Oproep voor een strategie voor kust-gebonden vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling

De indieningsperiode van deze oproep is afgelopen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij lanceert een oproep voor de indiening van een strategie voor kust-gebonden vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (Community Led Local Development (CLLD)).

Deze oproep kadert in de uitvoering van Prioriteit 3 van het Belgisch Programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027 en richt zich specifiek op de uitvoering van de Belgische programmadoelstelling om de lokale ontwikkeling te stimuleren ter versterking van de kust-gebonden visserij- (en potentieel aquacultuur-) gemeenschap. Hiervoor wordt een totaalbudget van maximaal 3.000.000 EUR ter beschikking gesteld.

Algemene aspecten verbonden aan deze oproep

Indieningsperiode 1 oktober 2023 – 15 december 2023
Maximale steun en steunpercentage voor het opmaken van een lokale strategie 75.000 EUR (100%)
Maximaal beschikbare budget (EFMZVA en nationale cofinanciering) ter uitvoering van de lokale strategie 3.000.000 EUR
Verwachte looptijd voor de uitvoering van de Lokale Strategie 1 januari 2024 – 31 december 2029
Indiening via Het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Voor meer informatie raadpleegt u: Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027
Contact Voor meer informatie over deze oproep, kan u contact opnemen met volgend e-mailadres: info@lv.vlaanderen.be

Het actietype waarbinnen deze oproep kadert samengevat:

Actietype 3.1.1 Kust-gebonden vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)
Beschrijving van het actietype Het betreft binnen dit actietype acties die breder gaan dan de traditionele visserij- en aquacultuuractiviteiten en zich onder andere richten op (eco-)toerisme en cultuur, korte keten en diversificatie en innovatie van het aanbod, bottom-up gedreven innovaties, ecologische initiatieven. Daarnaast betreft het ook informatieve campagnes en andere ondersteunende initiatieven die bijdragen tot het creëren van een band met de burger of gericht zijn op integratie met de blauwe economie. Dit laatste aspect kan met name bereikt worden door de diversificatie van activiteiten, waarbij men niet-visserij gerelateerde nevenactiviteiten ontwikkelt, met als doel om de bron van bedrijfsinkomsten te kunnen verbreden. Het kan hier gaan over activiteiten die bijdragen aan de blauwe economie in de brede zin (bv. zee-toerisme, milieudiensten, maricultuur, datacollectie, …). De doelgroep voor diversificatie is het Klein Vloot Segment (KVS). Tot slot moet er ook aandacht zijn voor het verkennen van de haalbaarheid van een professioneel kleinschalig kustvisserijsegment volgens de Europese definitie (SSCF), binnen de toelaatbare grenzen van de Belgische vlootcapaciteit. Deze verkenning kan beschouwd worden als een beleidsvoorbereidend proces dat ondersteund wordt door middel van studies en dialoog.
Subregionaal gebied waar de strategie op moet gericht zijn De Belgische kustregio, in dit geval  bestaande uit de 10 kustgemeenten
Voorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing binnen dit actietype:

 • Startdatum: de lokale actiegroep moet haar taken beginnen uit te voeren binnen drie maanden na het besluit tot goedkeuring van de strategie;
 • De strategie moet worden ontworpen, ingediend en uitgevoerd door een ‘plaatselijke actiegroep’ zoals bepaald in Ver. (EU) 2021/1060, art. 33;
 • De plaatselijke actiegroep moet bestaan uit vertegenwoordigers van lokale publieke en private sociaaleconomische belangengroepen, met dien verstande dat niet één belangengroep de besluitvorming domineert;
 • De strategie moet steun bieden voor netwerkvorming, toegankelijkheid, aspecten die in de lokale context innovatief zijn en samenwerking en kennisuitwisseling met lokale actiegroepen uit andere Europese lidstaten;
 • De strategie omvat (minimaal) volgende elementen:
 • Het geografische gebied en de bevolking waarop de strategie betrekking heeft;
 • Het proces om de gemeenschap bij de ontwikkeling van de strategie te betrekken;
 • Een analyse van de ontwikkelingsbehoeften en de mogelijkheden van het gebied;
 • De doelstellingen van de strategie, met meetbare streefdoelen voor resultaten, en bijhorende geplande acties*;
 • De regelingen voor het beheer, de monitoring en de evaluatie waarmee kan worden aangetoond dat de plaatselijke actiegroep de capaciteit heeft om de strategie uit te voeren;
 • Een financieel plan, met daarin begrepen de geplande toewijzing uit het EFMZVA;
 • De soorten maatregelen en acties die kunnen worden gefinancierd;
 • De samenstelling van de plaatselijke actiegroep, met indicatie van haar inclusief karakter en, waar toepasselijk, de vermelding van de rol van de verschillende partners

Voor meer informatie over de steunvoorwaarden, zie o.a.: BVR FIVA/EFMZVA, art. 34

*Voor het vaststellen van meetbare streefdoelen moet men minstens gebruik maken van een of meerdere “resultaatsindicatoren”, zoals bepaald in bijlage 1 van de EFMZVA-Verordening. Volgende indicatoren zijn toegestaan voor gebruik: CR 04, CR 06, CR 07, CR 08, CR 10, CR 11, CR 13, CR 14, CR 16 en CR 19. De opgenomen indicatoren zullen ook dienen om een impactevaluatie uit te voeren van de strategie (punt 2, e, van deze oproep).

Steunregeling binnen de lokale strategie
 • De maximale steun voor capaciteitsopbouw en voorbereidende acties ter ondersteuning van het ontwerp en de toekomstige uitvoering van de strategie bedraagt: 75.000 EUR;
 • De maximale steun voor de uitvoering van concrete acties – met inbegrip van samenwerkingsactiviteiten en de voorbereiding daarvan – die zijn geselecteerd in het kader van de strategie: per concrete actie met betrekking tot een individuele investering bedraagt deze 50.000 EUR. De maximale steun per concrete actie van collectief belang bedraagt 150.000 EUR;
 • De maximale steun voor het beheer, de monitoring en de evaluatie van de strategie en de dynamisering ervan, met inbegrip van het faciliteren van uitwisselingen tussen belanghebbenden mag niet meer bedragen dan 25% van de totale overheidsbijdrage (Europese financiering en nationale cofinanciering samen) aan de strategie.
Selectiecriteria De criteria waaraan de ingediende projecten zullen worden afgetoetst staan beschreven in het document met de criteria en procedure voor de selectie van concrete acties.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze oproep en steun uit het Belgisch programma EFMZVA 2021 – 2027 kan u Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027 raadplegen.

Raadpleeg zeker ook volgende documenten:

Naast deze steunaanvraag kunt u ook continu steunaanvragen indienen in een blokperiode via het “open loket”. De blok- of indienperiodes waarbinnen u continu kan indienen, lopen telkens over een periode van 3 maanden. Meer info vindt u op Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027

Regelgevend kader

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contact

Delen: