Inspraakprocedure kennisgeving en ontwerp-Milieueffectenrapportering (MER) Vlaams Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Strategisch Plan

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat van start vanaf 2023. De voorbereiding van de Vlaamse invulling hiervan, het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027, is al enige tijd terug gestart met onder andere bevragingen en overleg met heel wat stakeholders. Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is de m.e.r.-procedure (milieueffectenrapportering).

In een eerste stap werd ervoor gekozen de voorgestelde methodologie, die in de kennisgeving wordt beschreven, al verder uit te werken tot een ontwerp-MER. Dit werd gepubliceerd in juli 2021 en op basis van de ontvangen adviezen werden richtlijnen opgesteld voor de verdere opmaak van de plan-MER. 

In een tweede stap gaat het plan-MER in openbaar onderzoek op 14 januari 2022. Na het afronden van deze m.e.r.-procedure zal het Vlaamse GLB Strategisch Plan 2023-2027 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

De volgende stap is om datzelfde plan bij de Europese Commissie ter goedkeuring in te dienen, zodat het nieuwe beleid op 1 januari 2023 kan starten.

Kennisgeving MER

De periode van de terinzagelegging van de kennisgeving liep van 30 juli 2021 tot en met 29 augustus 2021. De studie is hieronder digitaal raadpleegbaar. Nadien werden alle ingediende opmerkingen verwerkt. 

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027 (14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022)

In overeenstemming met artikel 4.2.11 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM) wordt een openbaar onderzoek voor het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 georganiseerd van 14 januari 2022 tot en met 14 maart 2022. Het ontwerp van plan-MER, het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 en de richtlijnen die opgesteld werden voor de opmaak van het plan-MER zijn hier beschikbaar:

Opmerkingen op het plan-MER en op het ontwerp Plan kunnen uiterlijk 14 maart 2022 bezorgd worden:

 • Per e-mail aan: departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO plan-MER PL0-272 GLB’ in de titel);
 • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
  Departement Landbouw en Visserij
  Secretariaat-generaal
  Plan-MER PL0-272 – GLB
  Ellipsgebouw, 5de verdieping
  Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
 • Via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis.

De opmerkingen uit het openbaar onderzoek zullen in overweging genomen worden bij de goedkeuring van het definitieve plan-MER en bij de vaststelling van het definitieve Vlaamse GLB-Strategisch Plan.

Meer info

Meer informatie vindt u terug op de website van Departement Omgeving bij Milieueffectenrapportage (Team Mer).