Verzekeraars e-loket

Aanleveren gegevens brede weersverzekering

Formaat op te laden bestand

Het op te laden bestand moet een excel-bestand zijn (bestandstype .xls of .xlsx) en moet bestaan uit 2 tabbladen:

 • Tabblad 'Bedragen'
 • Tabblad 'Teelten oppervlakten'

Tabblad 'Bedragen' bevat telkens één lijn per landbouwer

Tabblad 'Teelten oppervlakten' kan meerdere lijnen per landbouwer bevatten, als de betrokken landbouwer meerdere teelten heeft.

Het tabblad 'Bedragen' bevat 8 kolommen:

Tabblad 'Bedragen'
Kolomnaam Inhoud
Klantnummer
 • 'Landbouwernummer' waarmee de landbouwer gekend is bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij
 • Al dan niet geformatteerd en/of met voorloopnullen
KBO-nummer
 • Ondernemingsnummer uit KBO-register
 • Wel of niet geformatteerd en/of met voorloopnullen
Polisnummer
 • Het polisnummer van de betrokken polis.
 • Kan cijfers, letters en andere karakters bevatten
Subsidiabel gefactureerd exclusief BTW
 • De gefactureerde verzekeringspremie voor het 'subsidiabele deel'
Niet subsidiabel gefactureerd exclusief BTW
 • Als ook niet-subsidiabel deel in de polis. Bijv. ook percelen buiten Vlaanderen mee werden opgenomen in de polis. Of als de verzekering al tussenkomst bij minder dan 20% schade.
 • Niet verplicht, m.a.w. kan leeg zijn als er geen niet-subsidiabel gefactureerd bedrag is
Totaal gefactureerd exclusief BTW
 • Som van 'subsidiabel gefactureerd exclusief BTW' en 'niet subsidiabel gefactureerd exclusief BTW'.
Betaald landbouwer exclusief BTW
 • Bedrag betaald door de landbouwer
Betaaldatum
 • NIEUW vanaf 2021
 • Datum waarop de landbouwer zijn verzekeringspremie betaald heeft.
 • Indien de landbouwer in delen betaalt: de laatste datum waarop een betaling is gebeurd. Dus maar één datum (=de laatste) door te geven.

Er mag maar één lijn per landbouwer zijn.

Let op: De gegevens moeten enkel doorgegeven worden voor 'afgewerkte' (= volledig betaalde) dossiers. Als bijv. met een landbouwer overeengekomen werd dat deze in november een deel van het premiebedrag moet betalen, mag voor deze landbouwer nog niets zijn opgenomen in de bestanden die ons begin oktober bezorgd worden. Ook niet als al de helft betaald zou zijn.

Het tabblad 'Teelten oppervlakten' bevat 4 kolommen:

Tabblad 'Teelten oppervlakten'
Kolomnaam Inhoud
Klantnummer
 • 'Landbouwernummer' waarmee de landbouwer gekend is bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij
 • Wel of niet geformatteerd en/of met voorloopnullen
 • Moet ook voorkomen in tabblad 'bedragen'
Teelttype
 • 'voorteelt', 'hoofdteelt', 'nateelt' of 'nateelt 2'
Teeltcode
 • Teeltcode uit de verzamelaanvraag 2021
 • Enkel de code, géén tekst/omschrijving
Verzekerde oppervlakte
 • De verzekerde oppervlakte van de betrokken teeltcode/teelttype
 • In hectare en maximaal 2 cijfers na de komma (bijv. 6,33)

Als een landbouwer meerdere teelten verzekerd heeft, zullen er meerdere lijnen voor één landbouwer zijn.

Bijv. met 2,22 ha aardappelen, 4,50 ha maïs, 2 ha spinazie als hoofdteelt en 1 ha spinazie als nateelt

Voorbeeld
Landbouwernummer Teelttype Teeltcode Oppervlakte
123456789 hoofdteelt 901 2,22
123456789 hoofdteelt 201 4,50
123456789 hoofdteelt 9519 2,00
123456789 nateelt 9519 1,00

Per combinatie landbouwer/teelttype/teeltcode kan er maar één lijn zijn. Het mag dus niet perceel per perceel opgeladen worden. Bijv. vijf percelen maïs of meerdere appelsoorten, moeten telkens tot één lijn samengevoegd worden.

De volgorde van de kolommen per tabblad is niet belangrijk maar wel de benaming van de kolommen. Deze moet exact kloppen. Ook de benaming van de twee tabbladen moet correct zijn.

Opladen bestand

Het opladen van het bestand gebeurt via het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Aanmelden op het e-loket kan o.a. via e-ID. Meer info over aanmelden op ons e-loket: Aanmelden op het e-loket . Voor Nederlanders is er een aparte e-loket helppagina: Aanmelden voor Nederlanders

De personen die bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij geregistreerd zijn als werknemer van de betrokken verzekeraar, zullen na het aanmelden een tegel 'Opladen gegevens brede weersverzekering' zien.

Na aanklikken van de tegel komt u op het oplaadscherm terecht.

Het verzekeringsproduct is meestal vooringevuld afhankelijk van de persoon die aangemeld is.

Klik vervolgens op de knop 'Bestand selecteren en opladen', en selecteer het bestand dat u wil opladen.

 

Controles/foutmeldingen

Er zitten een aantal blokkerende en niet-blokkerende checks op de gegevens die worden ingelezen.

In eerste instantie wordt gecheckt of het formaat in orde is, zoals aantal kolommen, correcte benaming van kolommen, verplichte velden die leeg zijn,…

Vervolgens wordt gecheckt op inhoudelijke zaken zoals klantnummer bestaat, KBO-nummer is correct, dubbele lijnen,…

Als het bestand niet voldoet aan het gevraagde formaat of er blokkerende fouten in de gegevens zitten, dan zal het bestand niet ingelezen kunnen worden. Er verschijnt dan een foutmelding, waarna doorgeklikt kan worden naar een excel waarin de lijnen met fouten worden aangeduid.

schermafbeelding foutmelding na opladen excel

Na het aanklikken van 'Bestand met gemarkeerde fouten openen', kan links onderaan de excel geopend worden.

Na het oplossen van de fouten in het op te laden bestand, kan u het opnieuw proberen in te lezen.

Bestand met gemarkeerde fouten

Het excelbestand bevat een tabblad 'Fouten' met daarin opgelijst welk soort fouten er zijn en hoeveel.

schermafdruk van het tabblad fouten in het excelbestand

Daarnaast worden ook de twee ingelezen tabbladen ('bedragen' en 'teelten oppervlakten') getoond met alle ingelezen gegeven. De lijnen/vakjes waar blokkerende fouten werden vastgesteld worden rood gemarkeerd, die met niet-blokkerende fouten oranje. In kolom B is de foutomschrijving van de betrokken lijn te vinden.

schermafbeelding blokkerende fouten in het rood in excel

Mails

Als u geprobeerd heeft om een bestand op te laden zal u hiervan ook een bevestigingsmail krijgen met de vermelding of het opladen gelukt of mislukt is. Het docnr dat in deze mail vermeld wordt, is voor interne opvolging en mag u negeren.

Historiek

Onder Historiek wordt opgelijst welke bestanden in het verleden wanneer en door wie werden opgeladen. Ook de mislukte pogingen worden vermeld. De originele opgeladen bestanden en de resultaatbestanden met gemarkeerde fouten kunnen voor alle pogingen gedownload en geraadpleegd worden.

schermafbeelding historiek

Extra gegevens of correcties aanleveren

Na het (succesvol) inlezen van een bestand kan dit bestand telkens t.e.m. half oktober overschreven worden door een nieuw bestand. De gegevens van het eerder ingelezen bestand worden volledig verwijderd en vervangen door de gegevens van het nieuwe bestand.

Als er bijv. eerder al een bestand met gegevens van 100 landbouwers succesvol werd ingelezen en er moeten er nog 5 bij, moet een volledig bestand met de gegevens van die 105 landbouwers ingelezen worden.

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij werkt na half oktober verder met de gegevens van het laatst ingelezen bestand.

Voor de 'tweede ronde' (dossiers van landbouwers die nog (een deel van) hun premie moeten betalen tussen 30/9 en 31/12), stellen we de module opnieuw open in december. De gegevens van deze dossiers (en enkel deze dossiers) verwachtten we dan in een bestand begin januari 2024. Dan kan opnieuw begonnen worden met opladen + eventueel overschrijven.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: