Privacy

Beleid op het vlak van gegevensverwerking en –bescherming

Hieronder vindt u het beleid van het Departement Landbouw en Visserij op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het:

Vlaams Gewest/Vlaamse Gemeenschap
Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35, bus 40
1030 Brussel
communicatie@lv.vlaanderen.be

Het departement is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in dit document worden omschreven en toegelicht. Uitgangspunt daarbij is dat het Departement Landbouw en Visserij enkel persoonsgegevens verwerkt en laat verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zo nodig aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop het Departement Landbouw en Visserij uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van het Departement Landbouw en Visserij:

02 552 74 35
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om onze taken van algemeen belang te realiseren. Welke gegevens wij verwerken is afhankelijk van de concrete taak. Soms legt de regelgeving de verwerking van persoonsgegevens rechtstreeks op.

A. Wat zijn onze opdrachten?

1. Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het landbouwbeleid van de EU, het zogenaamde Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) bestaat uit 2 pijlers:

Pijler 1: omvat de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers en de gemeenschappelijke ordening van de markten (GMO).
1. Rechtstreekse betalingen

In grote lijnen ontvangen land- en tuinbouwers de rechtstreekse betalingen voor  de landbouwproducten die ze produceren. Wij staan in voor het beheer en de controle van die steunmaatregelen.

2. GMO

Deze omvat de voorschriften rond de interne markt (binnen de EU) en voorschriften rond de handel met derde landen (buiten de EU).

 • Interne markt : openbare interventie, steun voor particuliere opslag (waarbij producten uit de markt worden gehaaldom ongewenste prijsdalingen te voorkomen en de landbouwmarkten te ondersteunen), steunregelingen (steun GMO groenten en fruit en steun voor schoolmelk en schoolfruit), erkenning van producentenorganisaties en brancheorganisaties (organisatievorm waarin land- en tuinbouwers zich verenigen om sterker te staan in de markt).

 • Handel derde landen: in- en uitvoercertificaten, invoerrechten, uitvoerrestituties (bedrag dat het prijsverschilmet de markten buiten de EU dekt zodat uitvoer toch mogelijk blijft), enzovoort

Wij staan in voor:

 • het beheer en de controle van de steunmaatregelen;
 • het toekennen van certificaten en restituties;
 • het beheer van de interventiemaatregelen;
 • het opvolgen en uitbetalen van crisismaatregelen ter bestrijding van marktverstoringen;
 • erkenningen van producentenorganisaties, unies van producentenorganisaties en brancheorganisaties.
Pijler 2: omvat de steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling.

In Vlaanderen wordt er telkens een zevenjarig ‘Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO)’ opgemaakt. Hierin staan maatregelen met de grootste meerwaarde voor de Vlaamse landbouw en het Vlaamse platteland. Het verschil met pijler 1 is dat deze steunmaatregelen niet rechtstreeks betrekking hebben op de producten die land- en tuinbouwers produceren.

Wij beheren en controleren een groot aantal van deze steunmaatregelen.

2. Beheer overige steunmaatregelen

Daarnaast zorgen wij ook voor het beheer en de controle van een aantal steunmaatregelen die op Vlaams niveau voor de landbouw en visserij worden genomen.

Sinds 2014 behoort  de steun die wordt toegekend bij erkende landbouwrampen ook tot ons takenpakket . Wij registreren de aanvragen en uitbetaling van die steun en volgen die op.

3. Controle en beheer van kwaliteitssystemen

Wij beheren en controleren een aantal Europese en Vlaamse kwaliteitssystemen zoals:

 • kwaliteit plantaardig teeltmateriaal;
 • kwaliteit uitgangsmateriaal binnen de dierlijke keten met borging, handhaving tot karkasclassificatie;
 • biologische productie en etikettering biologische producten;
 • Europese kwaliteitssystemen voor landbouwproducten, levensmiddelen, wijn en gedistilleerde dranken, enzovoort.

4. Visserijbeleid

Wij beheren en controleren niet alleen de steunmaatregelen voor de zeevisserij maar zorgen ook voor de concrete uitvoering van het visserijbeleid op zee. (bv. het afleveren van visvergunningen, het controlebeleid, enzovoort).

5. Beleidsondersteuning

Naast beleidsuitvoerende taken staan wij ook in voor beleidsondersteunende taken van het  landbouw- en visserijbeleid zoals:

 • studies, rapporten en ander cijfermateriaal realiseren (bv. het landbouw- en visserijrapport);
 • permanente monitoring en informatiemanagement;
 • netwerken opbouwen binnen en buiten het beleidsdomein en op internationale fora;
 • landbouwimpactstudie uitvoeren (analyseren welke impact andere projecten op de landbouwactiviteiten in een bepaalde regio kunnen hebben);
 • inhoudelijke voorstellen uitwerken om het beleid te bepalen;
 • de beleidsuitvoering op macroniveau evalueren om het eventueel bij te sturen;
 • informatie en communicatie over het beleid (bv. sectoradvies);
 • de beleidsuitvoering opvolgen en monitoren.

6. Advisering in natuur- en omgevingsdossiers

Het Departement Landbouw en Visserij treedt op als advies verlenende in het kader van diverse natuur- en omgevingsdossiers, waar er een raakvlak is met landbouw en/of de agrarische bestemming.

7. Beheer van het landbouwmonitoringsnetwerk

In het Vlaamse Gewest beheren wij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het LMN is een steekproef van Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, representatief voor het Vlaamse arbeidsinkomen uit land- en tuinbouwactiviteiten. Zij stellen hun boekhoudkundige gegevens ter beschikking waaruit het departement statistische gegevens distilleert voor het landbouwbeleid. In ruil ondersteunt het departement hen bij hun boekhouding.

8. Klachtenbehandeling

Als u een klacht indient over een handeling of over de werking  van het Departement Landbouw en Visserij, gebruiken wij uw gegevens om uw klacht af te handelen. De persoon die de klacht behandelt, is verplicht het beroepsgeheim te respecteren.

9. Communicatie

Wij verwerken ook contactgegevens en extra gegevens voor niet-dossier gebonden uitgaande communicatie. Zo informeren wij bijvoorbeeld:

 • journalisten;
 • ontvangers van de LV-nieuwsbrief;
 • deelnemers aan studiedagen;
 • landbouworganisaties.

Dit gebeurt enkel na toestemming van de betrokkene(n).

10. Bijkomende verwerking

Het is ook mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt wanneer u contact opneemt voor een algemene vraag.

B. Rechtsgrond

De opgesomde opdrachten zijn vastgelegd in tal van uitvoeringsbesluiten. Deze zijn genomen in uitvoering van de volgende decreten:

Welke gegevens verwerken we over u?

De gegevens die we over u verwerken, zijn persoonsgegevens. Dit betekent dat die gegevens toelaten om u te identificeren of nog, om een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

Welke gegevens wij verwerken, hangt af van de concrete diensten die wij verlenen.

Doorgaans gaat het daarbij om identificatiegegevens (zodat wij weten wie u bent) en om allerhande gegevens die van belang zijn om onze opdrachten uit te voeren.

De gegevens die wij voor een bepaalde dienst of opdracht nodig hebben, staan in principe ook nader omschreven in de betreffende regelgeving.

Uit welke bronnen halen we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij nodig hebben, verkrijgen wij op twee manieren.

Ten eerste vragen we bij u rechtstreeks gegevens  op via een formulier of een enquête die u invult, of via rechtstreekse contacten (zoals bezoek ter plaatse, elektronische correspondentie, telefonische contacten).

Andere gegevens raadplegen we en vragen we op bij derden die er al over beschikken.

Als we bij derden gegevens over u opvragen, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

Voor de gegevens die we ontvangen van andere overheden beschikken we over de nodige machtigingen van de Vlaamse Toezichtcommissie Bestuurlijk Gegevensverkeer en de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. In die machtigingen zijn de categorieën gegevens vermeld die we ontvangen.

Een overzicht van de verleende machtigingen met de categorieën van persoonsgegevens vindt u in de rubriek Gegevens opvragen bij derden.

We ontvangen ook gegevens van andere overheidsdiensten in het kader van onze wettelijke adviesbevoegdheden.

Voor de gegevens die we ontvangen van externe, niet- overheid, verwerkers beschikken we over de nodige verwerkingsovereenkomsten in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In die overeenkomsten zijn de categorieën gegevens vermeld die we wederzijds verwerken.

Zo ontvangen wij via externe verwerkers bijvoorbeeld gegevens in het kader van:

 • controleorganen BIO;
 • naschoolse vorming;
 • bedrijfsadveseringsdiensten.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door diensten en medewerkers van het Departement Landbouw en Visserij.

Als er gegevens over u worden doorgegeven aan derden, zijn de beginselen over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens ook van toepassing. Die beginselen worden steeds gerespecteerd, maar afhankelijk van de vraag of de Vlaamse of federale overheid bevoegd is, gebeurt dit op de manier waarop die beginselen op federaal of Vlaams niveau verder zijn gespecificeerd.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij voor bepaalde diensten een beroep doen op derden die dan optreden als zogenaamde verwerkers. In dat geval is het mogelijk dat uw gegevens ook aan deze verwerkers worden bezorgd. Maar dat is dan enkel om hen toe te laten ons de betreffende dienst te verlenen en steeds onder controle van het Departement Landbouw en Visserij.

Soms zijn wij ook verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk of decretaal worden verplicht of wanneer de gerechtelijke autoriteiten, politiediensten of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Ook kan het voorkomen dat een andere overheidsinstantie een machtiging heeft gekregen om bij ons gegevens over u op te vragen.

Een overzicht van de verleende machtigingen vindt u in de rubriek Gegevens doorgeven aan derden.

Landbouwgebruikspercelen ter beschikking bij AIV

De landbouwgebruikspercelen die wij jaarlijks inventariseren worden verdeeld door het Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV).

Meer info vindt u in de rubriek Landbouwgebruikspercelen ter beschikking bij AIV.

Eenmalige perceelgegevens

De identificatiegegevens van land- en tuinbouwers en de perceelgegevens worden uitgewisseld met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). VLM gebruikt deze gegevens in het kader van de mestwetgeving en bij het sluiten van een beheersovereenkomst.

Meer info vindt u op de website van de VLM.

De identificatiegegevens van land- en tuinbouwers met een bebossingscontract  en de bijbehorende perceelgegevens worden uitgewisseld met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). ANB vult de gegevens aan om de inkomstencompensatie en de onderhoudspremie van bebossing op landbouwgronden uit te betalen. 

Gegevensuitwisseling met steden en gemeenten

Steden en gemeentes kunnen identificatiegegevens van landbouwers bij ons opvragen. Daarvoor hebben zij ook een machtiging nodig.

Meer info vindt u in de rubriek Gegevensuitwisseling met Steden en Gemeenten.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De identificatie- en perceelsgegevens van de landbouwers met percelen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden bezorgd aan de Gewestelijke overheidsdienst Brussel.

Bekendmaking uitbetaalde steun

EU-lidstaten zijn verplicht de steun die ze het voorbije begrotingsjaar hebben uitbetaald aan natuurlijke personen, rechtspersonen, en verenigingen zonder eigen rechtspersoon bekend te maken.

Art. 111 verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad en art. 57 tem 59 uitvoeringsverordening (EU) n r. 908/2014 van de Commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie.

Volgende gegevens moeten worden meegedeeld:

 • de voornaam en familienaam van de natuurlijke persoon Indien het in een jaar ontvangen steunbedrag kleiner of gelijk is aan € 1.250,000, wordt de naam niet weergegeven, maar wordt gewerkt met een unieke code;
 • de officiële naam van de rechtspersoon met eigen rechtspersoonlijkheid of de volledige naam van de vereniging;
 • de gemeente en de postcode van de begunstigde;
 • de omvang van de betaling;
 • het type en omschrijving van de gefinancierde maatregelen.

Deze informatie wordt elk jaar op de website www.belpa.be gepubliceerd en blijft  ter beschikking  tot twee jaar na publicatie.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard in functie van de hoger vermelde doelen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Waar de verwerking gebaseerd is op het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door het Departement Landbouw en Visserij. U moet er wel rekening mee houden dat als door uw verzet het Departement Landbouw en Visserij uw gegevens niet mag of kan verwerken, het niet mogelijk zal zijn om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

Daarnaast kunt u steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. U kunt dit eenvoudig aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij via gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be, met een bewijs van uw identiteit. Dat bewijs vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft en dus omwille van uw bescherming.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop het Departement Landbouw en Visserij uw gegevens verwerkt, of als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn voor de verwerking en dus moeten worden gewist, kunt u verschillende acties ondernemen. U kan hierover de functionaris voor gegevensbescherming aanspreken. In het Engels is dat de data protection officer.

02 552 74 35
gegevensbescherming@lv.vlaanderen.be

Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Ons gebruik van tracking software

Op onze website http://lv.vlaanderen.be wordt Google-Analytics als trackingservice gebruikt. We verzamelen hiermee informatie over de prestaties  van onze website en hoe gebruikers hierop navigeren. Dit is een hulpmiddel om statistische rapporten te maken over activiteit, de inhoud en websiteprestaties te verbeteren.

De trackingservice wordt niet gebruikt om u te volgen of uw persoonsgegevens te verzamelen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of vernietiging worden alle noodzakelijke maatregelen genomen. Hiervoor volgen wij de algemeen aanvaarde industrie standaarden (ISO 27002 Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen voor informatieveiligheid).

We behaalden en onderhouden het certificaat ‘ISO 27001 Beheerssysteem voor Informatieveiligheid’.

Update van deze privacyverklaring

Als onze diensten wijzigen, we feedback van klanten krijgen of als de regelgeving inzake de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens wijzigt, kunnen wij deze verklaring eenzijdig bijwerken.