Samenwerking in de keten

Serre sierteelt met besproeingsmechanismeOp deze pagina:

Producentenorganisaties en brancheorganisaties

We kunnen er niet omheen. Samenwerking is cruciaal om vooruit te gaan. Het denken in ketens en netwerken leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop een sector functioneert. In de Vlaamse land- en tuinbouw zijn er vandaag al heel wat succesvolle voorbeelden van samenwerking te vinden, zoals de gemeenschappelijke uitwisseling van kennis, machineringen, de coöperatieve verkoop van land- en tuinbouwproducten bij zuivel, groenten en fruit, samenwerking rond innovatie,…

Via overleg willen we deze evolutie naar meer samenwerking in de hele keten verder stimuleren, en zelfs versnellen. Want een sterke ketenreflex verbetert de positie van de Vlaamse spelers op de Europese en de wereldmarkt, en dat is uiteindelijk waar het om draait.

Net daarom willen we de opportuniteiten uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om de ketenwerking te verstevigen, met beide handen grijpen. In de voorstellen voor het GLB vanaf 2014 wordt de oprichting van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties mogelijk voor alle sectoren. Deze structuren zijn al gekend in de groenten- en fruitsector, en sinds kort in de zuivelsector. Producentenorganisaties dragen bij tot een betere onderhandelingsmacht voor de landbouwers, en brancheorganisaties verbeteren de ketenwerking. Dit alles moet leiden tot een hogere performantie en competitiviteit van de Vlaamse land- en tuinbouwsector over de grenzen heen.

Steun voor opstart van producentenorganisaties

In het kader van het derde Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling krijgen nieuwe producentenorganisaties steun voor hun opstart. Enkel erkende producentenorganisaties komen in aanmerking voor steun.

Producentenorganisaties versterken de onderhandelingspositie van de producenten in de keten. Ze zorgen ook voor een betere relatie tussen de producenten en de andere schakels in de agrovoedingsketen. Daarom ondersteunen de Vlaamse en Europese overheid de nieuwe erkende producentenorganisaties met een opstartsteun.

De steun wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren na de erkenning van de organisatie als producentenorganisatie (PO) toegekend. Het bedrag is een percentage van de jaarlijkse productie van de producentenorganisatie of een percentage van de som van de productie van de individuele leden van de organisatie. Het maximale steunbedrag is 30.000 euro per jaar.

Er werden twee oproepen georganiseerd: één in 2016 en één in 2019. Het totale budget voorzien voor deze maatregel is hiermee toegekend. In 2016 werden 4 producentenorganisaties geselecteerd (2 in de zuivelsector, 1 in de varkenssector en 1 pluimveesector) en 3 in 2019 (3 in de rundveesector). 

Voor meer informatie over de opstartsteun kunt u terecht op het generieke e-mailadres ondernemen@lv.vlaanderen.be of bij Veerle Blommaert, veerle.blommaert@lv.vlaanderen.be 

Voor meer informatie over de erkenning van de producentenorganisatie kunt u terecht bij Karolien Truyen, karolien.truyen@lv.vlaanderen.be 

Wettelijk kader:

  • Artikel 27 van de verordening 1305/2013 van het Europees parlement en de raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties
  • Ministerieel Besluit van 29 maart 2019 houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties voor 2019

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag