Subsidieregeling

Indien u als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering afsluit, dan kon u vanaf 2020 t.e.m. 2022 een subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedroeg.

Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de jaren 2020, 2021 en 2022. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd. Het percentage van de subsidie zal worden bepaald op basis van het beschikbare budget.

Subsidiebedrag in de periode 2020-2026
- 2020 2021 2022 2023 - 2024 - 2025 - 2026
Gesubsidieerd deel van de jaarlijkse verzekeringspremie 65% 65% 65% 65% van premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022. Bijkomende oppervlakte aan maximaal 65%, mogelijk beperkt door budget.

Voorbeeld: Een landbouwer verzekert in 2020, 2021 en 2022 respectievelijk 10, 15 en 12 ha aardappelen. Hiervoor ontvangt hij telkens een premiesubsidie van 65%. In 2023 verzekert hij 18 ha aardappelen. Voor 15 ha (grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022) zal hij dan 65% subsidie kunnen ontvangen. Voor de bijkomende 3 ha kan het subsidiepercentage lager zijn dan 65%. Afhankelijk van het beschikbare budget kan dit variëren van 0 tot 65%.

Voor landbouwers die hun bedrijf pas starten in 2021 of later, betaalt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij tijdens de eerste drie jaar een subsidiepercentage van 65%. Vanaf het vierde jaar na opstart, is de algemene regeling van toepassing.

De subsidie is alleen voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

Hoe werkt het?

 • U sluit als actieve landbouwer (vóór het begin van het teeltseizoen) een erkende verzekering af. 
 • U vraagt de subsidie aan bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij via de verzamelaanvraag van het betrokken teeltseizoen.
 • Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij betaalt u 65% terug van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) die u aan de verzekeringsmaatschappij betaald hebt.

Wanneer er door één van de verzekerde weersfenomenen, schade is aan de teelten, wordt het schadedossier afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar. De Vlaamse overheid komt niet tussen bij de afhandeling van het schadedossier.

Subsidieaanvraag via de verzamelaanvraag

U moet de premiesubsidie uiterlijk op 30 april aanvragen via een aparte rubriek ‘brede weersverzekering’ in de verzamelaanvraag. 

U vinkt aan dat u premiesubsidie wil ontvangen voor de brede weersverzekering en vult de door u gekozen verzekeraar in.

U moet niet aangeven welke teelten u wil verzekeren. De verzekeraar geeft de daadwerkelijk verzekerde teelten en percelen rechtstreeks door aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk na 30 april. Het afsluiten van de verzekering kan eventueel wel later. De aangeduide verzekeraar kan ook niet meer gewijzigd worden na 30 april. Als u een andere verzekeraar of verzekering opgeeft dan diegene waarbij u uiteindelijk een polis afsluit, zal u geen subsidie ontvangen.

Verwerking subsidieaanvraag

Om de administratieve lasten voor land- en tuinbouwers te beperken, vraagt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij de betaalde verzekeringspremies op bij de verzekeraar. Bij het afsluiten van uw brede weersverzekering, geeft u hiervoor automatisch toestemming. Ook de nodige controles worden zo veel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappijen uitgevoerd. Enkel op verzoek moet u uw individuele polis voorleggen aan de administratie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie brede weersverzekering moet de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk 30 september 2024 volledig betaald zijn. Indien de verzekeraar het toelaat kan er ook later betaald worden maar in ieder geval moet de volledige verzekeringspremie voor 31 december 2024 betaald zijn om in het voorjaar van het volgend kalenderjaar de subsidie te ontvangen.

Na afhandeling van alle controles zal de tussenkomst in de verzekeringspremie berekend worden. Deze subsidie wordt ten vroegste op het einde van het kalenderjaar betaald aan de landbouwer die vóór 30 september betaalde. De overige worden in de loop van het volgende jaar betaald.

Voorbeelden berekening brede weersverzekering

Hieronder zijn twee voorbeelden van de berekeningswijze uitgewerkt:

Voorbeeld 1:

 • De landbouwer heeft bij het indienen van zijn verzamelaanvraag tijdig aangevinkt dat hij in aanmerking wenst te komen voor een tussenkomst bij het afsluiten van een brede weersverzekering. en heeft een brede weersverzekering afgesloten bij één van de erkende verzekeraars.
 • Er werd een verzekering afgesloten voor 10 hectare silomaïs (teeltcode 201). De totale verzekeringspremie betaald aan de verzekeraar bedraagt 500 euro.
 • In zijn verzamelaanvraag beschikt de landbouwer over minstens 10 hectare met de teeltcode 201.
 • Er wordt een tussenkomst op de premie van maximum 65% voorzien door de Vlaamse Overheid.
 • Bijgevolg bedraagt de vergoeding 325 euro (= 500 euro x 65%).

Voorbeeld 2:

 • De landbouwer heeft bij het indienen van zijn verzamelaanvraag tijdig aangevinkt dat hij in aanmerking wenst te komen voor een tussenkomst bij het afsluiten van een brede weersverzekering en heeft een brede weersverzekering afgesloten bij één van de erkende verzekeraars.
 • Er werd een verzekering afgesloten voor 5 hectare teeltcode 60 (gras) en 25 hectare met de teeltcode 901 (aardappelen). De totale verzekeringspremie betaald aan de verzekeraar bedraagt 7.000 euro.
 • In zijn verzamelaanvraag beschikt de landbouwer over 5 hectare teeltcode 60 en 10 hectare teeltcode 901.
 • De premie wordt proportioneel verminderd met de aanwezig oppervlakte in de verzamelaanvraag en bedraagt bijgevolg 3.500 euro (15 ha / 30 ha x 7.000 euro).
 • Er wordt een tussenkomst op de premie van maximum 65% voorzien door de Vlaamse Overheid.
 • Bijgevolg bedraagt de vergoeding 2.275 euro (=3.500 euro x 65%)
Delen: