiewerkgroepen met focus op raszuiverheid naar selectiewerkgroepen met focus op veerkracht, door het ondersteunen en coördineren van het reizen naar bevruchtingsstations van de belangrijkste bijenrassen (Carnica, Buckfast, Zwarte bij) in Vlaanderen. Het project wil topkoninginnen ter beschikking stellen aan de Vlaamse imkers via een overlarfproject.
  Projectuitvoerder : Koninklijke Vlaamse Imkersbond (KonVIB)
  Contact : Geert Meersdom
  geertmeersdom@gmail.com

   

Vlaams bijenteeltprogramma 2020-2022

De Europese Commissie erkent de essentiële rol van de bijenteelt voor landbouw en omgeving en heeft het Nationaal Bijenteeltprogramma voor België 2020-2022 goedgekeurd.

Het Nationaal Bijenteeltprogramma voor België 2020-2022 bestaat uit de 2 regionale Bijenteeltprogramma’s (Vlaanderen en Wallonië) voor de periode van 1 augustus 2019 tot 31 december 2022. Dit programma werd gemodificeerd vanaf 2021.

Er werd op Europees niveau voor de drie werkjaren jaarlijks een budget van 40 mio euro weerhouden om te verdelen over de verschillende Nationale Bijenteeltprogramma’s van alle lidstaten.

Vanaf 2021 werd een aanzienlijke Europese budgetstijging (x 1,5) doorgevoerd van 40 mio euro naar 60 mio euro. Dit betekent een stijging van het Belgisch jaarlijks budget van 160.000 euro naar 423.000 euro, jaarlijks te besteden aan activiteiten die kaderen binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma

Vlaanderen blijft zich engageren om het Vlaamse luik van het Belgisch Nationaal Bijenteeltprogramma te ondersteunen volgens de 50-50-verdeelsleutel, voor een periode van 3 jaar.

Het nieuwe Vlaamse Bijenteeltprogramma (VBP) focust op 2 luiken :

 • opleiding van imkers, met bijzondere focus op startende imkers
 • bijengezondheid

De uitvoering van het nieuwe programma ligt in handen van een onafhankelijk  orgaan (Bijenteeltprogramma vzw), dat onder controle staat van beide subsidiërende overheden : de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

De imkerfederaties behouden als spreekbuis van de georganiseerde imkerij hun belangrijke adviserende rol binnen het Toezichtscomité. Op deze manier moet de hele sector van de Vlaamse imkerij zich aangesproken voelen en de vruchten kunnen plukken van de geleverde inspanningen.

Vlaams bijenteeltprogramma 2017-2019

Het Vlaams Bijenteeltprogramma 2017 – 2019 kadert binnen het Europese stelsel voor steun aan de bijenteelt voorzien in verordening (EU) 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten. Hierbij roept de EU de lidstaten om de 3 jaar op een nationaal (regionaal) programma bij de Commissie in te dienen, dat na goedkeuring van deze laatste recht heeft op een cofinanciering van 50%. De programma’s moeten zich richten op de verbetering van de algemene voorwaarden voor de productie en afzet van producten van de (honing)bijenteelt en moeten aansluiten bij  het soort van maatregelen die door de verordening zijn opgesomd.

Het Vlaams programma werd opgesteld in samenspraak met de representatieve bijenteeltorganisaties. De weerhouden acties hebben een sectorbreed projectmatig karakter en willen in de eerste plaats de bijensterfte in Vlaanderen terugdringen door het promoten van betere, wetenschappelijk onderbouwde imkertechnieken en door het opzetten van een selectiewerking, gebaseerd op de gedocumenteerde prestaties van het teeltmateriaal. Het is dus geen steunstelsel met rechtstreekse financiële bijstand aan individuele producenten of lokale groepen.

Deze steun voor de bijenteelt van ongeveer 250.000 euro per jaar doet niets af van de aandacht van de Vlaamse overheid voor andere aspecten van de biodiversiteit en de wilde bestuivers, maar dat gebeurt in het geëigende kader.

Zie ook:

Delen: