Vlaams Bijenteeltprogramma

Vlaams bijenteeltprogramma 2020-2022 

De Europese Commissie erkent de essentiële rol van de bijenteelt voor landbouw en omgeving en heeft het Nationaal Bijenteeltprogramma voor België 2020-2022 goedgekeurd.

Het Nationaal Bijenteeltprogramma voor België 2020-2022 bestaat uit de 2 regionale Bijenteeltprogramma’s (Vlaanderen en Wallonië) voor de periode van 1 augustus 2019 tot 31 december 2022. Dit programma werd gemodificeerd vanaf 2021.

Er werd op Europees niveau voor de drie werkjaren jaarlijks een budget van 40 mio euro weerhouden om te verdelen over de verschillende Nationale Bijenteeltprogramma’s van alle lidstaten.

Vanaf 2021 werd een aanzienlijke Europese budgetstijging (x 1,5) doorgevoerd van 40 mio euro naar 60 mio euro. Dit betekent een stijging van het Belgisch jaarlijks budget van 160.000 euro naar 423.000 euro, jaarlijks te besteden aan activiteiten die kaderen binnen het Vlaams Bijenteeltprogramma

Vlaanderen blijft zich engageren om het Vlaamse luik van het Belgisch Nationaal Bijenteeltprogramma te ondersteunen volgens de 50-50-verdeelsleutel, voor een periode van 3 jaar.

Het nieuwe Vlaamse Bijenteeltprogramma (VBP) focust op 2 luiken :

  • opleiding van imkers, met bijzondere focus op startende imkers
  • bijengezondheid

De uitvoering van het nieuwe programma ligt in handen van een onafhankelijk  orgaan (Bijenteeltprogramma vzw), dat onder controle staat van beide subsidiërende overheden : de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

De imkerfederaties behouden als spreekbuis van de georganiseerde imkerij hun belangrijke adviserende rol binnen het Toezichtscomité. Op deze manier moet de hele sector van de Vlaamse imkerij zich aangesproken voelen en de vruchten kunnen plukken van de geleverde inspanningen.

Lees ook Vlaamse regering trekt extra middelen uit voor bestrijding Aziatische hoornaar

Vlaams bijenteeltprogramma 2017-2019

Het Vlaams Bijenteeltprogramma 2017 – 2019 kadert binnen het Europese stelsel voor steun aan de bijenteelt voorzien in verordening (EU) 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten. Hierbij roept de EU de lidstaten om de 3 jaar op een nationaal (regionaal) programma bij de Commissie in te dienen, dat na goedkeuring van deze laatste recht heeft op een cofinanciering van 50%. De programma’s moeten zich richten op de verbetering van de algemene voorwaarden voor de productie en afzet van producten van de (honing)bijenteelt en moeten aansluiten bij  het soort van maatregelen die door de verordening zijn opgesomd.

Het Vlaams programma werd opgesteld in samenspraak met de representatieve bijenteeltorganisaties. De weerhouden acties hebben een sectorbreed projectmatig karakter en willen in de eerste plaats de bijensterfte in Vlaanderen terugdringen door het promoten van betere, wetenschappelijk onderbouwde imkertechnieken en door het opzetten van een selectiewerking, gebaseerd op de gedocumenteerde prestaties van het teeltmateriaal. Het is dus geen steunstelsel met rechtstreekse financiële bijstand aan individuele producenten of lokale groepen.

Deze steun voor de bijenteelt van ongeveer 250.000 euro per jaar doet niets af van de aandacht van de Vlaamse overheid voor andere aspecten van de biodiversiteit en de wilde bestuivers, maar dat gebeurt in het geëigende kader.

Zie ook:

Delen: