Licentievoorwaarden

Licenties: technische maatregelen

Alle reders van de Belgische vloot die geautoriseerd zijn om te mogen vissen in de Britse wateren kregen vanuit de Britse overheid een licentie (Gov. UK) toegestuurd dat voorwaarden bevat waaraan het vissersvaartuig in Britse wateren moet voldoen. Sindsdien communiceert de Britse overheid regelmatig aanpassingen van de licentievoorwaarden (Gov. UK).

Om de Belgische reder op de hoogte te houden van de voornaamste licentievoorwaarden die voor hem van toepassing zijn, worden op deze pagina regelmatig de licentievoorwaarden per type visserij en gebied geactualiseerd. 

Actuele aanpassingen licentievoorwaarden 

Zegen- en plankenvaartuigen in de Keltische zee

Onderstaande maatregelen (Gov. UK) zijn van toepassing op vaartuigen die vissen met plankentuig of zegens (OTB, SSC) en zijn van kracht vanaf 5 september 2021. Deze technische maatregelen zullen worden toegepast via de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op de Britse en buitenlandse vaartuigen die vissen in Britse wateren:

 • In het beschermingsgebied van de Keltische zee (Celtic Sea Protection Zone) moet de maaswijdte van de kuil minimaal 110 mm bedragen en dient een vierkant mazenpaneel van minimum 120 mm gebruikt te worden. Het beschermingsgebied bevindt zich in de ICES-gebieden 7f, 7g, deel van 7h ten noorden van 49°30’ noorderbreedte en het deel van ICES-gebied 7j ten noorden van 49°30’ noorderbreedte en ten oosten van 11° westerlengte. (zie grijs gebied in onderstaande figuur 1)
 • Vaartuigen die buiten het Keltische beschermingsgebied vissen (7e-j), moeten binnen Britse wateren een kuil met maaswijdte van minstens 100 mm gebruiken 
 • In de Keltische zee is het gebruik van een vierkant mazenpaneel met maaswijdte van 100 mm verplicht in het gebied ten westen van 5° westerlengte in 7e.
 • In het hele gebied (Britse wateren van 7e, 7f, 7g, 7h, 7i) is een maximale twijndikte van 6mm enkel of 4 mm dubbel verplicht.
 • Het gebruik van een overkuil (strengthening bags) zal worden verboden voor planken- en zegenvaartuigen met uitzondering van vaartuigen die vissen op langoustines.

De volgende uitzonderingen zijn van kracht:

 • Vaartuigen die vissen ten westen van 5° westerlengte in 7e zijn vrijgesteld van het gebruik van vierkante mazenpaneel op voorwaarde dat het net enkel getwijnd is met een maximale twijndikte van 5mm.
 • Vaartuigen die vissen binnen de 12-mijlszone in ICES-gebied 7f, mogen gebruik maken van een minimale maaswijdte van 100 mm in de kuil op voorwaarde dat het net enkel getwijnd is met een maximale twijndikte van 5 mm of dat een vierkant mazenpaneel van 100 mm wordt gebruikt.
 • Vaartuigen waarvan de vangst uit meer dan 55% wijting of meer dan 55% zeeduivel, heek of schartong bestaat, mogen gebruik maken van een minimale maaswijdte van 100 mm in de kuil en een vierkant mazenpaneel van 100 mm.
 • Vaartuigen die enkel vissen ten oosten van 5° westerlengte in ICES-gebied 7f en waarvan de vangstsamenstelling uit minder dan 10 % kabeljauwachtigen (kabeljauw, pollak, koolvis, schelvis) bestaat, mogen een maaswijdte van 80 mm gebruiken en een vierkante mazenpaneel van minimum 120 mm.
 • Vaartuigen met een maximale lengte van 12 m en een motorvermogen van maximum 221 kW (klein vlootsegment) mogen een maaswijdte van 80 mm gebruiken indien deze vissen binnen de 12-mijlszone ten oosten van 5° westerlengte in 7e.
 • Vaartuigen met meer dan 5% langoustines in vangstsamenstelling, moeten één van de volgende vistuigen gebruiken:
  • Een maaswijdte in de kuil van 80 mm met vierkante mazenpaneel van 300 mm (voor vaartuigen met lengte van meer dan 12m) of 200 mm (voor vaartuigen met lengte van minder dan 12m)
  • Seltra paneel
  • Sorteerrooster van 35 mm breedte
  • Een maaswijdte in de kuil van 100 mm met vierkante mazenpaneel van 100 mm
  • Duale kuil T90 mazen met maaswijdte van 90mm en scheidingspaneel met maaswijdte van maximaal 300mm

Als een een vierkant mazenpaneel gebruikt wordt, dan moet deze geplaatst te worden in het bovenpaneel (top panel) van de kuil. Het achterste uiteinde van het vierkant mazenpaneel, het deel dichtstbij de pooklijn, mag niet verder worden geplaatst dan 9m van de pooklijn.

Figuur 1: Maatregelen in Keltische zee

Figuur 1: Maatregelen in Keltische zee

Boomkorvaartuigen ten oosten van 5°W in 7e

Er zijn nieuwe licentievoorwaarden (“Single area licence conditions” (Gov. UK)) voor Europese en Britse boomkorvaartuigen die actief zijn ten oosten van 5° westerlengte in 7e (“het betreffend gebied”). Deze nieuwe voorwaarde zullen van kracht gaan vanaf 4 oktober 2021.

Op basis van Britse richtlijnen en na een gesprek met de Britse controleautoriteiten voor visserij, delen we u de volgende richtlijnen mee:

> Contact opnemen met UK FMC vooraleer betreffend gebied binnen te komen, te blijven of te verlaten 

Britse en Europese boomkorvaartuigen mogen enkel vissen in het betreffend gebied als ze contact opnemen met de UK Fisheries Monitoring Centre (UKFMC) vooraleer ze wensen te vissen in het betreffend gebied alsook wanneer ze het betreffend gebied wensen te verlaten. Het vaartuig moet ook op verzoek van UK FMC bereid zijn om een inspectie toe te staan. Vaartuigen moeten de UK FMC verwittigen tussen de 4 en 8u vooraleer men het betreffend gebied wenst binnen te gaan of te verlaten. Op dit moment is het nog niet mogelijk om door middel van logboekberichten de UK FMC te verwittigen. 

> Contactgegevens UK FMC

UK FMC Contact details: 0131 244 2286 of UKFMC@gov.scot 

> Binnenkomst van betreffend gebied

In het bericht voor binnenkomst van dit gebied moet volgende vermeld staan:

 • Titel: NOTIFICATION OF ENTRY INTO SOLE RECOVERY ZONE RELEVANT AREA
 • Naam, CFR-nummer en vaartuignummer (IRCS)
 • Naam van de kapitein van het vaartuig
 • Datum/tijd/ locatie van wanneer het vaartuig wenst binnen te gaan in het gebied en wanneer het wenst te vissen in dat gebied volgens volgende formaat:
  • Positie van binnenkomst: bij benadering de lengte- en breedtegraad van de positie waar het vaartuig het gebied binnenkomt
  • Positie van start visserij-activiteit: ICES statistische vak
  • Totale hoeveelheid tong aan boord in kg en levend gewicht.

> Blijven in betreffend gebied

In het geval dat men verder wenst te vissen nadat men de eerste melding heeft gestuurd (<4-8h voor binnenkomst), dan dient men bij binnenkomst in het betreffend gebied een tweede melding te sturen naar de UK FMC met de nieuwe hoeveelheden tong aan boord.

> Verlaten van betreffend gebied

In het bericht voor verlaten van dit gebied moet volgende vermeld staan:

 • Titel: NOTIFICATION OF EXIT INTO SOLE RECOVERY ZONE RELEVANT AREA
 • Naam, Internnummer (9-cijferige code beginnend met land van aankoop van vaartuig bv. BEL010203040) en vaartuignummer (IRCS)
 • Naam van de kapitein van het vaartuig
 • Verwachte Datum/tijd/ locatie van wanneer het vaartuig het gebied wenst te verlaten volgens volgende formaat:
  • Positie van buitengaan: bij benadering de lengte- en breedtegraad van de positie waar het vaartuig het gebied wenst te verlaten
 • Totale hoeveelheid tong aan boord in kg en levend gewicht.

> Inspectie

Vervolgens bepaalt MMO of een inspectie al dan niet nodig is. Indien de schipper geen bericht krijgt van de MMO met een verzoek tot inspectie, mag het vaartuig verder gaan met vissen buiten de 7e. In geval dat het vaartuig wordt opgeroepen tot inspectie zal de UK FMC contact opnemen met de schipper om samen een locatie af te spreken zodanig dat de inspecteurs op een veilig manier aan boord kunnen komen.

> Geen melding bij doorvaren

Er dient geen melding te worden gemaakt indien men het gebied wenst door te varen. Er dient hierbij wel een snelheid te worden gehanteerd dat meer is dan zes knopen. Hierbij dient tijdens de doorvaart de boomkor te worden vastgemaakt en opgeborgen op een zodanig manier dat het niet meer mogelijk is om te vissen bij binnenkomst van het gebied. Het blijft vastgemaakt en opgeborgen tot dat het gebied wordt verlaten.

> Bij versturing van gegevens via e-mail automatisch bericht van ontvangst

In het geval dat de gegevens via e-mail worden doorgestuurd, zullen de reders een automatisch bericht krijgen dat het bericht goed werd ontvangen. Wanneer er communicatieproblemen optreden en er geen contact kan genomen worden met UK FMC raden wij aan om het gebied niet te betreden.  

Uit overleg met Britse overheid is gebleken dat er momenteel geen sprake om het gebied in de toekomst verder uit te breiden.

Figuur 2: Betreffend gebied waarbij rapportering aan UK FMC verplicht is

Figuur 2: Betreffend gebied waarbij rapportering aan UK FMC verplicht is

Rapportering incidentiele vangst van zeezoogdieren

Vanaf 30 november 2021 wordt een vereiste opgenomen in de Britse licentie voor buitenlandse vaartuigen om bijvangsten van mariene zoogdieren (Gov. UK) te rapporteren. Deze maatregel geldt zowel voor Britse als voor buitenlandse vaartuigen in Britse wateren.

Wanneer het vaartuig visserijactiviteiten onderneemt waarvan het resultaat de sterfte van of schade aan een soort zeezoogdier veroorzaakt of ertoe bijdraagt, of wanneer deze soorten als bijvangst worden gevangen (ongeacht of deze vangsten aan boord worden gehouden) dient de kapitein of eigenaar van het vaartuig waarop deze vergunning betrekking heeft een meldingsformulier in te vullen en indienen bij de Marine Management Organization uiterlijk 48 uur na einde van de visreis.

Voor de toepassing van deze licentievoorwaarde betekent de term "zeezoogdier" elk zoogdier dat:

 • morfologisch is aangepast aan het mariene milieu, met inbegrip van zeeotters en leden van de orde Cetacea (walvissen, dolfijnen en bruinvissen), Pinnipedia , (walrussen, zeehonden en zeeleeuwen) en Sirenia (zeekoeien), of
 • voornamelijk in het mariene milieu leeft (zoals de ijsbeer); en omvat elk deel van een dergelijk zeezoogdier, inclusief maar niet beperkt tot zijn onbewerkte, geklede of geverfde vacht of huid."

Deze informatie wordt gebruikt ter rapportering van incidentele verwondingen, sterfte of bijvangst van zeezoogdiersoorten aan de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

De template van het meldingsformulier vindt u hieronder terug en moet verzonden worden naar MMO via e-mail (statistics@marinemanagement.org.uk) of via post (MMO Statistics, Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH):

Op de tweede tabblad van deze template kunt u de tabel terugvinden die dient ingevuld te worden in geval er sprake is van sterfte, schade of bijvangst van een zeezoogdier:

VOORBEELD : In te vullen tabel bij rapportering van bijvangst van zeezoogdieren
Tekstvak nummer Vertaling
1. Vessel name Naam schip
2. Vessel registration number Laatste drie cijfers van vaartuignummer (vb. Z.9 => 009)
3. Interaction date (DDMMYYYY) Datum van vangst (DDMMYYYY)
4. Approx. interaction time (24hr format e.g. 1630) Tijd bij benadering (24u-formaat vb. 1630)
5. Approx. location (lat, long) Lengte- en breedtegraad
6. Species of marine mammals killed or injured (please select code from "Marine Mammal Species" tab) Soort zeezoogdier: vb. SEG (grijze zeehond)
7. Number of marine mammals killed or injured (if known) Aantal zeezoogdieren gedood of gewond
8. Gear type (please select code from "Gear Type" tab) TBB/OTB/SSC/GNS
9. Target species (please select code from "Target Species" tab) Doel vb. D1 (demersale visserij)
10. Observer present? (Y/N) Waarnemer aanwezig?
11. Any other information, e.g. description of injury, unidentifed species, length of interaction, behaviour of animal etc. Andere info, vb beschrijving wonde, niet gekende soorten zeedieren, duur interactie, gedrag van de zeedieren
12. Action taken (if any) Actie ondernomen (eventueel)