Schadevergoeding bij een landbouwramp

landbouwrampWanneer is er sprake van een landbouwramp?

We spreken van een landbouwramp wanneer een natuurverschijnsel (regenval, droogte, wind, ...) een uitzonderlijk karakter heeft of van een uitzonderlijke hevigheid is, of wanneer er een massale en onvoorzienbare plaag van schadelijke organismen optreedt, die belangrijke en algemene vernielingen van gronden, teelten of oogsten hebben teweeggebracht. Let op hagelschade komt niet in aanmerking voor vergoedingen uit het landbouwrampenfonds omwille van het feit dat hagel verzekerbaar is.

Indien er enkel schade is aan landbouwteelten dan is er na erkenning door de minister sprake van een landbouwramp. Indien de schade echter verder gaat dan landbouwgewassen en er door het natuurverschijnsel ook andere burgers dan landbouwers getroffen zijn dan is er sprake van een algemene ramp.

De erkenning van een natuurverschijnsel als landbouwramp wordt geregeld door een besluit van de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister van landbouw en dit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiervoor moet voldaan zijn aan een aantal vooropgestelde voorwaarden rond het totaal bedrag van schade en een maximale terugkeerperiode of frequentie van het klimatologisch evenement.

Wat te doen als landbouwer bij schade?

In de eerste fase is het belangrijk om bewijsmateriaal van de schade te verzamelen. Hierbij is het aangewezen om een verzoek in te dienen bij de gemeente waarin uw grond gelegen is, tot een bezoek van de schattingscommissie. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe u dit verzoek dient in te dienen, maar schriftelijk wordt aanbevolen. Bij deze aanvraag geeft u best al zo veel mogelijk elementen mee zoals info uit de verzamelaanvraag, getroffen percelen en de grootte, getroffen gewassen, schadepercentage per perceel,...

Werking schattingscommissie

De commissie moet de geleden schade in twee stappen vaststellen: een eerste maal zeer kort na het klimatologisch evenement dat de schade veroorzaakte en een tweede maal zo kort mogelijk voor de oogst (bij een nul opbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig en wordt dit op deze manier aangebracht op de door de schattingscommissie opgemaakte pv’s).

Pv’s of verslagen van 1ste schadevaststellingen met betrekking tot de vorst uitgevoerd na 15 augustus 2017 en met betrekking tot de droogte uitgevoerd na 30 september 2017, zullen niet meer kunnen gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade na meer dan 3 maand niet meer eenduidig kan vastgesteld worden.

Indien een landbouwer niet akkoord is met de genomen beslissing in een pv  (en de landbouwer heeft het pv niet mee ondertekend ), dan kan hij na het ontvangen van de notificatie met vergoedingsbeslissing bij het Departement Landbouw en Visserij een bezwaar indienen. Dit bezwaar moet de landbouwer staven met voldoende bewijsstukken.

Verzameling van proces-verbalen van de schattingscommissies

Wanneer er zich een landbouwramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen.

De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Het Departement Landbouw en Visserij verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen om vervolgens de erkenning van de landbouwramp aan de minister van Landbouw te vragen. De minister van Landbouw legt dat vervolgens aan de Vlaamse Regering voor. Als een natuurverschijnsel effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, kan de Vlaamse Regering beslissen over de erkenning als landbouwramp.

Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende landbouwramp.

Vraag om schadevergoeding

Als de landbouwramp officieel erkend werd, dan hebt u drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om uw aanvraag voor een schadevergoeding in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Deze laatste behandelt de dossiers en neemt de beslissingen inzake de vergoeding.

Voor de tegemoetkomingsaanvraag vult u het formulier "Tegemoetkomingsaanvraag (Formulier D)" in.

Bij de tegemoetkomingsaanvraag worden volgende bijlagen verwacht:

  • indien van toepassing het verslag van een expert en de ereloonnota;
  • een kopie van de verzekeringspolis voor schade aan gewassen of een attest van de producentenorganisatie indien u verzekerd bent via een producentenorganisatie;
  • bewijsstukken indien u structurele investeringen heeft gedaan om teeltschade door hagel te voorkomen;
  • een attest van de bank in geval van liquiditeitsproblemen.

Indien de schade is vastgesteld door een gemeentelijke schattingscommissie dan hoeft u de pv's niet meer mee te sturen met de tegemoetkomingsaanvraag. De pv's zullen rechtstreeks bij de gemeentes worden opgevraagd.

Laatste informatie

Vorige goedkeuringen (termijn voor indiening tegemoetkomingsaanvraag is verstreken):

  1. De vorst in de tweede helft van april 2017 voor alle gemeenten van het Vlaamse grondgebied. Het erkenningsbesluit voor deze ramp werd gepubliceerd in het Belgische staatsblad op 3 oktober 2017. Uiterste datum voor aanvraag: 31 januari 2018.
  2. De droogte van 1 april tot en met 30 juni 2017 voor alle gemeenten van het Vlaams grondgebied. Het erkenningsbesluit voor deze ramp werd gepubliceerd in het Belgische staatsblad op 3 oktober 2017. Uiterste datum voor aanvraag: 31 januari 2018.

Minister Schauvliege is ingegaan op de vraag van o.m. Boeren op een Kruispunt vzw, om bij de behandeling van de dossiers in het kader van het landbouwrampenfonds indien mogelijk voorrang te verlenen aan dossiers van landbouwers die kampen met liquiditeitsproblemen op hun bedrijf. Landbouwers dienden daartoe een bewijs van liquiditeitsproblemen mee te sturen bij hun tegemoetkomingsaanvraag.

Het Departement Landbouw en Visserij beklemtoont dat zij na onderzoek van de geattesteerde problemen enkel de meest dringende gevallen voorrang zal geven in de dossierbehandeling. Landbouwers wordt dan ook verzocht om geen misbruik te maken van deze mogelijkheid, en enkel in geval van zeer grote liquiditeitsproblemen voorrang in behandeling te vragen.
Aan de banken wordt gevraagd om door landbouwers gevraagde attesten slechts af te leveren als na grondig onderzoek blijkt dat er op het bedrijf werkelijk grote liquiditeitsproblemen zijn rechtstreeks ten gevolge van de erkende landbouwrampen.
Overmatig en onrechtmatig gebruik van deze verklaringen brengt de goede werking van de administratie en de dossierbehandeling in het gedrang en maakt dat deze voorrangsregel onuitvoerbaar wordt, waardoor de bedrijven die het echt nodig hebben in de kou blijven staan.

Disclaimer

De voorwaarden en modaliteiten voor de tegemoetkomingsaanvraag liggen nog niet geheel vast. Het opvragen van bepaalde informatie anticipeert op mogelijke aanvullende criteria voor de bepaling van de tegemoetkoming.

Contact

De documenten dienen overgemaakt te worden  aan de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij-Inkomenssteun

Vlaams Administratief Centrum
Lange Kievitstraat 111-113 bus71
2018 ANTWERPEN
Inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be
T 03 224 92 00 – F 03 224 92 01

Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6 bus101
3000 LEUVEN
Inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
T 016 66 61 40 – F 016 66 61 41

Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
Inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
T 011 74 26 50 – F 011 74 26 69

Vlaams Administratief Centrum
Koning Albert I-Laan 1.2 bus 101
8200 BRUGGE
Inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 050 24 76 20 – F 050 24 76 01

VAC- Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101
9000 GENT
Inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 09 276 29 00 – F 09 276 29 05