Bodempaspoort

Het bodempaspoort

Wilt u snel bodemgerelateerde informatie over uw percelen opzoeken? Wilt u graag alle informatie van uw percelen in één handige applicatie? Dan kan je vanaf nu gebruik maken van het bodempaspoort, een nieuwe applicatie beschikbaar via het e-loket Landbouw en Visserij. 

U kunt het bodempaspoort raadplegen via het E-Loket Landbouw en Visserij, waarna u klikt op de tegel ‘Bodempaspoort’. 

Het bodempaspoort is beschikbaar voor zowel mobiel (smartphone) als desktop (pc) door in te loggen via de internetbrowser op www.landbouwvlaanderen.be, waarna je kan kiezen voor ‘Bodempaspoort’.

Zie ook: Ecoregeling: het actief gebruik van het bodempaspoort

Wat is het bodempaspoort?

Het bodempaspoort is een digitaal paspoort dat bodemgerelateerde gegevens bevat over de gebruikspercelen van de landbouwer. De verzamelde gegevens worden getoond op perceelsniveau. Als landbouwer kan u deze informatie snel en eenvoudig raadplegen en delen met anderen indien u dat wenst. 

De ontwikkeling van het bodempaspoort gebeurt in verschillende fases. In de toekomst zullen de beschikbare data en functionaliteiten nog verder uitbreiden. 

Welke data kunt u reeds raadplegen in het bodempaspoort?

De gegevens in het bodempaspoort zijn beschikbaar op perceelsniveau. Ze komen uit verschillende databronnen. De publieke data kan u raadplegen op alle landbouwpercelen in Vlaanderen, private data ofwel je eigen data kan u enkel raadplegen voor uw eigen gebruikspercelen en waarvoor u persoonlijk bent aangemeld/ingelogd in het bodempaspoort. 

Hieronder vindt u de gegevens die in het bodempaspoort beschikbaar zijn, samen met de bijhorende databron. In het bodempaspoort kan u gegevens terugvinden op verschillende tabbladen in de applicatie. De hieronder vermelde gegevens zijn volgens de overeenkomstige tabbladen onderverdeeld die u ook terugvindt in het bodempaspoort. Als de gegevens publiek beschikbaar zijn, wordt dit ook aangeduid.

Tablad 'Algemeen'

Perceelsinformatie

In het onderdeel Perceelsinformatie vindt u verschillende gegevens gekoppeld aan het perceel. De getoonde gegevens zijn afkomstig van verschillende databronnen, zoals de Verzamelaanvraag of VLM. Slechts een deel van de gegevens zijn publiek beschikbaar, alle gegevens zijn beschikbaar voor de eigen gebruikspercelen van de ingelogde landbouwer. 

Tabel 1 Perceelsgegevens op het Tabblad Algemeen in het bodempaspoort, met beschrijving, de herkomst van de gegevens, en info over publieke of private beschikbaarheid van de data
Gegeven Beschrijving Gegevensbron Publiek/Privaat
Campagne Huidige campagnejaar / Publiek
Perceelsnaam Indien beschikbaar Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Verzamelaanvraag Privaat
Perceelsnummer Perceelsnummer Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Verzamelaanvraag Privaat
Oppervlakte Aangegeven oppervlakte huidige campagne Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Verzamelaanvraag Publiek
Hoofdteelt Aangegeven hoofdteelt huidige campagne Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Verzamelaanvraag Publiek
Erosiecode Erosiegevoeligheid van een perceel Agentschap Landbouw en Zeevisserij Publiek
Fosfaatklasse Informatie plantbeschikbaar fosfaat VLM Publiek
Landbouwstreek Landbouwstreek van perceel Agentschap Landbouw en Zeevisserij Publiek
Bio-gecertificeerd perceel Is het perceel bio-gecertificeerd Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Verzamelaanvraag Privaat
Gebiedstype bemesting Gebiedstypes voor 2023-2024 (MAP 6) VLM Publiek
Bijkomende bestemmingen Aanvraag GLB-steunmaatregelen Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Verzamelaanvraag Privaat
Gebruik Gebruik Agentschap Landbouw en Zeevisserij - Verzamelaanvraag Publiek

Tabblad 'Bodem'

Bodemparameters (in ontwikkeling)

De bodemparameters, afkomstig van resultaten van bodemanalyses, kunnen door de landbouwer zelf geraadpleegd worden in het bodempaspoort, enkel indien de landbouwer hiervoor toestemming heeft gegeven in het datadeel platform DjustConnect, ontwikkeld door ILVO. Zonder toestemming zal dit onderdeel van het bodempaspoort geen informatie bevatten. De data van de bodemparameters zijn persoonsgebonden en dus enkel beschikbaar voor de ingelogde landbouwer (tenzij er een ecoregeling bodempaspoort werd afgesloten – zie verder).

De verkregen bodemparameters (uitgezonderd bodemtype) worden getoond op een grafiek. De x-as (horizontale as) van de grafiek toont de tijd, de y-as (verticale as) toont de waarde van de parameter. Een analyseresultaat wordt voorgesteld met een punt.

Momenteel krijgt u enkel de resultaten van onderstaande bodemparameters te zien in het bodempaspoort. Andere analyse resultaten zullen niet raadpleegbaar zijn, ook al zijn ze beschikbaar in de bodemanalyse.

Tabel 2: Parameters uit bodemstalen die u kan raadplegen in het bodempaspoort, met eenheid/waarde en de gebruikte analyse methode
Parameter Eenheid Analyse methode
Bodemtype / Palpatie (BOC)
pH / pH-KCl zuurtegraad bepaling
Organische koolstof (OC) % Methode in BOC
Fosfor (P) mg/100g Ammonium lactaat extractie
Kalium (K) mg/100g Ammonium lactaat extractie
Natrium (Na) mg/100g Ammonium lactaat extractie
Magnesium (Mg) mg/100g Ammonium lactaat extractie
Calcium (Ca) mg/100g Ammonium lactaat extractie

Bodemtype

Het bodemtype van het landbouwperceel vindt u op de bodemdriehoek. 

Als het bodemtype niet beschikbaar is via een bodemanalyse, wordt het bodemtype gebaseerd op de bodemkaart van Vlaanderen weergegeven in het bodempaspoort. 

Belangrijk: De data uit de bodemkaart en de waarnemingen op het perceel kunnen verschillen. Het beste resultaat krijgt u door een analyse van een bodemstaal. 

Erosie

De relatieve hoogtekaart wordt getoond op perceelsniveau, het hoogste punt van het geselecteerde veld kleurt rood, het laagste punt kleurt blauw. Wanneer u de kaart in- of uit zoomt, zal de schaal ook herverdelen. 

De erosieklasse en erosiekleur van een perceel zijn dezelfde als die in de Verzamelaanvraag.

Bodempaspoort: hoogtekaart - de relatieve hoogtekaart toont het reliëf van het gebied dat zichtbaar is op deze kaart: het laagste punt op de kaart kleurt blauw, het hoogste punt kleurt rood.

Afbeelding: Bodempaspoort: relatieve hoogtekaart 

Tabblad 'Gewas'

Historiek teelt

De voor-, hoofd- en nateelten van de voorbije 10 jaar worden getoond voor de eigen gebruikspercelen. Bij andere percelen die niet in eigen gebruik zijn, kan u de teelthistoriek van de voorbije 4 jaar raadplegen. Deze data zijn afkomstig uit de Verzamelaanvraag.

Groeicurve

Met de groeicurve kan u de ontwikkeling van gewassen doorheen een bepaalde periode op een gebruiksperceel deels opvolgen. De groeicurve is gebaseerd op satellietbeelden, waarbij de groenheid in kaart gebracht wordt. De gedetecteerde groenheid (x-as) is een maat voor de ontwikkeling van het gewas (y-as). Een lage waarde wijst op weinig groei, hogere waardes duiden een goede ontwikkeling aan. Door op de grafiek op de aangeduide punten te klikken, krijgt u op de kaart een satellietbeeld te zien met de NDVI beelden (Normalized Difference Vegetation Index).

Bodempaspoort: Groeicurve van een gewas periode apr 2023 sept 2023

Afbeelding: Bodempaspoort: groeicurve van een gewas

Tabblad 'Water'

In dit tabblad krijgt u actuele momentopnames van informatieve kaartlagen over water (overstromingsgebied, actuele droogte, droogte 10 dagen vooruit en onttrekkingszones) van het geselecteerde perceel. 

Bodempaspoort kaart met overstromingsgebieden water

Afbeelding: Bodempaspoort: tabblad water

Wat kunt u doen met het bodempaspoort?

Data raadplegen 

U kan zeer snel en eenvoudige bodemgerelateerde informatie over de gebruikspercelen raadplegen, afkomstig van verschillende bronnen. 

Data delen 

U zal alle verzamelde info gemakkelijk en vlot kunnen delen met derden (indien u dit zelf wenst) of er een printvriendelijke PDF van downloaden en afdrukken.

Opmerking: data delen is in ontwikkeling. We maken dit zo snel mogelijk beschikbaar . 

Uitbreiden van beschikbare data via DjustConnect

U kan de reeds verzamelde data in het bodempaspoort zelf uitbreiden met resultaten van bodemstaal analyses. Hiervoor registreert u eerst op DjustConnect, een gedetailleerde handleiding hiervoor vindt u op volgende link: Aan de slag | DjustConnect. Daarna geeft u, in uw persoonlijke DjustConnect Dashboard, toestemming om de resultaten van staalnames te laten doorstromen van de labo’s naar het bodempaspoort. Zo krijgt u de geanalyseerde bodemparameters in uw bodempaspoort te zien in het tabblad bodem. Dit zijn persoonsgebonden data die alleen door u kunnen geraadpleegd worden in het bodempaspoort. 

Opmerking: Momenteel zijn er nog geen labo’s geconnecteerd met het bodempaspoort, deze functionaliteit is dus nog niet actief. U kan wel al een kijkje gaan nemen op de website van DjustConnect voor meer info. 

Enkele veelgestelde vragen

Data privacy

Hoe worden mijn gegevens beveiligd in het bodempaspoort?

Het bodempaspoort bereik je via het E-Loket Landbouw en Visserij, het inloggen via het E-Loket Landbouw en Visserij is beveiligd door ACM/IDM dit wil zeggen dat u moet inloggen via Itsme of e-ID. Daardoor kan alleen u de gegevens van uw gebruikspercelen raadplegen wanneer u ingelogd bent in uw bodempaspoort. Als u andere percelen selecteert, krijgt u enkel de publieke gegevens van deze percelen te zien.

Voor wie zijn mijn gegevens zichtbaar?

De publieke gegevens van uw gebruikspercelen zijn zichtbaar voor iedereen, de private gegevens zijn enkel zichtbaar voor u. 

Kan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij mijn gegevens raadplegen?

De publieke data die verzameld worden in het bodempaspoort op perceelsniveau, zijn beschikbaar voor iedereen, dus ook het Agentschap Landbouw en Zeevisserij kan deze gegevens raadplegen. 
De private data, bv. van bodemstaal analyses die u kan raadplegen in het bodempaspoort nadat u toestemming hebt gegeven via DjustConnect, kunnen niet geraadpleegd of gebruikt worden door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij of anderen.

DjustConnect

Wat is DjustConnect?

DjustConnect is een datadeel platform ontwikkeld door ILVO. DjustConnect voorziet een digitale infrastructuur voor veilig transport van data. Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van DjustConnect. 

Hoe gebruikt het bodempaspoort DjustConnect?

Indien de landbouwer de resultaten van zijn bodemstaal-analyses door labo’s wil raadplegen in zijn bodempaspoort, moet de landbouwer toestemming geven in DjustConnect om deze data te laten doorstromen van de labo’s naar het bodempaspoort. Na toestemming van de landbouwer, zullen de resultaten van de beschikbare historische bodemstalen getoond worden in het Tabblad Bodem, zo kan de evolutie van de bodemparameters op een perceel opgevolgd worden.

Indien de landbouwer deze informatie niet meer zichtbaar wil in het bodempaspoort, kan hij de toestemming intrekken op DjustConnect en wordt de data niet meer getoond in het bodempaspoort.

Hoe registreer ik mij op DjustConnect?

DjustConnect heeft een stappenplan opgesteld voor de landbouwer die zich een eerste keer registreert bij DjustConnect. 

Heeft u problemen bij de registratie bij DjustConnect? 

Voor alle vragen of problemen i.v.m. DjustConnect, kunt u terecht op de website, de veelgestelde vragen van DjustConnect en bij de infolijn van DjustConnect via info@djustconnect.be of het telefoonnummer 09/272.28.06.

Steun voor gebruik Bodempaspoort in het GLB

Wat als ik deelneem aan de ecoregeling ‘Actief gebruik van het bodempaspoort’?

Door deel te nemen aan deze ecoregeling via de verzamelaanvraag, geeft u automatisch toestemming om de resultaten van bodemstalen van de bodemparameters pH, fosfor-, kalium-, en organische koolstofgehalte automatisch te laten doorstromen naar het bodempaspoort via DjustConnect. Enkel resultaten van labo’s die geconnecteerd zijn met het bodempaspoort kunnen doorstromen. In DjustConnect zal een datakaartje getoond worden op uw DjustConnect-Dashboard dat aangeeft dat deze data zullen doorstromen naar het bodempaspoort. U hoeft hier geen extra toestemming meer te geven. 

Wat als ik deelneem aan de ecoregeling ‘Verhoging van organisch koolstofgehalte van bouwland - Streefzone’?

Door deel te nemen aan deze ecoregeling via de verzamelaanvraag, geeft u toestemming om de resultaten van bodemstalen van de bodemparameters pH, en organische koolstofgehalte automatisch te laten doorstromen naar het bodempaspoort via DjustConnect. Enkel resultaten van labo’s die geconnecteerd zijn met het bodempaspoort kunnen doorstromen. In DjustConnect zal een data-kaartje getoond worden op uw DjustConnect-Dashboard dat aangeeft dat deze data zullen doorstromen naar het bodempaspoort. U hoeft hier geen extra toestemming meer te geven. Wat indien het labo niet geconnecteerd is met DjustConnect? Zie verder

Moet ik geregistreerd zijn bij DjustConnect om deel te nemen aan de ecoregelingen ‘Actief gebruik van bodempaspoort’ en ‘ Verhoging van organisch koolstofgehalte bouwland – Streefzone’?

Registratie bij DjustConnect is niet nodig voor deelname aan deze maatregelen via de verzamelaanvraag. Wanneer u als landbouwer deelneemt aan de ecoregelingen en staalnames laat uitvoeren door gecertificeerde en DjustConnect-geconnecteerde labo’s, zal de nodige informatie automatisch doorstromen naar het bodempaspoort waar het Agentschap Landbouw en Zeevisserij deze resultaten zal kunnen raadplegen. Indien u toch registreert bij DjustConnect, krijgt u een informatief datakaartje te zien in uw DjustConnect-Dashboard over deze ecoregelingen. 

Wat indien mijn stalen geanalyseerd zijn door een labo dat niet geconnecteerd is met DjustConnect?

Bij opstart van het bodempaspoort zijn nog niet alle labo’s geconnecteerd met het datadeelplatform DjustConnect. Indien het analyserend labo niet aangesloten is op DjustConnect, kunnen deze gegevens niet in het bodempaspoort getoond worden. Contacteer uw labo voor verdere informatie.

Delen: