Projecten samenwerking en digitalisering

Op deze pagina vindt u de geselecteerde projecten Relance 2021 van de projectoproep 'samenwerking en digitalisering':

Automatische onkruidherkenning ter optimalisatie van landbouwteelten

Samenvatting

Dit project legt zijn focus op het ontwikkelen van een model voor inventarisatie van onkruid in verschillende teelten. Door dronebeelden voor te leggen aan herkenningssoftware moet het mogelijk zijn om op grote schaal percelen in kaart te brengen. Hiervoor moet herkenningssoftware getraind worden en moeten de resultaten op een geïntegreerde manier worden weergegeven (via bijvoorbeeld Watch-it Grow). Dit project biedt ook potentieel op vlak van precisielandbouw, zoals het lokaal toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. In dit project richt men zich specifiek op het case-onkruid knolcyperus vanwege zijn problematisch voorkomen. Dit kan op lange termijn een precursor zijn voor tal van andere onkruiden.

Duurtijd en partners

1 januari 2023 tot 31 december 2024

 • 4 landbouwbedrijven: Mathieu Vrancken, Giedo Indencleef, Steven Broekx en Labro bvba
 • VITO
 • Hooibeekhoeve
 • Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw

Meer info?

sander.palmans@biotechnicum.be

CIWI

Samenvatting

Dit projectvoorstel wil de prioritaire watergift applicatie voor bloemkool, spinazie en aardappelen uit het Irrigatie 2.0 project inbouwen in twee actieve platformen: de Care4Growing app van de Lava veilingen en de INERO app die vraag en aanbod van water voor de desbetreffende coöperatie opvolgt en regelt. De telers staan centraal en verlenen hun advies aan het proces van co-creatie, validatie, model update en model uptake. Ze worden hierbij ondersteund, enerzijds door Lava en INERO op vlak van IT, en anderzijds door onderzoeksinstellingen (Inagro, ILVO en VITO) op vlak van kennis en expertise.

De doelstelling van het project is om digitale applicaties toegankelijk te maken voor telers en simultaan een tool uit te werken rond waterbesparing.

Duurtijd en partners

1 januari 2023 tot 31 december 2025

 • Inagro vzw
 • Eigen Vermogen ILVO - Plant
 • VITO Remote Sensing
 • Lava cvba
 • INERO CV

Meer info?

eva.ampe@inagro.be

Connecting Pork & Fork

Samenvatting

De focus van dit project ligt op de vereniging van de producentenzijde en de verwerkingszijde tot een geïntegreerde keten met als doelstelling om de keten op ecologische en economische wijze te verduurzamen. Het vooropgestelde middel daartoe is transparantie en data-deling, ook wel data-sharing genoemd. Op basis van economische data kan een systematiek ingebouwd worden inzake prijstransmissie, waarbij de prijszetting kan aangepast worden over de verschillende schakels van de keten bij een prijsdaling of prijsstijging. Ook ecologische impact (klimaat en water) kan gemeten, gemonitord en bijgestuurd worden binnen data-sharing. Op deze manier willen de partners samen een varkensvleesketen bouwen die futureproof is, met aandacht voor stabiliteit, ondernemersvertrouwen, klimaatimpact, waterverbruik en traceerbaarheid. Dit resulteert in gezonder en beter varkensvlees voor de ganse maatschappij, van boer tot burger.

Duurtijd en partners

1 mei 2022 tot 31 december 2025

 • Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouders cvba (VPOV)
 • Dekeyzer-Ossaer nv
 • Agfo-Made bvba

Meer info?

info@mertenshallv.be

DigiStuw

Samenvatting

Dit project tracht om stuwen op perceelsgrachten en het gecontroleerd beheer ervan te digitaliseren door het combineren van sensoren, remote sensing data, modellen en slimme algoritmes, gevisualiseerd via een dashboard. Dit digitaal platform laat een volledig automatische en realtime sturing toe van stuwtjes, maar geeft eveneens instructies aan lokale actoren voor een optimaal manueel beheer waarbij stuwtjes in een groter gebied op elkaar afgestemd zijn. Digitaal beheer van stuwen zorgt voor beperkte drainage waardoor water beter kan vastgehouden worden en droogte op de percelen kan beperkt worden. Dit systeem wordt in dit project ontwikkeld en toegepast op perceelsgrachten in 3 wateringen in samenwerking met lokale landbouwers door het installeren van minimaal 10 sensoren en 40 bijkomende stuwtjes. Het ontwikkelde digitaal platform is direct toepasbaar in andere gebieden en wordt voorzien van een praktische handleiding voor een volledige uitrol van sensor tot sturing.

Duurtijd en partners

1 mei 2023 tot 30 april 2025

 • 3 landbouwbedrijven: Jan Linssen, Ivo Evens en Johan Hillen
 • Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (PVL)
 • SumAqua
 • Boerennatuur Vlaanderen
 • Wateringen van het Grootbroek, de Vreenebeek en de Dommelvallei

Meer info?

sander.palmans@biotechnicum.be

Digislim boeren

Samenvatting

Binnen dit project wordt een team van landbouwers, experten inzake klimaat/water, IT’ers, UX-specialisten, grafic designers en business analisten samengebracht om actuele uitdagingen (klimaat, milieu, marktfluctuaties, veranderende consumentenvraag, …) aan te pakken door de ontwikkeling, verbetering en/of het slim combineren van digitale tools. Aan de basis ligt een tweedaagse hackathon waar landbouwers hun ideeën en problemen op vlak van digitalisering voorleggen aan een IT-team dat hiermee non-stop aan de slag gaat en zo een oplossing in de vorm van een (demo)app uitbouwt. Op deze hackathons krijgen deze expertenteams met toestemming van de individuele landbouwers toegang tot data via het datadeelplatform DjustConnect. De hackathons zijn tevens een warme oproep om extra data te delen, want meer data betekent het ontwikkelen van betere digitale tools en dus een grotere stap vooruit richting een digitale en in oplossingen denkende landbouw.

Duurtijd en partners

1 oktober 2022 tot 31 maart 2025

 • 3 landbouwbedrijven: Koen Vrancken, Jos Meesters en Carine Cornu
 • Eigen Vermogen ILVO
 • Odisee vzw
 • Ferm voor Agravrouwen

Meer info?

stephanie.vanweyenberg@ilvo.vlaanderen.be

Digitalisering Duurzaamheidsmonitor MilkBE

Samenvatting

Dit project omvat een grondige upgrade en digitalisering van de “Duurzaamheidsmonitor” waarbij melkveehouders aangemoedigd worden om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Via een digitale verwerkingstool (werknaam “MILKNET”) zullen duurzaamheidsdata frequenter en kwantitatiever opgevraagd worden. Hierbij wordt bepaalde data automatisch uit bestaande databanken (Vlaamse overheid, DGZ, MCC, Milcontrol, AB-register, …) opgeslagen door gebruik te maken van DjustConnect, hetgeen de melkveehouder administratief ontzorgd. Via de applicatie zal de data ter beschikking gesteld worden aan zowel melkveehouders, zuivelverwerkende bedrijven als de zuivelsector en de Vlaamse overheid ter sensibilisering, stimulering en valorisatie ten voordele van de verduurzaming van de Vlaamse zuivelsector. De digitale verwerkingstool zal een overzicht geven van meer dan 65 duurzaamheidsinitiatieven in de melkveehouderij met betrekking tot thema’s, zoals klimaat, voederefficiëntie, watergebruik, duurzame energie, milieu, sociale duurzaamheid, dierenwelzijn en -gezondheid, methaanreducerende maatregelen, … Tevens worden de ontwikkelingen opgevolgd en bijgestuurd.

Duurtijd en partners

15 april 2022 tot 31 december 2023

MilkBE vzw, met enkele leden die hierin een centrale rol spelen:

 • Algemeen Boerensyndicaat
 • Boerenbond
 • BCZ-CBL

Meer info?

jolien.willems@bcz-cbl.be

HuWiSlim

Samenvatting

Hoewel landbouwers de voorbije jaren fors investeerden in energiezuinige koelcellen en warmterecuperatie, alsook hebben ingezet op eigen groene stroom uit zonnepanelen, blijven de energiekosten een aanzienlijk deel uitmaken van de productiekosten. In dit project wordt gezocht naar nieuwe manieren om de kosten te drukken en de rendabiliteit te verhogen, namelijk de slimme aansturing van energie op het bedrijf. Een slimme aansturing begint bij het realtime verzamelen van data die de landbouwer een helder inzicht geeft in bedrijfsprocessen. Deze realtime data wordt vervolgens gebruikt om het energieaanbod slim af te stemmen op het verbruik door een automatisch sturingsysteem. Daarnaast zet het project ook in op het in kaart brengen van de deelstromen van water via digitale dataverzameling en heldere visualisatie, waardoor landbouwers ook hun watervoetafdruk zullen kunnen verkleinen.

Duurtijd en partners

1 juni 2022 tot 31 december 2025

 • 3 landbouwbedrijven: Versalof, Magnus lv en Emmerechts
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
 • BePowered
 • Thomas More Kempen vzw

Meer info?

tim.declercq@vlaamsbrabant.be

I-Chicory

Samenvatting

In samenwerking met 10 pioniertelers zet dit project in op het verbeteren en in de praktijk brengen van een nieuw ontwikkeld semiautomatisch beeldherkenningssysteem voor de witloofmineervlieg en de wollige slawortelluis. Dit project wil de reeds ontwikkelde basistechnologie, die bestaat uit een semiautomatisch systeem op basis van beeldherkenning op vangplaten, verder valideren, uitbreiden naar andere doelinsecten en klaarstomen voor de praktijk. Zo wordt het systeem van waarnemingen en waarschuwingen performanter en kan de beheersing van deze plaaginsecten opnieuw efficiënter gebeuren, en dit ook met een veel kleinere impact op water en leefmilieu. Daarnaast wordt ook ingezet op het toegankelijker maken van de toepassing voor de landbouwer, door een smartphone te gebruiken als basis. Tenslotte start het project met het aanleren van de herkenning van enkele parasitaire nuttige insecten aan het beeldherkenningsalgoritme om de beheersing nog duurzamer te maken.

Duurtijd en partners

1 juni 2022 tot 31 mei 2025

 • Landbouwbedrijven: Marnick De Visschere, Lieven Oost, Benny Lefevere, Marc Neirynck en Francky Deceuninck
 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
 • Inagro
 • KUL-MeBioS
 • LAVA cvba

Meer info?

tim.declercq@vlaamsbrabant.be

MIRLET.C4G

Samenvatting

De MIRLET-tool (Model IRrigation in LETuce) helpt telers van bladgewassen in grondteelt onder beschutting bij hun irrigatiemanagement. Via dit project zal de ontwikkelde tool geïntegreerd worden met het Care4Growing (C4G) platform van LAVA, waardoor die na afloop van het project slechts één klik verwijderd zal zijn van de dagelijkse digitale werkomgeving van de telers. Bovendien zal door de datakoppeling tussen deze toepassingen met minder telersinput hetzelfde performante advies geleverd kunnen worden. Een verdere connectie met de klimaatcomputer en pluviometer, zal bovendien bijdragen tot een goedkopere en vereenvoudigde datacaptatie en bijgevolg hoger gebruiksgemak voor de teler. De datasets die in het kader van de MIRLET-werking zullen worden gegenereerd, openen deuren voor toekomstige analysemethodes gebaseerd op artificiële intelligentie (AI). Finaal moet een, via co-creatie ontworpen, dashboard zorgen voor de optimale visuele weergave van de geadviseerde watergift. Het doel is om MIRLET te integreren in het C4G ecosysteem en zo een groter areaal te realiseren waar optimale watergift wordt toegepast.

Duurtijd en partners

1 juni 2022 tot 31 december 2024

 • Inagro vzw
 • Lava cvba
 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG)
 • Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver (PSKW)

Meer info?

simon.craeye@inagro.be

Metinet Plus

Samenvatting

Door het toevoegen van fijnmazige neerslagdata aan adviesmodellen voor irrigatie en gewasbescherming in aardappel en pitfruit wordt een verhoogde efficiëntie en nauwkeurigheid beoogd. Dit is des te meer het geval bij beslissingsondersteunende systemen waar een advies op maat van het perceel wordt verstrekt. De neerslaggegevens daarvoor worden momenteel geleverd door een netwerk van weerstations met een onderlinge afstand van 15 tot 20 km. Fijnmazige neerslagdata, afkomstig van onder meer radarbeelden, laten toe om irrigatie-advies te optimaliseren. In de gewasbescherming wordt een betere berekening bekomen van de slijtage door afregening, de ziektedruk en de werking van middelen, waardoor het risico beter kan ingeschat worden en de middelen efficiënter ingezet.

Duurtijd en partners

1 november 2022 tot 31 oktober 2025

 • Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw (PCA)
 • Proefcentrum fruitteelt vzw (pcfruit)
 • Bodemkundige Dienst van België vzw (BDB)
 • Koninklijk Metereologisch Instituut van België (KMI)

Meer info?

bruno.gobin@pcsierteelt.be

SEWaPS

Samenvatting

Het provinciale GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) te Ardooie doet dienst als waterbuffer tegen wateroverlast en als watervoorraad tijdens droge periodes. Door enkele landbouwers binnen dit samenwerkingsverband werd een vaste leiding aangelegd om het water zo te transporteren, in plaats van in tonnen over de weg. Door het gebruik van een elektrische pomp en een ondergrondse drukleiding kunnen ze efficiënter en energiezuiniger te werk. Dit initiatief betreft een testlocatie, waar ook de provincie zelf uit wil leren om deze manier van werken uit te rollen op andere locaties. Voor zowel de betrokken landbouwers als voor de provinciale dienst waterlopen is het belangrijk om tijd-specifiek inzicht te krijgen in de actuele beschikbare waterhoeveelheid in het bekken, de noden van de omliggende landbouwers en hoe het water onderling wordt verdeeld. Via peilmetingen in het GOG, een digitale debietsmeter gekoppeld aan de pompsturing en het ontwikkelen van een eenvoudige registratieapp zullen de landbouwers zicht hebben op de beschikbare waterhoeveelheid, kunnen ze onderling afstemmen wie, wanneer water kan afnemen en zal de gebruikte hoeveelheid water automatisch worden geregistreerd.

Duurtijd en partners

1 juli 2022 tot 31 december 2025

 • 6 landbouwbedrijven: Koen Tack, Kris Nierynck, Frederik Desmedt, Johan Geldof, VERNO bvba (Steven Verhelle) en WAWIKO (Geert Wallays)
 • Inagro vzw
 • VD Agri bv
 • Provincie West-Vlaanderen

Meer info?

dries.mergaert@inagro.be

sKAD

Samenvatting

sKAD werkt met landbouwers aan datagedreven en automatische grondwaterpeilsturing van hun perceel. Het project automatiseert peilsturing bij betrokken landbouwers, bouwt cyberinfrastructuur verder uit om datagedreven peilbeheer te ondersteunen en gebruiksgemak te verhogen en verkent de mogelijkheden van datadelen voor collectief peilbeheer met de betrokken landbouwers. sKAD werkt daarnaast ook aan kennisdeling rond klimaatadaptieve drainage voor een grotere groep landbouwers via studiedagen, demonstraties en een handleiding.

Duurtijd en partners

1 oktober 2022 tot 31 december 2025

 • 3 landbouwbedrijven: Cis Oostvogels, Ben Peeters en Wim Stevens,
 • EV ILVO
 • Boerennatuur Vlaanderen

Meer info?

sarah.garre@ilvo.vlaanderen.be

WiMiScan

Samenvatting

De witloofmineervlieg is het belangrijkste plaaginsect in de witloofteelt. De larven kunnen op het veld het groeipunt van de wortel aantasten, of tijdens de nazomer migreren naar de bladkraag en wortelhals. Tot op heden is het onmogelijk de aangetaste wortels te onderscheiden en zijn opbrengstverliezen, grotere afvalstromen en het daarmee gepaard gaande nodeloos gebruik van grondstoffen zoals water, onvermijdbaar. De laatste jaren worden op X-stralen gebaseerde technologieën naar voren geschoven voor de inwendige kwaliteitsinspectie van voedingsproducten. De verschillen in densiteit tussen schade door witloofmineervlieglarven en gezond wortelweefsel laten toe om aangetaste wortels te identificeren. Om op X-stralen gebaseerde inspectie ook te kunnen toepassen in de witloofteelt is het belangrijk dat dergelijke beelden automatisch geïnterpreteerd kunnen worden door een classificatie-algoritme. In dit project willen we deep learning, een relatief nieuwe tak van de artificiële intelligentie, inzetten om snel en effectief X-stralenbeelden van witloofwortel te beoordelen op de aanwezigheid van witloofmineervlieglarven en op deze manier grote voedsel- en opbrengstverliezen beperken.

Duurtijd en partners

1 juli 2022 tot 31 maart 2025

 • Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant vzw
 • KU Leuven MeBioS
 • BelOrta

Meer info?

tim.declercq@vlaamsbrabant.be

Waterpuzzel

Samenvatting

Het doel van dit project is om de tot op heden standalone applicatie Watertool ‘connected’ te maken met verschillende labo’s zodat analyseresultaten automatisch ingelezen worden en de veehouder geholpen wordt in de correcte interpretatie ervan. Zo zal de vernieuwde Watertool niet enkel de best passende waterbehandeling naar waterkwaliteit voorstellen, ook een economische analyse van de waterbron en –behandeling wordt mogelijk. Heeft de veehouder een keuze gemaakt, dan zorgt de gegenereerde actielijst dat opvolgen en bijsturen van de waterbron en –behandelingstechniek eenvoudig verloopt door o.a. herinneringen te sturen wanneer een nieuwe staalname noodzakelijk is. Deze actielijst is opnieuw ‘connected’ zodat deze eenvoudig kan geïntegreerd worden in de bedrijfssoftware van de veehouder en deze acties kunnen geïntegreerd worden in de dagelijkse bedrijfsvoering. We starten met de veehouderij, maar alle ontwikkelingen zijn zo opgezet dat naar het einde van het project de Watertool kan opengesteld worden voor alle land- en tuinbouwers. Op deze manier wordt de transitie binnen de volledige landbouwsector naar inzet alternatieve waterbronnen versterkt.

Duurtijd en partners

1 mei 2022 tot 31 december 2025

 • 7 landbouwbedrijven: Hof ter Bussche Com VLO, Frederik Depoorter, Mehuys Bart lv, Covens lv, Dirk Wauman, LV Ieperleedhof-Goemaere en Maes lv
 • Inagro vzw
 • EV ILVO
 • Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ)

Meer info?

an.cools@inagro.be

Delen: