Overgangsmaatregelen GLB 2021-2022

Op 1 januari 2021 zou het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021-2027 gestart zijn, maar het beslissingsproces liep vertraging op door de Europese verkiezingen, de lancering van de Green Deal en de Farm-to-fork strategie, de Europese meerjarenbegroting .... Daarom heeft de Europese Unie overgangsmaatregelen genomen voor 2021 en 2022.

Door die overgangsmaatregelen kunnen de betalingen aan landbouwers en begunstigden van gekoppelde steun en plattelandsontwikkelingsprojecten blijven doorgaan. Meer informatie vindt u in dit filmpje. In 2022 kan als overgang naar de ecoregelingen al worden ingestapt op 5 mogelijke pre-ecoregelingen.

NIEUW: Pre-ecoregelingen 2022

Op 10 september 2021 keurde de Vlaamse Regering het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels om subsidies te verlenen voor de uitvoering van maatregelen met een gunstig effect op milieu, klimaat of biodiversiteit definitief goed. Daarmee is een eerste stap gezet in de goedkeuringsprocedure van nieuwe subsidiemaatregelen. Het ministerieel besluit voor de pre-ecoregelingen moet in het najaar nog worden goedgekeurd. Daarom zullen sommige passages in de pre-ecoregelingen nog onder voorbehoud blijven staan.

Deze mededeling is onder voorbehoud van finale goedkeuring van de pre-ecoregelingen door de Europese Commissie. Om landbouwers de kans te geven deze pre-ecoregelingen al op te nemen in hun teeltplan voor 2022, wil het Departement Landbouw en Visserij hier toch al over communiceren.

In opstap naar de ecoregelingen van 2023 worden in 2022 de volgende éénjarige pre-ecoregelingen gelanceerd:

Daarnaast kan nu ook de combinatietabel van de ecoregelingen met andere subsidies en de antwoorden op veel gestelde vragen worden geraadpleegd. De veel gestelde vragen zullen indien relevant verder worden aangevuld.

De subsidie kan aangevraagd worden via de verzamelaanvraag 2022.

De meest recente informatie wordt steeds op deze pagina ter beschikking gesteld.

Inzaai van productief kruidenrijk grasland (inzaai vanaf najaar 2021) 

Productief kruidenrijk grasland is grasland dat wordt ingezaaid met een verplicht mengsel van grassen, vlinderbloemigen en kruiden. Door de aanwezigheid van verschillende grassen, vlinderbloemigen en kruiden en de verschillende types wortels, is dit soort grasland meer droogteresistent. Er is ook een positief effect op de biodiversiteit en het landschap en er is slechts een beperkte stikstofbemesting noodzakelijk. Het mengsel kan ingezaaid worden op bepaalde percelen bouwland vanaf het najaar 2021.

De meest recente informatie en steunbedragen vindt u in de fiche Inzaai van productief kruidenrijk grasland (versie 07.10.2021)

Ecologisch beheerd grasland 

Dat is voor elk grasland dat extensiever wordt uitgebaat doordat er geen gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest op toegepast worden. Dit zal positief bijdragen aan het verminderen van de milieudruk. Deze maatregel kan worden toegepast op percelen grasland waarvoor geen derogatie wordt aangevraagd.

De meest recente informatie en steunbedragen vindt u in de fiche Ecologisch beheerd grasland (versie 07.10.2021).

Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten

Voor deze maatregel komen drie groepen teelten in aanmerking:

  • 1-jarige eiwitteelten in het kader van een lokale eiwitvoorziening. Dit zijn vooral vlinderbloemigen, maar ook mengteelten van vlinderbloemigen met granen komen in aanmerking
  • diepwortelende maaigewassen die van nature een positief effect hebben op de bodemkwaliteit. Het gaat over de hoofdteelt van koolzaad, gele mosterd, bladrammenas, hennep en Tagetes
  • faunavriendelijke teelten in de beheergebieden voor akkervogelsoorten

De meest recente informatie en steunbedragen vindt u in de fiche Inzaai milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten (versie 09.11.2021).

Precisielandbouw

Automatische aansturing van de machine via GPS of RTK-GPS

Door de automatische aansturing van landbouwmachines  via GPS wordt voorkomen dat er overlapping is in de stroken waar meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toegediend worden. Daardoor kan er bespaard worden op gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare kunstmeststoffen en korrelmeststoffen (alle kunstmest en organische mest die in korrelvorm toegediend wordt) en zal de milieu- en klimaatimpact ervan verminderen. De subsidiemaatregel kan aangevraagd worden zodra op minstens 80% van het areaal hoofdteelten op het bedrijf de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en/of korrelmeststoffen gebeurt via automatische GPS-aansturing. 

Plaatsspecifiek bekalken

Een volgende stap in de toepassing van precisielandbouw is het plaatsspecifiek toedienen van inputs op basis van perceelsgegevens (bodemgegevens, gewasbeelden of opbrengstgegevens). In eerste instantie wordt het plaatsspecifiek bekalken op basis van taakkaarten ondersteund. Een optimale pH is essentieel voor goede opname van nutriënten én een parameter die relatief snel kan verbeteren. Percelen die in 2022 bekalkt worden op basis van een taakkaart die aangemaakt is vanaf half september, komen in aanmerking voor de subsidie.

De meest recente informatie en steunbedragen vindt u in de fiches: Precisielandbouw: automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing (versie 07.10.2021) en Precisielandbouw: plaatsspecifiek bekalken (versie 07.10.2021). 

Verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan

Landbouwers worden gestimuleerd om door middel van een aangepast teeltplan het gehalte aan organische koolstof in de bodem van bouwlandpercelen te verhogen. Het organische koolstofgehalte van een belangrijk aandeel van de Vlaamse bodems is suboptimaal tot zeer laag. De opbouw en het behoud van organische stof in de bodem is van groot belang. Bodems met een goed gehalte aan organische koolstof zijn beter bestand tegen erosie, kennen een betere waterhuishouding en zijn vruchtbaarder. Dit zorgt ook voor een bodem die beter gewapend is tegen droogte of wateroverlast. Landbouwers komen voor de maatregel in aanmerking als ze door de combinatie van specifieke hoofd- en nateelten op het areaal bouwland op bedrijfsniveau gemiddeld meer dan 1.350 kg/ha organische koolstoftoename realiseren.

De meest recente informatie en steunbedragen vindt u in de fiche Verhogen van organisch koolstofgehalte van bouwland via het teeltplan (versie 07.10.2021).  

Een indicatie van de EOC-waarden van de verschillende teelten vindt u in deze tabel: Tabel met indicatie van EOC-waarden (versie 12.10.2021).

Combinatietabellen van pre-ecoregelingen

De combinatiemogelijkheden van pre-ecoregelingen onderling of met andere subsidiemaatregelen vindt u terug in fiche Combinatietabel pre-ecoregelingen 2022 (versie 07.10.2021).

Veelgestelde vragen omtrent pre-ecoregelingen

Ondanks de toelichting in de fiches van de pre-ecoregelingen, rijzen soms bepaalde vragen op die meer uitleg verdienen. Vragen die relevant zijn, werden per pre-ecoregeling opgelijst in volgend document Veelgestelde vragen pre-ecoregelingen 2022 (versie 07.10.2021).