Ecoregeling: aanleg van bufferstroken

De ecoregeling ‘Bufferstroken’ stimuleert het aanleggen van verschillende bufferstroken (grasstrook ikv erosiebestrijding, grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen of waterlopen, bufferstrook met een graskruidenmengsel of bufferstrook met een bloemenmengsel) langs landbouwpercelen. Deze bufferstroken zorgen voor een verminderde afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen naar waterlopen, heggen, houtkanten,…. Ze dragen ook bij tot de groene dooradering in het landschap, en door het inzaaien van specifieke mengsels kunnen zij een geschikte biotoop vormen voor verschillende planten en dieren en zo de (functionele) agrobiodiversiteit ondersteunen.

De informatie en voorwaarden voor campagne 2024 kan u terugvinden in de fiche: 

Hier kan u de schematische voorstelling vinden van de bufferstroken.

Delen: