Contactgegevens waterbeschikbaarheid

Waar kan ik terecht voor informatie over waterbeschikbaarheid?

  • Om toelating (melding/vergunning) te vragen voor het capteren van water uit bevaarbare waterlopen, kanalen, kan u terecht bij:

De Vlaamse Waterweg NV 
Tel. 011 29 84 00 
info@vlaamsewaterweg.be  

  • Oevereigenaars (=aangelanden) hebben in principe recht om water te benutten uit een onbevaarbare waterloop voor toepassing in landbouw, huishouden en industrie.

Bij het onttrekken van water mag u geen afbreuk doen aan de rechten van de lager gelegen oevereigenaars. Alle oevereigenaars hebben in principe gelijke rechten op water.
Dit komt er onder meer op neer dat de waterloop niet volledig leeg getrokken mag worden. Er mag ook geen schade optreden aan het visbestand en aan de oevers door het onttrekken van water. De vrederechter treft de nodige maatregelen als onvoldoende water beschikbaar is om aan alle behoeften te voldoen.

De captatie van water uit onbevaarbare waterlopen is niet meldings- en ook niet vergunningsplichtig zolang de oevereigenaar het water uit de onbevaarbare waterloop haalt zonder daarvoor vaste constructies of bouwwerken op te richten. Voor constructies of bouwwerken moet een machtiging van de waterbeheerder en een bouwvergunning bekomen worden.Ligt de waterloop in een polder of watering, dan moet rekening gehouden worden met het eventueel van toepassing zijnde politiereglement binnen het gebied. Hierdoor kan het zijn dat er toch een vergunning of toelating nodig is voor de captatie uit een onbevaarbare waterweg.

Meer info: https://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/water/beheer-van-de-onbevaarbare-waterlopen

  • Voor vragen over beschikbare waterbronnen (waterlopen, spaarbekkens, vijvers,….) in de provincies kan u terecht bij:

Provincie Vlaams-Brabant
Dienst waterlopen
Waterlopen@vlaamsbrabant.be
Tel. 016 26 75 02

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Integraal Waterbeleid
waterbeleid@oost-vlaanderen.be
Tel. 09 267 76 66

Provincie Antwerpen
Dienst Integraal Waterbeleid
diw@provincieantwerpen.be
Tel.  03 240 64 61
www.meldpuntwaterlopen.be

Provincie Limburg
Provinciale dienst Water en Domeinen
meldpuntwater@limburg.be
Tel.  011 23 73 23
www.limburg.be/waterlopen

Provincie West-Vlaanderen

Provinciale dienst waterlopen
waterlopen@west-vlaanderen.be
Tel. 050 40 71 59
www.west-vlaanderen.be/waterlopen

Provinciale dienst : Inagro
Contactpersoon Dominique Huits 
Tel. 051/27.33.88
dominique.huits@inagro.be
www.inagro.be