Werking beheerscomités

Werking beheerscomités Europese Unie

Een beheerscomité en expertenwerkgroep ondersteunt de Europese Commissie bij de uitvoerende taken die de Raad haar in overeenstemming met het Verdrag toevertrouwt. Een beheerscomité is vooral actief op het vlak van prijzen, markten en/of praktische uitvoeringsbepalingen.

Deelname en stemming

In een beheerscomité zetelen vertegenwoordigers van de lidstaten. De Europese Commissie zit de vergadering voor. Voor Vlaanderen zijn het de beleidsmedewerkers van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij die in de vergadering zetelen. Ze zijn woordvoerder voor België in een beurtrol met collega’s van Wallonië.  Onze vertegenwoordigers proberen er door hun sectorexpertise pro-actief voor te zorgen dat de belangen van de Vlaamse land- en tuinbouw optimaal aan bod komen in het Europese beleid.

Sinds 2008 zijn de diverse sectorale beheerscomités waarvoor een Gemeenschappelijke Marktordening bestond, samengevoegd in het unieke beheercomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten. De diverse marktordeningen werden samengevoegd in de zgn. “ gemeenschappelijke marktordening (GMO)”. Deze GMO kreeg een update in 2013. (Verordening (EU) nr. 1308/2013). De vergaderingen worden  thematisch georganiseerd per groep van sectoren. Zo vergaderen de experten voor de dierlijke producten, de plantaardige producten (akkerbouw), groenten en fruit, wijn, horizontale vraagstukken op een verschillende dag. De vergaderfrequentie varieert per groep van sectoren van éénmaal om de twee weken tot éénmaal om de twee maanden. De vergaderingen worden ook opgedeeld in een deel expertenwerkgroep met betrekking tot. de gedelegeerde handelingen van de Commisie en een stuk beheerscomité met betrekking tot de zogenaamde uitvoeringshandelingen van de Commissie maar het zijn dezelfde aanwezigen in beide vergaderingen

Ook de verordening die de rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid regelt (Verordening (EU) nr. 1307/2013), voorziet in de oprichting van een beheerscomité dat de Europese Commissie bijstaat bij het nemen van uitvoeringbepalingen. Dit is het beheerscomité voor rechtstreekse betalingen.

De Commissie legt aan het comité voorstellen ter goedkeuring voor. Dit gaat over uitvoeringsbepalingen (Commissieverordeningen) voor bijvoorbeeld de uitvoering van de integrale GMO, over concrete marktmaatregelen zoals het vaststellen van uitvoerrestituties, interventie enz.… of de uitvoering van de directesteunverordening.

De stemming in het beheerscomité gebeurt het vaakst via het systeem van ‘gekwalificeerde meerderheid’. Meer informatie hierover kan u hier vinden.

Delen: