Beschermde geografische aanduidingen (BGA) voor gedistilleerde dranken

Europa voorziet* in de bescherming van geografische benamingen die een link hebben met een bepaald grondgebied met als doel de traditionele productiemethoden te beschermen en de kwaliteit van het product te garanderen. In Vlaanderen hebben momenteel zes soorten jenever een beschermde benaming. Elk van deze beschermde benamingen wordt ondersteund door een productdossier dat de voorwaarden en eigenschappen samenvat waaraan elke jenever moet voldoen vooraleer hij vermarkt mag worden:

Een volledige lijst van alle Europees erkende producten vindt u in de Europese databank e-Ambrosia.

Controle

Controle van de bovengemelde geografische benamingen gebeurt door de Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI) van de Federale Overheidsdienst Economie. Deze dienst ziet er ondermeer toe op eerlijke concurrentie en op de naleving van de bepalingen rond intellectuele eigendomsrechten. Vragen aan ADEI kunnen gesteld worden aan dhr. Bloemen (02 277 76 13, jacky.bloemen@economie.fgov.be).

Een nieuwe producent die een geregistreerde naam wenst te gebruiken, dient zich aan te melden met het Aanmeldingsformulier. Vooraleer hij de beschermde benaming en het logo kan gebruiken, moet de producent een precontrole ondergaan.

Belangrijke Wetgeving

  • Verordening (EU) 2019/787 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, het gebruik van ethylalcohol en distillaten uit landbouwproducten in alcoholhoudende dranken, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 110/2008
  • Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie Voor de EER relevante tekst

De tekst van de Verordeningen kunt u raadplegen op de website van de EU.

  • Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken

De tekst van het besluit van de Vlaamse Regering kunt u raadplegen op de website van het Belgisch Staatsblad.

Delen: