Technische maatregelen

Toelichting

Op 20 juni 2019 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad Verordening (EU) 2019/1241 aangenomen betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen. Deze technische maatregelen zijn instrumenten ter ondersteuning van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB). Uit een evaluatie van de huidige regelgevingsstructuur voor technische maatregelen was gebleken dat het waarschijnlijk niet zou lukken om de doelstellingen van het GVB te behalen, en dat een nieuwe benadering nodig is om de doeltreffendheid van de technische maatregelen te vergroten, waarbij aandacht moet worden besteed aan de aanpassing van de beheersstructuur.

De technische maatregelen worden vastgesteld ten aanzien van:

 1. De vangst en de aanlanding van mariene biologische hulpbronnen;
 2. De werking van vistuig, en;
 3. De wisselwerking tussen visserijactiviteiten en mariene ecosystemen.

Als instrumenten ter ondersteuning van de uitvoering van het GVB dragen de technische maatregelen ook bij aan de doelstelling van het GVB, met name:

 1. De optimalisering van exploitatiepatronen om bescherming te bieden aan scholen jonge of paaiende exemplaren van biologische rijkdommen van de zee;
 2. Ervoor te zorgen dat uit de visserij voortvloeiende incidentele vangsten van kwetsbare mariene soorten tot een minimum worden beperkt en waar mogelijk uitgebannen, zodat zij geen bedreiging vormen voor de staat van instandhouding van die soorten;
 3. Ervoor zorgen dat ongunstige milieueffecten van de visserij op de mariene habitats tot een minimum beperkt worden;
 4. Voorzien in visserijbeheersmaatregelen, met name om de goede milieutoestand te bereiken.

Aanvullende worden ook specifieke streefdoelen vastgelegd.

De gemeenschappelijke technische maatregelen die van toepassing zijn op de activiteiten die worden uitgevoerd door vissersvaartuigen van de Unie en vissersvaartuigen van derde landen, wanneer zij in de Uniewateren vissen, hebben betrekking op:

 1. Verboden vistuig en verboden toepassingen, waaronder bijvoorbeeld giftige stoffen en explosieven
 2. Algemene beperkingen inzake vistuig en voorwaarden voor het gebruik van vistuig
 3. De bescherming van kwetsbare soorten en habitats, waaronder het verbod om bepaalde soorten vissen en schaaldieren te vangen, aan boord te houden, over te laden en aan te landen
 4. De minimummaten van mariene soorten
 5. Maatregelen om teruggooi te verminderen.

In het kader van de regionalisering zijn er regionale technische maatregelen vastgesteld betreffende de minimummaten, maaswijdten en gesloten of beperkte gebieden.

Betreffende het gebruik van zeeflappen in de garnaalvisserij (bijlage V, Ver. (EU) 2019/1241) worden de noodzakelijke bepalingen beschreven in het MB van 8 juli 2002.

De Europese Commissie wordt bevoegd verklaard om gedelegeerde handelingen vast te stellen.

Het plan wordt uiterlijk op 31 december 2020 en vervolgens om de drie jaar geëvalueerd.

Voor het herstel van de kabeljauwbestanden in de Noordzee en ten westen van Schotland zijn aanvullende technische maatregelen gepubliceerd in Commissieverordening (EG) 2056/2001.