Terug naar Nieuws

Welke kansen bieden de GLB-steunmaatregelen voor uw teeltplan 2024?

Steun

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bevat heel wat maatregelen waarbij landbouwers voor hun vrijwillige inspanningen voor milieu en klimaat vergoed worden. De nieuwe verbintenissen voor ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen starten op 1 januari 2024. De aanvraag zelf gebeurt via de verzamelaanvraag 2024. Bent u benieuwd naar wat het GLB u te bieden heeft om uw bedrijf klimaatrobuuster en milieuvriendelijker te maken?

Ecoregeling vruchtafwisseling met vlinderbloemigen

Bij de éénjarige ecoregeling ‘vruchtafwisseling met vlinderbloemigen’ zaait u op een perceel in de periode 2020-2024 hoofdteelten in uit minstens drie verschillende vruchtafwisselingsgroepen, waarvan minstens één uit de vlinderbloemigengroep. De premie voor de ecoregeling bedraagt 108 euro/ha.
U vindt de verschillende vruchtafwisselingsgroepen in deze tabellen. Twee mogelijke voorbeelden van vruchtafwisseling vanaf 2020 zijn:

  • voorbeeld 1: aardappelen – wintertarwe- winterveldbonen – maïs – suikerbieten,
  • voorbeeld 2: grasklaver – grasklaver – voederbieten – maïs – wintertarwe.

Eénjarige eiwitteelten en andere ecoteelten

 Met de ecoregeling ‘éénjarige ecoteelten’ krijgt u steun voor verschillende zuivere teelten zoals veldbonen, drooggeoogste erwten, quinoa, bladrammenas, hennep, faunamengsel, … maar ook voor mengteelten van granen met een vlinderbloemige. De premie voor de ecoregeling ligt tussen 60-1500 euro/ha.

Meerjarige eiwitteelten

De beste inzaaiperiode voor grasklaver, grasluzerne, graskruidenmengsels en meerjarige luzerne is het najaar. Als u in 2024 wil deelnemen aan de agromilieuklimaatmaatregel ‘meerjarige eiwitteelten’ is het dan ook sterk aangeraden om deze teelten al in het najaar van 2023 in te zaaien. Doorzaai is niet toegelaten voorafgaand aan de start van een verbintenis. Het subsidiebedrag varieert van 230 euro tot 600 euro/ha.

Ecoregeling ‘Verhogen organisch koolstofgehalte’

Voor de ecoregeling ‘verhogen organisch koolstofgehalte op bouwland’ is het belangrijk om in uw teeltplan 2024 rekening te houden met teelten die zorgen voor een hoge koolstofaanvoer. De belangrijkste voorwaarde van de maatregel is om via het teeltplan gemiddeld minstens 1.250 kilogram effectieve organische koolstof per hectare bouwland aan te brengen. In de tabel met aanbreng organische koolstof vindt u per teelt wat de aanvoer aan organische koolstof is. De vergoeding bedraagt 70 euro tot 160 euro/ha. Als u korrelmaïs opneemt in uw teeltplan, moet u daarvan bewijs aanleveren. Gebruik bij voorkeur de LV-AgriLens app.

Daarnaast is ook steun mogelijk voor het aanbrengen van stalmest, compost en houtsnippers en voor bodemanalyses met een goed analyseresultaat met betrekking tot pH en organisch koolstofgehalte. De vergoeding bedraagt 50 euro tot 482 euro/ha.

Precisielandbouw bekalken

Om te kunnen deelnemen aan de ecoregeling ‘Precisielandbouw-plaatsspecifieke bekalking’ laat u op het perceel een bodemscan uitvoeren. Dit kan al in het najaar 2023. De taakkaarten die na de scan opgemaakt worden, komen in aanmerking voor de ecoregeling in 2024. De vergoeding bedraagt 100 euro/ha.

Andere maatregelen

Naast de opgesomde maatregelen zijn er nog heel wat andere maatregelen mogelijk die u vindt op Steun | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). Zo zijn er maatregelen waarbij landbouwers steun krijgen als ze bepaalde voorwaarden of beperkingen naleven rond het gebruik van bemesting en/of gewasbeschermingsmiddelen. Hier is het belangrijk om de voorwaarden na te leven vanaf de start van de verbintenis op 1 januari 2024. Voorbeelden zijn ecologisch beheerd grasland, mechanische onkruidbestrijding, precisielandbouw via automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing, …

Als u aan een maatregel deelneemt, bekijk dan goed de gebruiksperiode, de minimumoppervlakte en eventuele bijkomende subsidievoorwaarden. Deze zijn voor elke maatregel afzonderlijk bepaald.

De meest recente informatie over alle maatregelen vindt u op de website van Landbouw en Visserij in de infofiches onder Steun | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be). De aanpassingen voor 2024 zijn beperkt en zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd, eventueel onder voorbehoud van goedkeuring.

Delen: