Blijvend grasland

Het behoud van blijvend grasland is belangrijk in de strijd tegen klimaatsverandering omwille van de opgeslagen koolstof in de bodem. Door het omploegen van blijvend grasland komt namelijk de vastgelegde koolstof opnieuw in de atmosfeer terecht als koolstofdioxide, een belangrijk broeikasgas. Daarnaast zijn sommige percelen blijvend grasland door de aanwezige fauna en flora ecologisch kwetsbaar en is het nodig deze te beschermen.

Er werden percelen blijvend grasland aangeduid als ‘ecologische kwetsbaar blijvend grasland’. Voor deze graslanden gelden specifieke voorwaarden: zij mogen niet omgezet noch geploegd worden.

Aangifte blijvend grasland op e-loket

Via aparte schermen in de elektronische verzamelaanvraag, kunt u nagaan of bepaalde percelen al vijf jaar met een graslandcode werden aangegeven of als ze als ecologisch kwetsbaar blijvend grasland zijn aangeduid:

Belangrijke aandachtspunten bij het scheuren van grasland

Het behoud van blijvend grasland blijft een belangrijke vereiste waaraan Vlaanderen dient te voldoen.

Sinds 2017 is de verplichting onder de randvoorwaarden, waarbij elke landbouwer een minimum areaal blijvend grasland moest in stand houden, weggevallen. Dit betekent echter niet dat elk perceel grasland zomaar kan gescheurd worden.

Het scheuren of doorzaaien van graslanden is trouwens niet steeds toegelaten. Graslanden kunnen immers beschermd zijn door landbouw -, natuur- of onroerend erfgoedregeling.

Hier vindt u een Checklist bij het scheuren van graslanden (versie 06.0.2019), om u zo nodig te waarschuwen als u overgaat tot het scheuren van graslanden.