Contactgegevens waterbeschikbaarheid

Waar kan ik terecht voor informatie over waterbeschikbaarheid?

Water onttrekken

Onbevaarbare waterlopen: meldingsplicht voor het onttrekken van water (sedert 1/1/2022)

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder. Die kan dan na gaan of de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht zijn. Om dit vlot te laten verlopen, is er een e-loket wateronttrekkingen. Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Wie een permanente installatie voor de onttrekking van water wil, moet hiervoor een machtiging aanvragen. Ook deze machtiging kan aangevraagd worden via het e-loket wateronttrekking.

Een onttrekkingsticket voor water uit onbevaarbare waterlopen kan u aanvragen via www.wateronttrekking.be.

Meer info over de werking van het e-loket wateronttrekking vindt u bij Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop (Vlaanderen) of Water onttrekken uit onbevaarbare waterlopen (Vlaamse Milieumaatschappij - VMM). Bekijk ook het webinar e-loket captatie onbevaarbare waterlopen.

Bevaarbare waterlopen: melding of vergunning voor het onttrekken van water

Om toelating (melding/vergunning) te vragen voor het capteren van water uit bevaarbare waterlopen, kanalen, kan u terecht bij www.vlaamsewaterweg.be/watercaptatie.

Contactgegevens

De Vlaamse Waterweg NV | Tel. 011 29 84 00 | info@vlaamsewaterweg.be

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen

Permanent onttrekkingsverbod 

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Als er water wordt onttrokken, heeft dit direct een grote impact. Daarom stellen de provinciegouverneurs van Limburg, Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor de kwetsbare waterlopen op hun grondgebied, een permanent onttrekkingsverbod in. In Oost-Vlaanderen geldt een zomer-captatieverbod voor deze waterlopen (tussen 1/04 en 31/10).

Deze onttrekkingsverboden zijn noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is dit cruciaal.

Waar er welk type onttrekkingsverbod geldt, kan u raadplegen op www.wateronttrekking.be of op de kaart met onttrekkingszones (Vlaamse Milieumaatschappij-VMM). Deze kaarten geven de actuele onttrekkingsverboden aan. Als er extra onttrekkingsverboden ingesteld worden, wordt de kaart meteen geactualiseerd.

Er zijn enkele uitzonderingen op die onttrekkingsverboden - hier is dit toch toegelaten:

  • onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Onder weidepompen verstaan we zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie;
  • onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is;
  • door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt bij een verzekerde minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm.
Tijdelijke onttrekkingsverboden

In functie van de droogtetoestand kunnen de provinciegouverneurs ook tijdelijke onttrekkingsverboden instellen voor de ecologisch kwetsbare waterlopen op hun grondgebied.

Voor overzicht van permanente en tijdelijk ingestelde onttrekkingsverboden: zie Droogtemaatregelen | Vlaanderen.be

Alternatieve waterbronnen

Als innovatieve ondernemer in de land- en tuinbouw is het belangrijk om u voor te bereiden om duurzaam om te gaan met water. Bekijk het filmpje Alternatieve waterbronnen met de getuigenis van een kippenboer.

Waterradar

In periodes van droogte en waterschaarste is het irrigeren van gewassen met regen- en grondwater niet altijd vanzelfsprekend. Daarom ontwikkelden de partners in het VLAIO-project Irrigatie 2.0 www.waterradar.be. Hiermee kunnen land- en tuinbouwers eenvoudig te weten komen welke aanbieders van alternatieve waterbronnen zich in de buurt van hun percelen bevinden. 

Het blijft belangrijk om aandacht te hebben voor de geleidbaarheid en het zoutgehalte van alternatieve waterbronnen bij het inzetten ervan op het bedrijf (bv. voor irrigatie van gewassen of als drinkwater voor vee). Daarnaast is de opstapeling van zouten in de bodem nefast voor de bodemkwaliteit.

Meer informatie over WaterRadar en hoe deze tool te gebruiken vindt u op WaterRadar weer up to date | Vlakwa - Vlaams Kenniscentrum Water

Gezuiverd afvalwater

Ook door de land- en tuinbouw wordt er steeds meer ingezet op het sluiten van waterkringlopen/circulair watergebruik. Dit verhoogt de duurzaamheid van de sector, en kan bovendien de druk op onze grondwaterlagen doen afnemen.

Door wijzigende Europese wetgeving zullen in 2023 bij Aquafin geen ad hoc ophalingen van gezuiverd RWZI - afvalwater voor landbouwirrigatie, openbaar groen en sporttereinen mogelijk zijn.

Het besluit legt namelijk minimale eisen vast voor de kwaliteit en monitoring van het teruggewonnen water en het beheersen van de risico's. Concreet betekent dit dat er een bijkomende zuiveringsstap nodig is om effluent veilig te kunnen hergebruiken voor irrigatietoepassingen. Dit is dus een bijkomende zuivering op het al door de RWZI gezuiverde effluent. Aquafin werkt samen met de Vlaamse overheid volop aan onderzoek om de risico's en de mogelijkheden voor gebruik van gezuiverd afvalwater beter in kaart te brengen. Voor proefprojecten blijft onderzoek naar irrigatietoepassingen wel mogelijk.

Bedrijven kunnen ook hun gezuiverd bedrijfsafvalwater ter beschikking stellen. Hiervoor moet het aanbiedende bedrijf wel beschikken over een grondstofverklaring. In de loop van september wordt wel een nieuwe wetgeving verwacht, eens deze van kracht is zal een watertoelating moeten aangevraagd worden in plaats van een grondstofverklaring.

Voor grondstofverklaringen aangevraagd vooraf deze nieuwe wetgeving kan gekozen worden voor geldigheidsperiode van 3-jaar, dit geeft het bedrijf ruimte om de watertoelating aan te vragen.

Meer info op Gezuiverd afvalwater produceren, leveren en gebruiken — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be).
Opgelet, de info op deze website wordt binnenkort geactualiseerd wanneer de nieuwe regels gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad.

Gezuiverd bedrijfsafvalwater wordt binnen de mestwetgeving aanzien als ‘andere meststof’.
Meer info op Aanwenden van gezuiverd afvalwater | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be)

Bemalingswater

Op een bouwwerf is een tijdelijke bemaling (wegpompen van grondwater) vaak noodzakelijk om het grondwaterpeil te verlagen. In eerste instantie moet ingezet worden op de beperking van het opgepompte debiet. Het water wordt best in de directe omgeving terug geïnfiltreerd.  Als dat niet kan, is het hergebruik van het water misschien mogelijk. Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater geloosd worden. 

Overweegt u bemalingswater te gebruiken voor irrigatie of bewatering?

  • Nuttig gebruik van bemalingswater mogelijk? (Vlaamse Milieumaatschappij – VMM)
  • WerfWater wil op een eenvoudige manier aanbieders van overtollig water afkomstig van tijdelijk bemalingswater en lokale afnemers met elkaar in contact brengen.

Meer info

Voor vragen over grondwater: Contact grondwater (Vlaamse Milieumaatschappij - VMM)
Opgelet, de info op deze website wordt binnenkort geactualiseerd wanneer de nieuwe regels gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad.

Voor vragen over beschikbare waterbronnen (waterlopen, spaarbekkens, vijvers,….) in de provincies kan u terecht bij:

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Antwerpen

Provincie Limburg

Provincie West-Vlaanderen

Contact

Delen: