Ecoregeling: aanleg van bufferstroken

De ecoregeling ‘Bufferstroken’ stimuleert het aanleggen van verschillende bufferstroken (grasstrook ikv erosiebestrijding, grasbufferstrook langs kwetsbare landschapselementen of waterlopen, bufferstrook met een graskruidenmengsel of bufferstrook met een bloemenmengsel) langs landbouwpercelen. Deze bufferstroken zorgen voor een verminderde afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen naar waterlopen, heggen, houtkanten,…. Ze dragen ook bij tot de groene dooradering in het landschap, en door het inzaaien van specifieke mengsels kunnen zij een geschikte biotoop vormen voor verschillende planten en dieren en zo de (functionele) agrobiodiversiteit ondersteunen.

De informatie en voorwaarden voor campagne 2024 kan u terugvinden in de fiche: 

Hier kan u de schematische voorstelling vinden van de bufferstroken.

Gevolgen nat voor- en najaar voor ecoregeling bufferstroken 

Na een nat najaar was ook het voorjaar zeer nat, waardoor de veldwerkzaamheden vertraging oplopen. Voor landbouwers die dit jaar wensen deel te nemen aan de ecoregeling ‘bufferstroken’ (met inzaai voor 1 mei), zal het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ermee rekening houden dat een inzaai uiterlijk op 30 april 2024 niet steeds mogelijk is door de natte weersomstandigheden. Wel wordt verwacht dat de bufferstrook  aangelegd wordt van zodra het kan en uiterlijk op 31 mei 2024. Dit geldt voor alle duidelijkheid niet voor de grasbufferstrook in het kader van erosiebestrijding (‘BUG’). Deze bufferstrook moet nog steeds bij de start van 2024 aanwezig zijn.

Delen: