Gemeenschappelijke Marktordening

De Gemeenschappelijke Marktordening (GMO), opgesteld door de Europese Unie bij Verordening (EU) nr. 1379/2013 (EUR-Lex), zorgt voor het beheer van de markten van visserij- en aquacultuurproducten en is daarmee een belangrijk onderdeel van het Europees visserijbeleid.

Doel

Enerzijds heeft het GMO tot doel om bij te dragen aan de kerndoelstellingen van het GVB, namelijk het garanderen van duurzame en hoge langetermijnopbrengsten. Anderzijds dient het GMO ook bij te dragen aan het versterken van de visserij- en aquacultuursector in de EU, het stabiliseren en transparanter maken van de markten, bij te dragen aan gelijke voorwaarden voor alle producten die in de EU op de markt worden gebracht en te zorgen voor een gevarieerd aanbod en traceerbare en nauwkeurige informatie voor consumenten via markering en etikettering.

Reglementering

Toepasselijke documentatie in het kader van de GMO omvat onder andere de Reglementering benaming visserijproducten (KB_22 mei 1996). Dit koninklijk besluit is momenteel aan herziening toe en zal binnenkort vervangen worden.

Producenten- en brancheorganisaties

Producenten- en brancheorganisaties in de sector visserij en aquacultuur kunnen zich laten erkennen op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2022.

Om een erkenning te verkrijgen, moet u een aanvraag indienen bij de dienst Visserij van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Voeg aan deze aanvraag minimaal volgende gegevens en documenten toe, zoals bepaald in art. 9 van het BVR:

  • statuten
  • huishoudelijk reglement
  • identiteit van de personen die gemachtigd zijn om voor rekening en in naam van de producenten- of brancheorganisatie te handelen
  • nadere gegevens over de activiteiten van de organisatie
  • bewijs dat u voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering

De bevoegde minister voor de zeevisserij beslist over het afleveren van een erkenning. Dit gebeurt binnen de drie maanden na de ontvangst van de erkenningsaanvraag bij de dienst Visserij. 

In Vlaanderen is er één erkende producentenorganisatie op basis van dit Besluit van de Vlaamse Regering: de Producentenorganisatie van de Belgische Reders ter Zeevisserij, Rederscentrale CV

Delen: