Ecoregeling: verhogen van het organische koolstofgehalte

Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn beter bestand tegen erosie, zijn vruchtbaarder en kennen een betere waterhuishouding waardoor ze beter gewapend zijn tegen droogte of wateroverlast. Met verschillende maatregelen worden landbouwers gestimuleerd het organische koolstofgehalte in de bodem van hun percelen te verhogen. Dit kan door het aanbrengen van stalmest, champost, compost of houtsnippers op percelen of via een aangepast teeltplan. Bij een aangepast teeltplan wordt door het gericht inzetten van teelten en teeltcombinaties een organische koolstoftoename gerealiseerd die op het volledige bedrijf aan een minimumdrempel moet voldoen. Als deelnemers aan een van deze maatregelen ook goede bodemanalyse-resultaten voor %OC en PH en kunnen voorleggen, wordt een extra vergoeding voorzien. 

Meer informatie en voorwaarden kan u terugvinden in volgende fiche: Verhogen organische koolstofgehalte (versie 29.02.2024)

De tabel "Aanbreng organisch koolstof via teeltplan" vindt u op de webpagina "Tabellen bij de verzamelaanvraag 2024".

Delen: