Terug naar Nieuws

Welke kansen bieden de GLB-steunmaatregelen voor jouw teeltplan 2024?

Steun

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bevat heel wat maatregelen waarbij landbouwers voor hun vrijwillige inspanningen voor milieu en klimaat vergoed worden. De nieuwe verbintenissen voor zulke ecoregelingen en agromilieuklimaatmaatregelen starten op 1 januari 2024. De aanvraag zelf gebeurt via de verzamelaanvraag.  Bij het opstellen van het teeltplan voor 2024 kan het lonen om rekening te houden met de steunmogelijkheden die het nieuwe GLB biedt:

 • Ecoregeling vruchtafwisseling met vlinderbloemigen
  Om in aanmerking te komen voor de ecoregeling ‘vruchtafwisseling met vlinderbloemigen’ moet de landbouwer op een perceel in de periode 2020-2024 hoofdteelten inzaaien uit minstens drie verschillende vruchtafwisselingsgroepen, waarvan minstens één uit de vlinderbloemigengroep. 
  De verschillende vruchtafwisselingsgroepen staan bij de tabellen op de pagina Bedrijfsvoering (in de rubriek ‘verzamelaanvraag’). Twee mogelijke voorbeelden van vruchtafwisseling vanaf 2020 zijn:
  • voorbeeld 1: aardappelen – wintertarwe- winterveldbonen – maïs – suikerbieten,
  • voorbeeld 2: grasklaver – grasklaver – voederbieten – maïs – wintertarwe. 
    
 • Eénjarige eiwitteelten en andere ecoteelten
  Met de ecoregeling ‘éénjarige ecoteelten’ krijgt de landbouwer steun voor verschillende zuivere teelten zoals veldbonen, drooggeoogste erwten, quinoa, bladrammenas, hennep… maar ook voor mengteelten van granen met een vlinderbloemige. 
  Welke teelten in aanmerking komen, vindt u samen met de minimale zaaidichtheden voor de mengteelten terug in de infofiche op Ecoregeling: Inzaai van éénjarige milieu-, biodiversiteitsvriendelijke of klimaatbestendige teelten
   
 • Meerjarige eiwitteelten
  De beste inzaaiperiode voor grasklaver, grasluzerne, graskruidenmengsels en meerjarige luzerne is het najaar. Als u in 2024 wil deelnemen aan de agromilieuklimaatmaatregel ‘meerjarige eiwitteelten’ is het dan ook sterk aangeraden om deze teelten reeds in het najaar van 2023 in te zaaien. Doorzaai is niet toegelaten voorafgaand aan de start van een verbintenis. 
  Voor deze maatregel gelden geen zaaidichtheden voor de zuivere teelten, wel voor de mengsels. Een bijkomende voorwaarde is dat het perceel in het huidige en de 2 voorgaande jaren geen blijvend grasland was. 
   
 • Ecoregeling ‘Verhogen organisch koolstofgehalte’
  Voor de ecoregeling ‘verhogen organisch koolstofgehalte op bouwland’ is het belangrijk om in uw teeltplan 2024 rekening te houden met teelten die zorgen voor een hoge koolstofaanvoer. De belangrijkste voorwaarde van de maatregel is om via het teeltplan gemiddeld minstens 1.250 kilogram effectieve organische koolstof per hectare bouwland aan te brengen. In de tabel met aanbreng organische koolstof  is aangeduid per teelt wat de aanvoer aan organische koolstof is.  Daarnaast is ook steun mogelijk voor het aanbrengen van stalmest, compost en houtsnippers en voor bodemanalyses met een goed analyseresultaat met betrekking tot pH en organisch koolstofgehalte. 
   
 • Hervormde en verduurzaamde zoogkoeienpremie (gekoppelde inkomenssteun)
  Om deel te nemen aan de maatregel ‘Duurzame zoogkoeienhouderij’ moet de landbouwer aan een aantal instapvoorwaarden voldoen. Hierbij is het belangrijk dat het areaal blijvend grasland op het bedrijf behouden blijft. Daarnaast zijn er criteria rond duurzaam graslandbeheer en ruwvoederproductie- en diversificatie.
   
 • Precisielandbouw bekalken
  Om te kunnen deelnemen aan de ecoregeling ‘Precieslandbouw-plaatsspecifieke bekalking’ moet de landbouwer op het perceel een bodemscan laten uitvoeren. Dit kan al in het najaar 2023. De taakkaarten die na de scan opgemaakt worden, komen in aanmerking voor de ecoregeling in 2024.
   
 • Andere maatregelen
  Naast de opgesomde maatregelen zijn er nog heel wat andere maatregelen mogelijk die terug te vinden zijn op de pagina Steun. Zo zijn er maatregelen waar landbouwers steun krijgen omwille van het naleven van bepaalde voorwaarden of beperkingen rond het gebruik van bemesting en/of gewas-beschermingsmiddelen. Hier is het belangrijk om de voorwaarden na te leven vanaf de start van de verbintenis op 1 januari 2024. Voorbeelden zijn ecologisch beheerd grasland, mechanische onkruidbestrijding, precisielandbouw via automatische GPS- of RTK-GPS-aansturing ,…

Bij deelname aan een maatregel is het steeds belangrijk om de gebruiksperiode, minimumoppervlakte en eventuele bijkomende subsidievoorwaarden na te gaan. Deze zijn voor elke maatregel afzonderlijk bepaald. 

De meest recente informatie over alle maatregelen vindt u op de website van Landbouw en Visserij in de infofiches. De aanpassingen voor 2024 zijn beperkt en zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd, eventueel onder voorbehoud van goedkeuring.

Delen: