Samenwerking in de keten

Serre sierteelt met besproeingsmechanismeOp deze pagina:

Steun voor opstart van producentenorganisaties

Begin 2019 kunnen nieuwe producentenorganisaties steun aanvragen voor hun opstart. Enkel erkende producentenorganisaties komen in aanmerking voor steun. Het Departement Landbouw en Visserij raadt daarom geïnteresseerde organisaties aan hun aanvraag tot erkenning als producentenorganisatie nu al in te dienen.

Producentenorganisaties versterken de onderhandelingsmacht van de producenten in de keten. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat de relatie tussen de producenten en de andere schakels in de agrovoedingsketen wordt verbeterd. Daarom ondersteunen de Vlaamse en Europese overheid de nieuwe erkende producentenorganisaties met een opstartsteun.

De opstartsteun wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren na de erkenning van de organisatie als producentenorganisatie toegekend. Het steunbedrag is een percentage van de jaarlijkse productie van de producentenorganisatie of een percentage van de som van de productie van de individuele leden van de organisatie. Het maximumsteunbedrag is 30.000 euro per jaar.

De eerste oproep werd georganiseerd in 2016 via een ministerieel besluit. Het besluit bepaalt de termijn om de steunaanvraag te dienen, maar ook de voorwaarden waaraan de steunaanvraag moet voldoen.

Momenteel wordt een nieuwe oproep voorbereid voor begin 2019. Bij deze oproep wordt gewerkt met een maximumbudget. Indien de totaal aangevraagde steun door de verschillende producentenorganisaties het budget overschrijdt, worden er selectiecriteria toegepast. Alleen de best gerangschikte aanvragen komen dan in aanmerking, tot uitputting van het budget.

Het departement onderstreept dat momenteel nog geen steunaanvragen kunnen worden ingediend. De juiste datum voor de indiening van de steunaanvragen zal later gecommuniceerd worden. Omdat een organisatie alleen steun kan krijgen indien ze erkend is als producentenorganisatie, kunnen geïnteresseerde organisaties dus best nu al hun erkenning als producentenorganisatie aanvragen. 

Voor meer informatie over de opstartsteun kunt u terecht op het generieke e-mailadres ondernemen@lv.vlaanderen.be of bij Veerle Blommaert, veerle.blommaert@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over de erkenning van de producentenorganisatie kunt u terecht bij Karolien Truyen, karolien.truyen@lv.vlaanderen.be

Wettelijk kader:

  • artikel 27 van de verordening 1305/2013 van het Europees parlement en de raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties
  • Ministerieel Besluit van 19 augustus 2016 houdende een oproep tot indiening van steunaanvragen als vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015 betreffende de regels voor steun voor de oprichting van producentenorganisaties

Producentenorganisaties en brancheorganisaties

We kunnen er niet omheen. Samenwerking is cruciaal om vooruit te gaan. Het denken in ketens en netwerken leidt tot fundamentele veranderingen in de manier waarop een sector functioneert. In de Vlaamse land- en tuinbouw zijn er vandaag al heel wat succesvolle voorbeelden van samenwerking te vinden, zoals de gemeenschappelijke uitwisseling van kennis, machineringen, de coöperatieve verkoop van land- en tuinbouwproducten bij zuivel, groenten en fruit, samenwerking rond innovatie,…

Via overleg willen we deze evolutie naar meer samenwerking in de hele keten verder stimuleren, en zelfs versnellen.  Want een sterke ketenreflex verbetert de positie van de Vlaamse spelers op de Europese en de wereldmarkt, en dat is uiteindelijk waar het om draait.

Net daarom willen we de opportuniteiten uit het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om de ketenwerking te verstevigen, met beide handen grijpen. In de voorstellen voor het GLB vanaf 2014 wordt de oprichting van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties mogelijk voor alle sectoren. Deze structuren zijn al gekend in de groenten- en fruitsector, en sinds kort in de zuivelsector. Producentenorganisaties dragen bij tot een betere onderhandelingsmacht voor de landbouwers, en brancheorganisaties verbeteren de ketenwerking. Dit alles moet leiden tot een hogere performantie en competitiviteit van de Vlaamse land- en tuinbouwsector over de grenzen heen.

Op 11 mei 2012 is de sector samengeroepen om de nieuwe mogelijkheden toe te lichten en een eerste idee te vormen van het potentieel van de nieuwe mogelijkheden voor deze verschillende sectoren: zie nota Samenwerking in de keten - Producentenorganisaties en brancheorganisaties.
Deze eerste ruwe ideeën zullen nu verder uitgewerkt worden in vijf verschillende clusterwerkgroepen, waarbij alle betrokken partijen in een open dialoog de voor- en nadelen uitgebreid kunnen afwegen. Het vervolg van dit traject zal u op deze webpagina kunnen volgen.

Veelgestelde vragen

Wordt geactualiseerd.

Publicaties

Cooperaties en producentenorganisaties (9 december 2013)

'Mededinging' en de gemeenschappelijke marktordening (GMO) (17 januari 2017) 

Verslagen

Verslag PO en BO in de dierlijke sectoren 28 juni 2012 (29 juni 2012)

Verslag (U)PO BO Akkerbouw 22 juni 2012 (10 september 2012)

Verslag PO en BO in tuinbouw, sierteelt en wijnbouw 12 juni 2012 (26 juni 2012)

Verslag werkgroep korte keten op 14 juni 2012 (26 juni 2012)

Presentaties van studiedagen

Studienamiddag 4 februari 2014: 'Producentenorganisaties? Zo ga je van start!':

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling - Europa investeert in zijn platteland.Europese vlag