Elektronisch logboek

Functioneren elektronisch logboek

Visserijlogboekgegevens en de gegevens van de aangifte van aanlanding moeten in het elektronisch logboek of e-logboek geregistreerd worden. Op deze pagina leggen we uit hoe dit moet gebeuren en welke codes we gebruiken.

Welk elektronisch registratiesysteem gebruiken? 

In deze instructies verwijzen we naar E-Catch. De volledige handleiding van dit programma is te vinden op:

Contactgegevens van de firma E-Catch:

EFICE
Westwal 2
8321 WG Urk
Tel. (24/7):  +31 (0)85 777 4445 
Mail: info@e-catch.org

Hoe gebruikt u het elektronisch logboek? 

Bij de aanvang van een visreis moet uw vaartuig steeds beschikken over een werkend elektronisch registratiesysteem.

Tijdens de visreis moet dagelijks en uiterlijk vóór 24:00 uur een bericht worden opgesteld waarin voor alle hoeveelheden van elke gevangen en aan boord gehouden soort boven 50 kg equivalent levend gewicht de hoeveelheid in kilogram wordt vermeld. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de hoeveelheden marktwaardige vis (= LSC ofwel vangsten die voldoen aan de minimum instandhoudingsreferentiegroottes) en niet-marktwaardige vis (= ondermaatse vis).

Die 50 kg-drempel geldt zodra de vangsten van een soort 50 kg overschrijden.

Bij terugkeer naar een haven moet minstens 4 uur voor aankomst een voorafgaande kennisgeving worden verstuurd via het elektronisch logboek. Deze kennisgeving maakt melding van de totaal geraamde hoeveelheid aan boord gehouden vis in levend gewicht en opgesplitst per soort. 

De aanlandingsverklaring moet binnen de 24 uur na aanlanding ingediend worden, nl. het tijdstip van afronden van alle sorteer- en weegactiviteiten van betrokken vangst in de afslag.

Bij uitvoer naar derde landen moet het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de ontvangen vangstcertificaten voor uitvoer valideren. Om deze validering uit te voeren, vraagt de bevoegde autoriteit, het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, om bij het vangstcertificaat de details van het elektronisch logboek te voegen die betrekking hebben op de vangsten die uitgevoerd gaan worden. Deze details, bij voorkeur een PDF-versie van het elektronisch logboek, moeten uit het E-catch systeem komen, of in betreffend geval via de rederij van M-catch, met betrekking tot de vangsten zoals geregistreerd door de kapitein.

Wat doet u als het e-logboek niet werkt?

Bij problemen met het elektronisch logboek kunt u contact opnemen met de betrokken firma E-Catch.

Als de problemen zich voordoen tijdens een visreis en niet onmiddellijk door de firma E-Catch verholpen kunnen worden, kunt u uw visreis toch verder zetten mits in acht name van volgende regels:

1. Tijdens de reis

Bezorg volgende visserijlogboekgegevens en de gegevens van de aangiften van aanlanding dagelijks uiterlijk om 24.00 uur via mail aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij én aan de FMC van de kustlidstaat in wiens EEZ op dat ogenblik visserijactiviteiten worden uitgevoerd (zie Contactgegevens hieronder), zelfs wanneer er niets is gevangen vanaf het tijdstip waarop dit feit is ontdekt of vanaf het tijdstip waarop u door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij in kennis bent gesteld van het feit dat uw logboekgegevens niet worden ontvangen:

 • Naam van het vaartuig.
 • Datum van vertrek en aankomst in de haven en duur van de visreis.
 • Het soort vistuig, maaswijdte en afmeting.
 • Datum van de vangsten.
 • Het aantal visserijactiviteiten.
 • FAO–drielettercode van elke soort en betrokken geografisch gebied (statistisch vak + ICES gebied).
 • Geschatte hoeveelheid van iedere soort in kilogram levend gewicht.

2. 4 uur voor aankomst in een haven of aanlandingsplaats

Wat te doen? 

Ten laatste 4 uur voor aankomst in een haven of aanlandingsplaats moeten schippers aan de kuststaat een voorafgaande melding (PNO) indienen. Zo kan de kuststaat de regels over vangstregistratie efficiënt controleren. Deze voorafgaande melding is verplicht voor alle vaartuigen met een lengte over alles van twaalf meter of meer, en niet enkel voor vissersvaartuigen die vissen op visbestanden die onder een meerjarenplan vallen.

De schipper moet ten laatste 4 uur vóór het vermoedelijke tijdstip van aankomst in een haven of aanlandingsplaats via een bericht in het elektronisch logboek de volgende gegevens doorgeven aan de dienst Zeevisserij:

 1. het externe identificatienummer en de naam van het vissersvaartuig
 2. de haven of aanlandingsplaats van bestemming
 3. de datum en het tijdstip waarop de haven vermoedelijk wordt aangedaan 
 4. het beoogde doel van het aanmeren, bijvoorbeeld aanlanding, overlading of toegang tot diensten
 5. de gegevens met betrekking tot de visreis (o.a. plaats en datum van vertrek)
 6. de betrokken geografische gebieden waar gevist werd,
 7. de in het elektronisch logboek geregistreerde hoeveelheden per soort (in levend gewicht!), inclusief de hoeveelheden kleiner dan de toepasselijke minimuminstandhoudingsreferentiegrootte (deze laatsten moet u afzonderlijk vermelden).
 8. de hoeveelheden van elke soort die zullen worden aangeland, inclusief de hoeveelheden kleiner dan de toepasselijke minimuminstandhoudingsreferentiegrootte (deze laatsten moet u afzonderlijk vermelden).

Wat mag nog nadat de voorafgaande melding is verstuurd?

De schipper hoeft niet te stoppen met vissen nadat hij de voorafgaande melding heeft verstuurd : hij kan deze vangsten nog altijd in het elektronisch logboek invullen. M-Catch zal dan automatisch een pop-up aanmaken, waarbij de kapitein de keuze heeft om zijn PNO aan te passen, maar waarbij het oorspronkelijke uur van aankomst in de haven behouden blijft.

Belangrijk is dat u: 

 • de eerste voorafgaande melding verstuurt 4 uur voor aankomst in de haven en 
 • u alle vangsten die u na deze vier uur binnen haalt, ook effectief in het logboek registreert. De schipper draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze gegevens.

Plaats en tijdstip van aanlanding toch wijzigen?

Als de schipper na het versturen van een voorafgaande melding toch  het tijdstip of de plaats van aanlanding wil wijzigen, moet hij hiervoor een nieuwe voorafgaande melding aanmaken en versturen. Opgelet: dat kan alleen als de schipper hiervoor een reden opgeeft. In het elektronisch logboek is hiervoor een apart vak voorzien. De nieuwe referentieperiode van vier uur wordt dan berekend op basis van dit gewijzigde tijdstip.

3. Na het binnenvaren in de haven

 • Na het binnenvaren in een haven, moet het elektronisch logboek zo spoedig mogelijk, en ten laatste voor aanvang van een nieuwe visreis worden hersteld.
 • Als het herstel van het elektronisch logboek langer dan 24 u in beslag zou nemen, moet de kapitein de aanlandingsverklaring eveneens per mail overmaken, naar het Agentschap Landbouw en Zeevisserij én naar de FMC van de kustlidstaat (zie Contactgegevens hieronder).

4. Als het e-Logboek terug werkt

Registreer alle ontbrekende gegevens die per mail werden overgemaakt in het e-logboek. Geef ook de diversie COE en COX berichten van de betreffende visreis in.

Afgesproken logboekcodes

De verschillende categorieën vis, die legaal mogen teruggegooid worden, moeten afzonderlijk gerapporteerd worden in het logboek. Alle codes zijn voorhanden in E-Catch. Opgelet: voor soorten die onder de LO vallen moeten alle vangsten (vanaf de eerste kilogram) geregistreerd worden.

De ervaring in de vorige jaren heeft gewezen dat er nog veel schippers zijn die de hoeveelheden discards/de- minimis/LSC/BMS niet of vermoedelijk onjuist wegens te gering, rapporteren. Nochtans is een correcte rapportering verplicht - bij controle op zee en aan land kunt u hierbij in de problemen komen - en draagt die bij tot een correcte wetenschappelijke assessment van de bestanden.

Te gebruiken logboekcodes
Logboekcodes Staat voor Betekenis
FAR Vangstraming -
LSC Legal size catch Maatse fractie van de vangstraming 
BMS Below minimum size Ondermaatse fractie van de vangstraming 
DIS Discards
 • Discards van soorten die niet onder LO vallen zodra het equivalent van 50 kg levend gewicht bereiken.
 • alle andere vormen van legale teruggooi (geschonden vis bv.).
DIM Deminimis Deminimis die vanaf de eerste kg equivalent levend gewicht gerapporteerd moet worden.
LOA

Aanlandingsverklaring

 

Moet ingevuld worden voor de verkoop begint.

Details van de rapportering van de vangstraming moeten hier weergegeven worden met de prestatievorm (gegut, heel enz).

Contactgegevens Agentschap en Fishing Monitoring Centre (FMC)

Agentschap Landbouw en Zeevisserij

U kan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij contacteren op volgend mailadres: info@lv.vlaanderen.be

De melding per mail geldt enkel om zich in regel te stellen bij eventuele inspecties van het vaartuig.

Als u wegens wegvallen van de internetverbinding ook niet over mail zou beschikken, moet u het Agentschap Landbouw en Zeevisserij telefonisch contacteren op het nummer 0032 2 214 48 48 om hier melding van te maken en uw logboekgegevens, voorafgaande kennisgeving en/of aanlandingsverklaring achter te laten op het antwoordapparaat.

Fishing Monitoring Centre (FMC)

U kan de FMC van de desbetreffende kustlidstaat contacteren via volgende e-mailadressen:

E-mailadressen Fishing Monitoring Centre (FMC)
FMC E-mailadres
FRA Cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr                                      
FRA cnsp-vms-ers@developpement-durable.gouv.fr  
NLD fmc@nvwa.nl
UK MMO.OPS@marinemanagement.org.uk
SCO UKFMC@gov.scot
DNK FMC@FISK-ST.DK
DEU lvms@ble.de 
DEU elog@ble.de
IRL FMCireland@defenceforces.ie
NOR fmc@fiskeridir.no
SWE fmc@havochvatten.se
Delen: