Preventieve maatregelen droogte: wat kan u doen?

  Op deze pagina:

  Dier

  Enkele praktische tips:

  • Waterbesparende maatregelen bij de reiniging van stallen:
   • Met een borstel en schop kan u al heel wat mest en vuil verwijderen. Wat achterblijft, kan u daarna met minder water wegspoelen.
   • Week de stallen vooraf in, dan hebt u minder water nodig bij het uitspuiten. De vervuiling zit minder vast en is gemakkelijker weg te spoelen. Inweken met een (schuimend, en indien mogelijk milieuvriendelijk) inweekmiddel werkt nog efficiënter dan inweken met enkel water.
   • Gebruik geschikt reinigingsmateriaal  voor uw stallen, machines en materieel. Met de juiste afstelling van de hogedrukreiniger kan u water besparen. Ideaal is een debiet van 20 l/min en een druk van 60 bar.
  • Waterbesparende maatregelen bij drinkwatervoorziening van dieren:
   • Controleer en reinig de drinkinstallatie regelmatig zodat uw dieren steeds voldoende water hebben. Zo spoort u slecht functionerende drinkbakken of drinknippels snel op. U kan ze dan meteen herstellen en zo vermijdt u waterverlies. Vergeet hierbij niet de drinkbakken op de weide te controleren.
   • Stel de hoogte van de drinkbakken of drinknippels af op de grootte van de dieren. Als ze drinken vanuit een ongemakkelijke houding morsen ze immers sneller water.
   • Er is een ruim aanbod van drinkbakken op de markt. Bepaalde drinkbakken zijn ontwikkeld ter beperking van waterverspilling: drinkbakken met antimorsrand, drinkbakken met debietregeling, …

  Nog meer praktische tips over dieren meer comfort geven bij extreme hitte vindt u op de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen

  Plant

  • Plan irrigatie en fertigatie doordacht en gebruik efficiëntere technieken. Bekijk het filmpje Irrigatie (8 min)

  Ondersteuningsmogelijkheden voor uw bedrijf

  KRATOS: module water + optie WATERAUDIT

  Het is sinds 20 december 2022 niet langer mogelijk om adviesaanvragen in te dienen voor de subsidiemaatregel KRATOS: Raad op maat

  VLIF-steun voor water investeringen in land- en tuinbouw

  Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw. Via VLIF-investeringssteun worden investeringen zoals opvang, hergebruik van water, beregeningsinstallaties, enz. voor 30% van de subsidiabele kosten terugbetaald aan de land- en tuinbouwer. Voor de volledige lijst van subsidiabele investeringen en meer info over de aanvraagprocedure en de voorwaarden, zie VLIF-investeringssteun voor land- en tuinbouwers.

  VLIF-steun voor niet-productieve investeringen

  Het VLIF ondersteunt ook niet-productieve investeringen, dit zijn investeringen die bijdragen aan:

  • bevordering van biodiversiteit
  • habitatbescherming
  • erosievermindering
  • verbetering van bodemkwaliteit
  • verbetering van waterbeheer en -kwaliteit
  • landschappelijke ontwikkeling
  • landschappelijke integratie van bedrijfsgebouwen

  Voor de volledige lijst van subsidiabele investeringen en meer info over de aanvraagprocedure en de voorwaarden: Niet-productieve investeringssteun.

  Er loopt een oproep voor VLIF innovatie 2023 waarbij u projecten kan indienen van 21 juni tot en met 15 september 2023.

  Wat te doen bij blauwalgenbloei?

  Tijdens een warme en droge zomer vinden we opvallend veel blauwalgenbloei in Vlaanderen. Misschien had u er in uw gemeente ook mee te maken? Blauwalgen houden gezondheidsrisico's in voor mens en dier. 

  Alle informatie over blauwalgenbloei, de gezondheidsrisico's en de maatregelen vindt u op www.blauwalgen.be. Of neem contact op via info@vmm.be.

  Onderzoeksproject CYANTIR

  CYANTIR toont welk risico het gebruik van irrigatiewater met blauwalgen inhoudt

  Cyanobacteriën (blauwgroene algen) zijn micro-organismen met een wereldwijde verspreiding. Ze komen voor in zoet, brak en zeewater. Bij gunstige omstandigheden (temperatuur, licht, pH en verblijftijd) kunnen gevaarlijke verhogingen van cyanobacteriële bloei optreden. Ook in België werd in het verleden dikwijls bloei waargenomen, vooral in stilstaande, ondiepe en sterk geëutrofieerde vijvers en waterbassins. Door de aanhoudende droogte werden de afgelopen zomers ook bloeien vastgesteld in kanalen. Tijdens die droogte-periodes wordt dit kanaalwater ook gebruikt als irrigatiewater.  Dit project heeft als doel om het voedselveiligheidsrisico in beeld te brengen dat gebruik van dit met microcystines belast water als irrigatiewater met zich mee brengt.

  Het CYANTIR project heeft als doel om te onderzoeken of irrigatie met microcystine besmet water risico’s inhoudt voor de volksgezondheid. Meer bepaald onderzoekt men in welke mate restconcentraties microcystine op of in het gewas accumuleren en dus door het menselijk lichaam kunnen worden opgenomen na consumptie.

  Meer info over dit onderzoeksproject vindt u op Cyantir Risico-evaluatie van het irrigeren van sla, wortelen en aardbeien met water belast met microcystine (UGent).

  Delen: