Beschermde oorsprongsbenamingen (BOB) en beschermde geografische aanduidingen (BGA) voor wijn

Op deze pagina:

Beschermde benamingen: BOB en BGA

Een wijn kan beschermd worden als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of als beschermde geografische aanduiding (BGA).

Het verband tussen de wijn en zijn geografische oorsprong is groter bij een BOB dan bij een BGA. Voor BOB-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied betrekking hebben op zowel natuurlijke als menselijke factoren. Voor BGA-wijnen moeten de bijzonderheden over het geografische gebied betrekking hebben op natuurlijke en/of menselijke factoren. Bij een BOB zijn alle druiven waarvan de wijn gemaakt is afkomstig uit dat geografische gebied, bij een BGA moet slechts 85% van de gebruikte druiven uit het gebied afkomstig zijn.

In het informatiedocument over de procedure voor een nieuwe beschermingsaanvraag worden de verschillen tussen een BOB en BGA meer uitgebreid beschreven en kan u ook de relevante wetgeving terugvinden.

In Vlaanderen hebben momenteel zes wijnen een beschermde benaming, waarvan vijf een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) en één een beschermde geografische aanduiding (BGA). Elk van deze beschermde benamingen wordt ondersteund door een productdossier dat de voorwaarden en eigenschappen samenvat:

Aanpassing aan de productdossiers

Aanpassingen aan de productdossiers van de appellaties zijn mogelijk. Vroeger maakte de (Europese) wetgever geen onderscheid tussen verschillende soorten wijzigingen. In de praktijk betekende dit dat de minste aanpassing van het productdossier moest worden behandeld volgens de procedure al was het een nieuwe erkenningsaanvraag.

Sinds het in voegen treden van nieuwe Europese wetgeving worden wijzigingen aan het productdossier ingedeeld in enerzijds uniewijzigingen (grote wijzigingen) of standaardwijzigingen (kleine wijzigingen). Deze opdeling is eveneens in de Vlaamse regelgeving ingeschreven in hoofdstuk 3 (art. 11-15) van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2022 over de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van wijnbouwproducten.

Een wijziging wordt als een “Unie wijziging” aanzien, indien zij betrekking heeft op:

  • Een wijziging van de naam of deel ervan
  • een wijziging aan de wijncategorie
  • op het verband, zoals bepaald in artikel 93 (1) van Verordening nr. 1308/2013 punt (a)(i) of punt (b)(i)
  • Het opleggen van verdere beperkingen van het in de handel brengen van het product

Aanpassingen anders dan die hierboven genoemd worden beschouwd als "standaardwijzigingen," wat als voordeel heeft dat de procedure minder complex is.

Artikel 14 van het bovengenoemde Besluit van de Vlaamse regering stipuleert dat standaardwijzigingen goedgekeurd moet worden met een goedkeuringsbesluit en dat deze worden gepubliceerd op de website van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Dit goedkeuringsbesluit bevat het gewijzigde productdossier. Van dan af is deze wijziging toepasbaar in België. Volgende goedkeuringsbesluiten zijn goedgekeurd op 18/10/2023:

Hoe een erkenningsaanvraag voor een BOB of BGA indienen?

Wanneer u als wijnbouwer een wijn van een bepaald jaar (met name een lotnummer) wil laten erkennen als BOB of BGA, moet u hiervoor een erkenningsaanvraag invullen en bij voorkeur per e-mail opsturen naar het secretariaat van de erkenningscommissie (info@lv.vlaanderen.be). Gebruik hiervoor het formulier voor de erkenningsaanvraag. Op de erkenningsaanvraag duidt u aan op welke proefsessie u de wijn wenst aan bieden. Raadpleeg hiervoor de kalender met de proefsessies en hou rekening met de uiterste indieningsdata.

Er moeten 5 stalen worden genomen per lotnummer, in de regel van reeds gebottelde flessen. De kosten verbonden aan de erkenningsprocedure (=kosten van de chemische analyse en werkingskosten van het organoleptisch onderzoek) worden jaarlijks gefactureerd. Deze kosten kunnen variëren, maar werden laatst vastgelegd op 70 euro per aanvraag per wijn.

U kan de benaming van een BOB of BGA pas op het etiket van een wijn van een bepaald jaar vermelden als voldaan is aan de eisen van het productdossier en na de goedkeuring door de erkenningscommissie wijn.

Per jaar organiseert deze erkenningscommissie een aantal proefsessies waarbij ze de wijn beoordeelt op uiterlijk voorkomen (kleur en klaarheid), geur en smaak.

Het eigenlijke proeven gebeurt op anonieme stalen en in stilte. Voor de stemming worden er geen gegevens over de betrokken wijn meegedeeld behalve deze met betrekking tot de filtering. De stemming is bovendien anoniem.

Tip: Omdat de formulieren voor erkenningsaanvragen en voor oogst- en voorraadaangifte invulvakken en vooraf gedefinieerde keuzelijsten bevatten, raden wij u aan om deze niet af te drukken, maar in te vullen via uw computer (keuzelijsten/invulvakken activeert u door deze in het formulier aan te klikken).

Bovendien moet u elk jaar uiterlijk op 20 december uw oogst- en voorraadaangifte voor het lopende wijnoogstjaar bij voorkeur per e-mail indienen bij het secretariaat van de erkenningscommissie (wijn@lv.vlaanderen.be). Gebruik hiervoor het formulier voor oogst- en voorraadaangifte.

Hoe een nieuwe beschermingsaanvraag voor een BOB of BGA indienen?

Een producentengroepering kan de bescherming van een benaming, als BOB of BGA, aanvragen via een beschermingsaanvraag. Het sjabloon hiervoor kan u steeds opvragen bij het secretariaat van de erkenningscommissie wijn (contactgegevens onderaan deze pagina).

Een beschermingsaanvraag bestaat uit verschillende stappen, zowel op Vlaams als op Europees niveau. De finale goedkeuring gebeurt door de Europese Commissie. De verschillende stappen in de procedure worden in het informatiedocument over de procedure voor een nieuwe beschermingsaanvraag beschreven.

Contactgegevens

Delen: