Gebruikersreglement en disclaimer

Op deze pagina:

Zie ook:

Meer informatie rond de privacyverklaring van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Dit gebruikersreglement, versie 8.5.00 van 1 mei 2024, is opgesteld op basis van de wettelijke bepalingen omtrent het e-loket Landbouw en Visserij. Die vindt u in hoofdstuk 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering(BVR) van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Aanmeldmogelijkheden: alle door de Vlaamse overheid (ACM) aangeboden en door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij ondersteunde aanmeldmethoden die toegang verlenen tot het e-loket.

 2. Andere overheidsdienst: overheidsdienst buiten het Agentschap Landbouw en Zeevisserij die beperkt toegang heeft tot het e-loket voor het stellen van bepaalde verrichtingen binnen zijn gedelegeerde bevoegdheid;

 3. Elektronische identiteitskaart: de elektronische identiteitskaart bedoeld in de artikelen 6 en volgende van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, waarop de identiteits- en de handtekeningscertificaten zijn geactiveerd;

 4. E-loket: het elektronisch loket Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) dat wordt ontwikkeld en beheerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij;

 5. ACM - Access Management: het toegangsbeheer van de Vlaamse overheid waardoor burgers en bedrijven op een veilige en efficiënte manier toegang krijgen tot de digitale toepassingen en informatie van de (Vlaamse) overheid.

 6. LV-app: het mobiele platform dat wordt ontwikkeld en beheerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij;

 7. Gebruiker: iedere fysieke persoon, met uitzondering van een medewerker van een andere overheidsdienst, die toegang heeft tot het e-loket;

 8. Lokale beheerder: de fysieke persoon die verrichtingen kan uitvoeren op het e-loket en die de aangeduide verantwoordelijke kan vervangen;

 9. Medewerker van een andere overheidsdienst: de fysieke persoon aangeduid door de verantwoordelijke van de andere overheidsdienst om verrichtingen te verrichten uit naam van die dienst op het e-loket.

 10. Onderneming als volmachthouder: de onderneming die als volmachthouder aangeduid wordt door een volmachtgever. Een onderneming als volmachthouder moet geregistreerd zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en moet verplicht een verantwoordelijke aanduiden;

 11. Verantwoordelijke: de fysieke persoon die een onderneming, vestigingseenheid of school vertegenwoordigt. Hij kan verrichtingen uitvoeren op het e-loket en kan lokale beheerders en werknemers aanduiden;

 12. Volmacht: de overeenkomst tussen de volmachtgever en de volmachthouder waarbij de volmachtgever de volmachthouder machtigt om in zijn naam en voor zijn rekening de in de volmacht aangeduide verrichtingen op het e-loket uit te voeren;

 13. Volmachtgever: de natuurlijk persoon of onderneming die geregistreerd is bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en die een volmacht verleent aan een volmachthouder;

 14. Volmachthouder: de natuurlijke persoon of onderneming die geregistreerd is bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij en die van de volmachtgever een volmacht heeft gekregen;

 15. Werknemer: de fysieke persoon die tewerkgesteld is bij een onderneming, vestigingseenheid of school en aan wie rechten kunnen toegekend worden voor het uitvoeren van verrichtingen op het e-loket;

Toepassingsgebied

Dit gebruikersreglement regelt de toegang tot het e-loket Landbouw en Visserij en het gebruik ervan. Het e-loket wordt ontwikkeld en beheerd door het Agentschap Landbouw en Zeevisserij van de Vlaamse overheid.

Toegang tot en gebruik van het e-loket

Als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst moet u beschikken over:

 • een door de Vlaamse overheid (ACM) aangeboden en door de bevoegde entiteit ondersteunde aanmeldmogelijkheid;
 • een elektronische identiteitskaart (e-ID) en kaartlezer;
 • de nodige infrastructuur om op het internet te gaan.

Als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst hebt u toegang tot het e-loket zodra uw persoonsgegevens bij het agentschap zijn geregistreerd.

Als u het e-loket wilt gebruiken, moet u als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst het gebruikersreglement vooraf volledig goedkeuren, en verbindt u er zich toe het na te leven. Als u dat niet doet, krijgt u geen toegang tot het e-loket.

Als u aanmeldt op het e-loket Landbouw en Visserij verklaart u zich akkoord dat uw naam ter identificatie zal uitgelezen en opgeslagen worden door onze diensten.

Doel van het e-loket

Het e-loket is een onlinetoepassing van het agentschap waarmee alle doelgroepen steunaanvragen kunnen indienen en dossiers of documenten kunnen raadplegen.

Het e-loket begeleidt klanten maximaal bij de indiening van steunaanvragen om de kwaliteit van de aanvragen te verhogen en de verwerking van de aanvragen te versnellen en te vereenvoudigen.

Daarnaast kunnen klanten via het e-loket hun vroegere en meest recente bedrijfsgegevens raadplegen.

Het e-loket bevat geen algemene gegevens over het agentschap. Die algemene gegevens vindt u op de website www.vlaanderen.be/landbouw.

Registratie en wijzigingen van aanvragen

Als gebruiker mag u uw verrichting slechts als geregistreerd beschouwen wanneer u op het e-loket bevestiging krijgt dat uw aanvraag succesvol is ingediend. Het dossier wordt dan in het dossieroverzicht weergegeven als ‘ingediend’.

Als u een verrichting uitvoert via het e-loket en u wilt ná elektronische indiening nog iets wijzigen aan deze verrichting, dan kunt u uw eerste verrichting niet meer ongedaan maken. U moet dan een wijzigingsaanvraag voor de ingediende aanvraag opstarten, als dit mogelijk is voor dit type van aanvragen. Als dit niet kan, contacteert u het agentschap (zie contactgegevens op www.landbouwvlaanderen.be).

Volmacht

Algemene bepalingen

Elke gebruiker die zijn verrichtingen op het e-loket niet zelf wil uitvoeren, kan dit overlaten aan een derde via een volmacht. De wettelijke regeling inzake volmachten zoals vastgesteld in de artikels 1984 tot en met 2010 van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing op de verleende volmachten. Een volmachthouder moet steeds geregistreerd zijn in de identificatiedatabank van het agentschap.

Er bestaan twee types van volmachten:

 1. Raadplegen van gegevens: met deze volmacht krijgt de volmachthouder inzagerecht in de historische en huidige dossier- en identificatiegegevens van de volmachtgever op het e-loket. De volmachthouder kan echter geen aanvragen indienen. De volmacht wordt ook verleend voor inzage in eventuele nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het agentschap. Door deze volmacht krijgt de volmachthouder dus toegang tot het e-loket in naam van de volmachtgever.

 2. Beheren van aanvragen: met deze volmacht kan de volmachthouder alle huidige en toekomstige aanvragen bij het agentschap indienen of wijzigen. Hij krijgt ook automatisch inzagerecht in de historische en huidige dossier- en identificatiegegevens. Deze volmacht omvat alle mogelijke aanvragen bij het agentschap. De volmacht wordt dus ook verleend voor het indienen van eventuele nieuwe aanvragen en voor inzage in nieuwe dossier- en identificatiegegevens in de toekomst bij het agentschap. Door deze volmacht krijgt de volmachthouder dus toegang tot het e- loket in naam van de volmachtgever.

Ondanks de volmacht blijft u als volmachtgever ten aanzien van het agentschap verantwoordelijk voor de verrichtingen die onder de volmacht vallen. Zo bent u er onder meer voor verantwoordelijk  dat dossiers correct worden ingevuld en beheerd, en dat aanvragen binnen de voorziene termijn worden ingediend.

Wanneer u een volmacht verleent, kunt u als volmachtgever nog altijd zelf de nodige verrichtingen doen via het e-loket of via formulieren. Het agentschap kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel nadelige gevolgen van dergelijke verrichtingen.

De volmachthouder voert enkel de verrichtingen uit waarvoor hij specifiek opdracht heeft gekregen. Het agentschap is niet verplicht de draagwijdte van de volmacht te controleren.

Een volmachthouder kan een volmacht krijgen van verschillende volmachtgevers.

In geval er zich conflicten voordoen tussen verrichtingen uitgevoerd door de volmachtgever en de volmachthouder, wordt voorrang gegeven aan de verrichting die als eerste bij het agentschap werd ingediend, tenzij de tweede handeling uitdrukkelijk als wijziging van de eerste wordt aangemerkt. Als beide verrichtingen op dezelfde datum worden ingediend, de ene via papieren formulieren, de andere via het e-loket, is alleen de verrichting geldig die via het e-loket uitgevoerd is.

Een volmacht verlenen

U kunt een volmacht elektronisch verlenen via het e-loket of door middel van formulieren. De formulieren kunt u opvragen bij het agentschap of downloaden van de pagina ‘Help’ op www.landbouwvlaanderen.be. Op de elektronische aanvraag of het formulier duidt u als volmachtgever uw volmachthouder aan om gegevens te raadplegen of aanvragen te beheren via het e- loket.

Als u een volmacht op een andere wijze dan via de elektronische aanvraag of het formulier hebt verleend, moet u toch nog een volmacht via de hierboven bedoelde elektronische aanvraag of formulier verlenen. Uw handtekening als volmachtgever blijft noodzakelijk, zelfs al is die al gedekt door een andere overeenkomst. Het agentschap zal dus geen rekening houden met volmachten die op een andere manier zijn verleend.

Verruiming van een volmacht

Een volmacht wordt verleend voor huidige en eventuele nieuwe of bijkomende verrichtingen die uitgevoerd kunnen worden op het e-loket.

Wanneer de verrichtingen op het e-loket verruimd worden nadat een volmacht is verleend, dekt de bestaande volmacht deze verruimde verrichtingen. U hoeft daarvoor geen nieuwe volmacht in te dienen.

Einde van een volmacht

Een volmachthouder wordt geacht te kunnen optreden namens de volmachtgever zolang de volmacht niet wordt beëindigd.

Volmachten kunnen door de volmachtgever of de volmachthouder op de volgende wijze beëindigd worden:

 1. De volmachtgever brengt het agentschap op de hoogte dat hij de volmacht stopzet via elektronische aanvraag op het e-loket, of via het formulier dat hij bij het agentschap opvraagt of downloadt van de pagina ‘Help’ op www.landbouwvlaanderen.be.

 2. De volmachthouder brengt het agentschap op de hoogte dat hij de volmacht stopzet via elektronische aanvraag op het e-loket, of via het formulier dat hij opvraagt bij het agentschap of downloadt van de pagina ‘Help’ op www.landbouwvlaanderen.be.

Online stopgezette volmachten zijn onmiddellijk van kracht: voor de volmachthouder is het technisch onmogelijk nog verrichtingen uit te voeren in naam van de ex-volmachtgever. Voor volmachten stopgezet via het formulier heeft het agentschap enkele dagen nodig om de betreffende gegevens in zijn informatiesystemen effectief aan te passen nadat het de kennisgeving van de beëindiging heeft ontvangen. Het agentschap verbindt er zich toe de uitoefening van de beëindigde volmachten technisch onmogelijk te maken, en dit zo spoedig mogelijk nadat het de kennisgeving heeft ontvangen.

Als de elektronische verrichting al werd uitgevoerd op het moment van de beëindiging, en als deze niet meer elektronisch kan worden gewijzigd, kunt u als volmachtgever contact opnemen met het agentschap wanneer u uw aanvraag toch nog wilt wijzigen.

In overeenstemming met artikel 2003 uit het Burgerlijk Wetboek wordt in geval van overlijden, onbekwaamverklaring, faillissement of kennelijk onvermogen, hetzij van de volmachtgever hetzij van de volmachthouder, van rechtswege een einde gesteld aan de volmacht. Beide partijen verbinden er zich toe het agentschap van dergelijke feiten op de hoogte te brengen van zodra ze hiervan in kennis zijn gesteld. Dat doen ze volgens de procedure beschreven in punt 1 en 2 van de eerste alinea. De gedane verrichtingen blijven geldig tot het agentschap kennis heeft genomen van de beëindiging wegens voormelde redenen.

Verantwoordelijke en lokale beheerder

Elke onderneming, vestigingseenheid of school die toegang wil hebben en gebruik wil maken van het e-loket moet een verantwoordelijke aanduiden. Die verantwoordelijke moet gemachtigd zijn om de onderneming, vestigingseenheid of school te vertegenwoordigen ten aanzien van het agentschap. De verantwoordelijke kan via het e-loket werknemers registreren. De werknemers die geregistreerd zijn, voeren de taken uit waarvoor ze zijn aangewezen door de verantwoordelijke of diens vervanger (= de lokale beheerder).

Er kunnen lokale beheerders aangesteld worden door de verantwoordelijke om de continuïteit te garanderen, bv. wanneer de verantwoordelijke afwezig is. De verantwoordelijke kan de aanstelling eveneens ongedaan maken.

De verantwoordelijke en in voorkomend geval de lokale beheerder(s), zijn verplicht elke wijziging van de identiteit van de verantwoordelijke, de lokale beheerders en de werknemers die toegang gekregen hebben om bepaalde taken te verrichten aan het agentschap mee te delen. Ze doen dat binnen de vijf werkdagen en houden rekening met de onderstaande voorwaarden:

 1. De gegevens van elke nieuwe verantwoordelijke moeten aan het agentschap meegedeeld worden met een formulier (waarvan het agentschap de vorm bepaalt). Het formulier is bij het agentschap te verkrijgen of is downloadbaar van de pagina ‘Help’ op  www.landbouwvlaanderen.be.

 2. Als er lokale beheerders of werknemers aan het personeelsbestand worden toegevoegd en zij moeten toegang krijgen tot het e-loket, moeten hun gegevens aan het agentschap bezorgd worden via het e-loket of via formulier. Het formulier is te verkrijgen bij het agentschap of is downloadbaar van de pagina ‘Help’ op www.landbouwvlaanderen.be. De verantwoordelijke of lokale beheerder moet de toestemming vragen en krijgen van de werknemer of lokale beheerder om zijn rijksregisternummer door te geven aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. 

 3. Als er lokale beheerders of werknemers uit het personeelsbestand worden geschrapt die toegang hadden tot het e-loket, moet dat aan het agentschap meegedeeld worden via het e-loket of via formulier. Het formulier is te verkrijgen bij het agentschap of is downloadbaar van de pagina ‘Help’ op www.landbouwvlaanderen.be.

Het zijn alleen de verantwoordelijke of de lokale beheerder(s) die deze wijzigingen mogen doorgeven en niet de werknemers die zijn aangewezen om taken namens de verantwoordelijke uit te voeren.

Onverminderd de toepassing van artikel 15 van dit reglement mogen de verantwoordelijke of lokale beheerder(s) geen toegang tot het e-loket meer geven aan gebruikers die zij geregistreerd hebben, als die het gebruikersreglement overtreden.

Bescherming van de persoonsgegevens

De Vlaamse overheid verwerkt uw persoonsgegevens om onze publieke opdrachten te kunnen vervullen. Bij het agentschap gaat dit onder meer om steun, controle en beheer in kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), de gemeenschappelijke marktordening (GMO), het programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling (PDPO), landbouwrampen, kwaliteitssystemen, visserijbeleid op zee, beleidsondersteuning (studies, rapporten, communicatie, …), advisering en klachtenbehandeling. Uw gegevens worden vooral intern verwerkt, maar waar nodig ook doorgegeven (gelinkt aan machtigingen). U kunt uw persoonsgegevens steeds inkijken, verbeteren of betwisten. U vindt alle informatie hierover terug in Gegevensbescherming.

Gebruik van bijkomende informatie

U stemt er als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst mee in dat het agentschap de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties via het e-loket, kan gebruiken voor andere doeleinden, dus ook om bijvoorbeeld nieuwe diensten te ontwikkelen.

Antifraudebeleid

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij hanteert een gedegen antifraudebeleid, zoals wordt opgelegd door de Europese Commissie in verordening 2021/2116 (art 59). Fraude wordt gedetecteerd met behulp van digitale tools. De beoordeling van elke vorm van fraude zal gebeuren over de jaren heen en kan aanleiding geven tot correctieve acties, sancties en/of gerechtelijke procedures.

Juridische waarde van de verrichtingen gedaan via het e-loket

Het authenticeringscertificaat op de elektronische identiteitskaart wordt gebruikt voor de authenticatie en voor het plaatsen van een elektronische handtekening, bedoeld in artikel 1322, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. U bent er zich als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst van bewust en gaat ermee akkoord dat aan deze handtekening dezelfde juridische waarde wordt toegekend als aan een handgeschreven handtekening.

U erkent dan ook uitdrukkelijk dat alle berichten en gegevens die worden verstuurd via het e-loket, en die voorzien zijn van voornoemde elektronische handtekening, dezelfde wettelijke bewijskracht hebben als een onderhandse akte in de zin van het Burgerlijk Wetboek, tot bewijs van het tegendeel.

U erkent bovendien uitdrukkelijk dat berichten en gegevens die door het agentschap op een duurzame en niet te wijzigen manier worden opgeslagen, dezelfde wettelijke bewijskracht hebben als een onderhandse akte in de zin van het Burgerlijk Wetboek, tot bewijs van het tegendeel.

Onderbreking van de dienstverlening

U hebt als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst toegang tot het e-loket, zonder dat evenwel gewaarborgd wordt dat de toegang tot het e-loket altijd is verzekerd, vrij is van fouten of van technische storingen. De toegang tot het e-loket en tot de diensten die via het systeem worden geleverd, kunnen op elk moment geheel of gedeeltelijk worden afgesloten (o.m. voor onderhoudsdoeleinden). Waar redelijkerwijze mogelijk, zullen we u als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst van een dergelijke onderbreking vooraf informeren. Het agentschap is in geen geval verantwoordelijk voor de gevolgen van een dergelijke onderbreking.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst erkent en aanvaardt dat het e-loket en de software die in verband met het e-loket zijn ontwikkeld, beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, enz.), waarvan de aanbieders van het e- loket (of haar licentieverstrekkers) de houder(s) zijn.

Behalve met uitdrukkelijke toestemming mag u als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst het e-loket op geen enkele manier volledig of gedeeltelijk kopiëren (op welke manier of op welke drager dan ook). U mag het ook niet aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek, of afgeleide werken van voormelde elementen creëren of andere handelingen verrichten die met de voorgaande handelingen kunnen worden gelijkgesteld.

Recht om het e-loket aan te passen

Het agentschap mag wijzigingen aanbrengen aan de algemene informatie, het design en de dienstverlening die op het e-loket worden aangeboden. Ze kan dit doen zonder dat ze voor eventuele gevolgen verantwoordelijk kan worden gesteld. Ze zal alle inspanningen leveren om op voorhand de wijzigingen mee te delen.

Recht om het gebruikersreglement van het e-loket aan te passen

Het agentschap mag dit gebruikersreglement aanpassen (elementen toevoegen, corrigeren of wijzigen). Bij wijziging van het gebruikersreglement zult u als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst het vernieuwde reglement opnieuw moeten goedkeuren voor u weer kunt werken op het e-loket.

Recht om de toegang tot het e-loket te verbieden

Het agentschap mag u als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst de toegang tot  het e-loket verbieden als u het gebruikersreglement schendt.

Correctheid van de informatie

Het agentschap levert grote inspanningen om de algemene informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt aan te bieden. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat de ter beschikking gestelde informatie toch onjuistheden bevat. In dat geval zal het agentschap de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het agentschap kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van het e-loket of van de op het e-loket ter beschikking gestelde algemene informatie.

Mocht u als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst onjuistheden vaststellen in de informatie of gegevens die via het e-loket ter beschikking worden gesteld, kunt u het agentschap contacteren (zie de contactgegevens op www.landbouwvlaanderen.be).

In het e-loket wordt doorverwezen naar websites van andere overheden, instanties of organisaties en naar informatiebronnen die derden beheren. Het agentschap beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over deze bronnen en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, of over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Voor de toegang tot en het gebruik van websites van derden kunnen bovendien andere voorwaarden gelden.

Module om tevredenheid op het e-loket te meten

Het agentschap heeft een module om op het e-loket de tevredenheid van zijn gebruikers te meten. Dit is de gebruikerstevredenheidsmeter.

Als u niet tevreden bent, kunt u commentaar bij de gebruikerstevredenheidsmeter toevoegen. Deze commentaar zal echter niet individueel beantwoord worden, maar wordt enkel gebruikt binnen het agentschap om de graad van tevredenheid te meten.

Wilt u als gebruiker toch specifieke inhoudelijke vragen i.v.m. uw dossier aan het agentschap stellen dan moet u de daarvoor geschikte modules gebruiken: “bel ons” en “mail ons” op het e-loket.

Verbintenissen van de gebruiker

Met betrekking tot het gebruik van het e-loket, bent u als gebruiker verbonden:

 1. volledige, accurate, juiste en niet-misleidende informatie te geven;
 2. de geleverde informatie niet te manipuleren, op welke wijze dan ook of met gebruik van eender welke techniek;
 3. via het e-loket geen gegevens, berichten of documenten te versturen op eender welke wijze, ofwel gegevens of documenten via het e-loket op te laden:
  1. waarbij de rechten (waaronder persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten) van derden of van het agentschap worden geschonden;
  2. waarvan de inhoud onwettig, schadeberokkenend, lasterlijk, gewelddadig, obsceen of onterend is of waarbij de privacy van derden wordt geschonden;
  3. waarvan het gebruik of het bezit door de gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is;
  4. die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de aanbieders van het e- loket en/of de werking van het e-loket in het gedrang zouden kunnen brengen of verstoren.

U bent als gebruiker bovendien verantwoordelijk voor de controle van de inhoud van de berichten die u via het e-loket verstuurt en voor de opvolging daarvan naar aanleiding van berichten die door de aanbieders van het e-loket aan de gebruikers worden verstuurd, en die betrekking hebben op het (de) door de gebruikers verstuurde bericht(en).

Verbintenissen van de medewerker van een andere overheidsdienst

Met betrekking tot het gebruik van het e-loket, is elke medewerker van een andere overheidsdienst verbonden:

 1. als een goede huisvader en naar eer en geweten om te gaan met de aan haar of hem toevertrouwde informatiesystemen en hun informatie;
 2. zich geen toegang te verschaffen of proberen te verschaffen tot informatiesystemen of informatie waarvoor geen expliciete toegangsmogelijkheid voor haar of hem is gecreëerd;
 3. de aan haar of hem verstrekte wachtwoorden of andere authenticatie-middelen persoonlijk te houden en niet aan anderen mee te delen;
 4. de aangeboden informatiesystemen en hun informatie uitsluitend te gebruiken in het kader van de samenwerking met het agentschap;
 5. alle informatie waarmee de medewerker door de uitvoering van zijn taak in contact komt met de nodige vertrouwelijkheid (volgens de bepalingen van de eigenaar) te behandelen.

Het is de medewerker verboden de door het agentschap ter beschikking gestelde toepassingen, databestanden en documentatie te kopiëren of ter beschikking te stellen van derden, behoudens daartoe verleende schriftelijke toestemming. Als de medewerker vaststelt of vermoedt dat de informatie of informatiesystemen van het agentschap worden misbruikt, moet hij daar bovendien direct melding van maken via zijn contactpersoon bij het agentschap.

Toepasselijk recht

Deze website en het e-loket zijn gevestigd in België en zullen beheerd worden volgens de wetten van dit land. Door deze site te gebruiken, aanvaardt u als gebruiker of medewerker van een andere overheidsdienst dat het gebruik van deze site en alle informatie op deze site onder de Belgische wetten vallen.

Bevoegde rechtbank

U aanvaardt als gebruiker dat in geval van een geschil over het gebruik van deze site of de informatie die er zich op bevindt, alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd zijn.

Heeft u een vraag over het e-loket? icoon mail ons Mail ons - icoon bel ons Bel ons of start een meekijksessie

Delen: