Voortplantingstechnieken

Voortplantingstechnieken bij paarden & ezels: winning en opslag van sperma, eicellen en embryo’s.

Op deze pagina:

Op het gebied van de toepassing van voortplantingstechnieken bij paarden stelt de Vlaamse overheid voorwaarden vast waaraan erkende centra moeten voldoen om sperma of embryo's in de nationale of intracommunautaire handel te mogen brengen.

De erkenning van centra voor de nationale handel behoort tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Hiertoe zijn voorwaarden bepaald waaraan de infrastructuur en uitrusting van het centrum moeten voldoen, zoötechnische voorwaarden waaraan de donorhengsten moeten beantwoorden en administratieve voorwaarden waaronder de productie en de handel van het sperma of embryo's moet gebeuren.

De erkenning van centra voor de intracommunautaire handel is een bevoegdheid voor de Vlaamse overheid voor wat de zoötechnische en administratieve voorwaarden betreft. De federale overheid is bevoegd voor de erkenning van centra op basis van voorwaarden betreffende infrastructuur en uitrusting van het centrum en betreffende sanitaire aspecten waaraan de donorhengsten of -merries dienen te voldoen.

Ook het gebruik van sperma en embryo's is gereglementeerd. Enkel sperma of embryo's die op een officieel erkende wijze zijn gewonnen, behandeld en opgeslagen, mogen aangewend worden bij merries die toebehoren aan derden.

Aanvraag van een erkenning voor de winning, opslag, inseminatie of verhandeling van paardensperma

Melding van wijziging van bedrijfsgegevens of stopzetting van bedrijfsactiviteit van een centrum voor winning/opslag van sperma/eicellen/embryo's van paardachtigen 

Wetgeving

  • Fokkerijbesluit  : Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren.
  • Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8, 36 en 42 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende de organisatie van de fokkerij van voor de landbouw nuttige huisdieren

website (nieuw venster): http://jure.juridat.just.fgov.be/?lang=nl

Erkende organisaties

Lijsten met KI centra paarden:

Overzicht

Contact

U kan bij deze persoon terecht voor alle vragen betreffende wetgeving en de controle erop:

Koningin Astridlaan 50, bus 6 - 3500 Hasselt
Tel. 011 74 26 83 - Fax 011 74 26 99
Hanne Geenen
e-mail: hanne.geenen@lv.vlaanderen.be