Samenwerking in de keten

Op deze pagina:

Producentenorganisaties en brancheorganisaties

Sinds 2014 laat het GLB nieuwe vormen van samenwerking  binnen de agrovoedingsketen voor alle sectoren toe. Het gaat om producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties. Deze structuren waren al bekend in de groenten- en fruitsector, en sinds kort in de zuivelsector.

Andere succesvolle voorbeelden van samenwerking zijn:

 • gemeenschappelijke uitwisseling van kennis,
 • machineringen,
 • coöperatieve verkoop van land- en tuinbouwproducten bij zuivel, groenten en fruit,
 • samenwerking rond innovatie,…

Voordelen:

 • betere onderhandelingspositie van de landbouwers/producenten in de keten
 • betere relatie tussen producenten en de andere schakels in de agrovoedingsketen
 • betere werking van de keten
 • betere positie van de Vlaamse spelers op de Europese en de wereldmarkt

Opstartsteun voor producentenorganisaties

In het kader van het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling krijgen nieuwe producentenorganisaties steun voor hun opstart.

Voorwaarden en modaliteiten

 • Enkel voor erkende producentenorganisaties,
 • de steun wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren na de erkenning van de organisatie als producentenorganisatie (PO) toegekend,
 • het steunbedrag is
  • een percentage van de jaarlijkse productie van de producentenorganisatie of
  • een percentage van de som van de productie van de individuele leden van de organisatie
 • het maximale steunbedrag is 30.000 euro per jaar.

Oproepen

Er werden twee oproepen georganiseerd: één in 2016 en één in 2019. Het totale budget voor deze maatregel is hiermee toegekend.

 • In 2016 werden 4 producentenorganisaties geselecteerd: 2 in de zuivelsector, 1 in de varkenssector en 1 in de pluimveesector.
 • In 2019 werden 3 producentenorganisaties geselecteerd:  3 in de rundveesector. 

Meer info

Producenten- en brancheorganisaties en de erkenning van  producentenorganisaties

Karolien Truyen

info@lv.vlaanderen.be

02 214 48 48

Opstartsteun

Veerle Blommaert

info@lv.vlaanderen.be

02 214 48 48

Wettelijk kader

 • Artikel 27 van de verordening 1305/2013 van het Europees parlement en de raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties
 • Ministerieel Besluit van 29 maart 2019 houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties voor 2019

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag

Delen: