Subsidiewijzer

Op deze pagina:

Subsidies

Fiscale maatregelen

Naast de subsidies van het Departement Landbouw en Visserij zijn er ook andere subsidies en ondersteuningsmaatregelen waar landbouwbedrijven gebruik van kunnen maken. We bundelen de belangrijkste hier voor u. Opgelet, het gaat om vrij specifieke ondersteuningsmaatregelen, dus check steeds de subsidievoorwaarden goed.

Subsidies

Subsidiedatabank VLAIO

Deze subsidiedatabank bevat een hele reeks subsidie- en ondersteuningsmaatregelen voor kmo’s en zelfstandigen. Hieronder vindt u de belangrijkste maatregelen die ook openstaan voor land- en tuinbouwbedrijven.

 • Vlaamse Kredietbemiddelaar
  Kmo’s en zelfstandigen die problemen ondervinden bij de financiering van hun onderneming en er niet in slagen om deze op te lossen, kunnen terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Deze dienst kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om, in alle vertrouwen, tot een oplossing te komen. De tussenkomst van de kredietbemiddelingsdienst is gratis.

 • Kmo-innovatiehaalbaarheidsstudies
  Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen van 50% op de aanvaarde kosten met een maximale steun van €25.000 of €50.000 voor de uitvoering van bepaalde innovatiehaalbaarheidsstudies. Innovatie wordt gedefinieerd als het tot stand brengen van een nieuw (of vernieuwend) product, proces of dienst, die een vernieuwing bij het bedrijf vereist.

 • Kmo-innovatieprojecten
  Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen van 35% tot 55% op de aanvaarde kosten met een maximale steun van €250.000 voor de uitvoering van bepaalde kmo-innovatieprojecten.

 • Impulskrediet, microkrediet voor ondernemers
  Impulskrediet is het microkrediet van Hefboom dat zich richt tot micro-ondernemers (kmo’s en zelfstandigen in hoofd- en bijberoep) die geen of moeilijk toegang hebben tot een bankkrediet. De duurtijd bedraagt maximaal 5 jaar tegen een rentevoet van 6%. Er kan maximaal €25.000 worden geleend. Er wordt gedurende 2 jaar in gratis begeleiding voorzien door vrijwillige coaches met een ruime ervaring.

 • Microkredieten van microStart
  MicroStart verstrekt microkredieten van €500 tot €15.000 aan ondernemers die geen toegang hebben tot het bankkrediet. Dit microkrediet is bestemd voor de opstart of de uitbouw van hun activiteit die in België een inkomen genereert. Voorwaarden zijn onder meer: de lening heeft een looptijd van maximaal 4 jaar, de rentevoet bedraagt meestal 8,95%, en iemand moet zich voor 50% borg stellen. U kunt de middelen gebruiken voor investeringen en werkkapitaal.

 • Winwinlening
  Met de Winwinlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van €200.000 (max. van €50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 % en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.

 • Roetfilterpremie
  Ook voor bedrijfsvoertuigen geldt dat wanneer een half-open roetfilter wordt geplaatst op een oudere dieselwagen of diesel bestelwagen, een subsidie tot €600 kan worden verkregen van de Vlaamse overheid (Departement Omgeving).

 • Cofinanciering bij bodemsanering
  Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via 'cofinanciering'. De financiële ondersteuning wordt bepaald op basis van de voorgelegde facturen en verloopt in maximaal drie schijven. De OVAM steunt bij ondernemingen maximaal 35% van de bodemsanering, met een plafond van €200.000.

 • Sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
  Natuurlijke personen of rechtspersonen die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in een hiervoor bestemde inventaris) kunnen een subsidie verkrijgen van maximum 90% van de totale kostprijs (minimum €24.750), voor de sanering van deze gebouwen. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

 • REG-premies distributienetbeheerders
  Ondernemingen kunnen een aantal premies (vb. warmtepomp, zonneboiler, HR-beglazing, verlichtingsrenovatie) verkrijgen wanneer zij investeren in rationeel energiegebruik (REG). Daarnaast zijn er ook premies voor REG-projecten na een energie-audit of energiestudie. Deze premies worden verstrekt door diverse elektriciteitsdistributienetbeheerders in overleg met de Vlaamse overheid. Dat gebeurd op basis van een REG-actieplan dat elk kalenderjaar wordt opgesteld.

 • Deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement
  Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen bij Flanders Investment & Trade (FIT) een subsidie verkrijgen voor de individuele- of groepsdeelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en/of deelname aan of organisatie van gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling. De steun bedraagt maximaal €5.000 (beurs binnen EER) en €7.500 (buiten EER) en € 2.500 of € 3.750 bij niche-events.

Voor een uitgebreide lijst, consulteer de volledige subsidiedatabank. Kijk wel goed na of de maatregel opengesteld is voor land- en tuinbouwbedrijven. Sinds 2 januari 2018 werden de innovatiemaatregelen grondig hervormd.

Beheermaatregelen Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

vijver in weiDe Vlaamse Landmaatschappij beheert verschillende subsidiemaatregelen waar u als land- en tuinbouwer gebruik van kunt maken. Dit zijn vrijwillige, vijfjarige overeenkomsten waarbij u extra inspanningen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen doet. Hiervoor krijgt u een jaarlijkse vergoeding.

Meer informatie over de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij

Lokale overheden

Ook gemeenten en provincies verlenen subsidies voor ondernemingen en dus land- en tuinbouwers. Daarop kunt u meestal enkel een beroep doen als u inwoner bent van de betreffende gemeente of provincie.

Steden en gemeenten

Voor de subsidies van de steden en gemeenten raadpleegt u de website per gemeente of stad. Op volgende pagina vindt u een overzicht van de steden en gemeenten in Vlaanderen.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

 • Subsidie voor inzameling en ruil van silobanden
  U kunt als landbouwer bij de OVAM een aanvraag indienen voor het inzamelen en/of ruilen van silobanden. Voldoet u aan de criteria, dan krijgt u een tussenkomst in de kosten voor de inzameling en verwerking die maximaal 2/3 van de factuur van de inzamelaar bedraagt. De tussenkomst wordt gegeven voor maximaal 1000 silobanden en is beperkt tot max. 0,97 euro per band.

Agentschap voor Natuur en Bos

 • Agentschap voor Natuur en Bos
  Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos vindt u een overzicht van alle mogelijke subsidies rond natuur, bos en groen, met doorlinks naar meer informatie.

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van alle sociale rechten:

 • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
 • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
 • door de federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheden

U vindt alle informatie op www.rechtenverkenner.be

Fiscale maatregelen

Ook via de fiscaliteit kunt u uw bedrijfsfinanciering optimaliseren. Via de volgende links vindt u meer informatie.

Subsidiedatabank VLAIO

 • Winwinlening
  Met de Winwinlening van PMV moedigt de Vlaamse overheid particulieren aan om achtergestelde leningen aan kmo's te verstrekken met een looptijd van 8 jaar, tot een bedrag van €200.000 (max. van €50.000 per kredietgever). De kredietgever krijgt hiervoor een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 % en eventueel een eenmalig belastingkrediet van 30% als de kredietnemer het bedrag niet kan terugbetalen.

 • Tax shelter voor startende ondernemingen
  Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal €250.000 ophalen tijdens zijn bestaan. De investeerder mag per jaar max. €100.000 investeren. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.

 • Vrijstelling doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende ondernemingen
  Een kleine vennootschap, opgericht sinds ten hoogste 48 maanden, moet 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze vanaf 1 augustus 2015 betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer doorstorten aan de schatkist. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen. Ook natuurlijke personen die voldoen aan deze definitie komen in aanmerking.

 • Doelgroepvermindering voor jongeren-Vlaanderen
  Deze Vlaamse doelgroepvermindering kent gedurende acht kwartalen een lastenverlaging toe aan werkgevers die jonge werknemers in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de RSZ werkgeversbijdragen. Het bedrag varieert in functie van de categorie laaggeschoolde, middengeschoolde jongeren, leerlingen en DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

 • Doelgroepvermindering voor oudere werknemers-Vlaanderen
  Deze doelgroepvermindering kent een lastenverlaging toe aan werkgevers die oudere werknemers (min. 55 jaar) met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgever normaal gezien moet betalen voor deze werknemers. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zittende werknemers en niet-werkende werkzoekende ouderen.

 • Vrijstelling van vennootschapsbijdrage
  Vennootschappen moeten aan hun sociaal verzekeringsfonds jaarlijks voor 1 juli een vennootschapsbijdrage betalen van €347,50 of €868,00 al naargelang de grootte van de vennootschap. Personenvennootschappen kunnen gedurende de eerste drie jaar vanaf de oprichting vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

 • Investeringsaftrek
  Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van bepaalde investeringen een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk: voor energiebesparende investeringen, beveiliging, digitale investeringen, milieuvriendelijke investeringen in O&O, enz.

 • Belastingkrediet
  Ondernemers van een eenmanszaak die hun eigen vermogen verhogen, kunnen hiervoor een belastingvermindering krijgen. Dit belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde personenbelasting en het eventuele saldo is terugbetaalbaar. Het wordt berekend op de aangroei van het eigen vermogen in vergelijking met het hoogste bedrag op het einde van één van de drie voorgaande belastbare tijdperken.

 • Investeringsreserve
  Kleine vennootschappen(fiscale definitie), kunnen onder bepaalde voorwaarden, een deel van hun winst vrijstellen van vennootschapsbelasting mits reservering en herinvestering. De vrijgestelde investeringsreserve bedraagt 50% van het belastbaar resultaat vóór aanleg van de investeringsreserve (na vermindering met bepaalde bedragen). Het belastbaar resultaat van deze berekening is beperkt tot €37.500.

 • Vrijstelling van belastingvermeerdering voor startende ondernemingen (bij onvoldoende voorafbetalingen)
  Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint in hoofdberoep, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

 • Belastingvrijstelling voor bijkomend personeel in kleine ondernemingen
  Kleine ondernemingen, met minder dan 11 werknemers kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvrijstelling verkrijgen van € 3.720 (basisbedrag) per in België bijkomende tewerkgestelde personeelseenheid. Zij geldt zowel in de persoonsbelasting, de vennootschapsbelasting als in de belasting van niet-inwoners.

Boeren op een kruispunt

Ook Boeren op een kruispunt geeft u meer uitleg over fiscaliteit in de landbouwsector en tips hoe u uw belastingaangifte kunt optimaliseren. Zie De website van Boeren op een kruispunt