Projecten relance 2021

Oproepen rond de thema’s eiwitten, hergebruik restwater, samenwerking en digitalisering

Op voorstel van minister Crevits keurde de Vlaamse Regering in kader van het plan Vlaamse Veerkracht volgende drie projectoproepen goed:

In deze drie projectoproepen staan innoveren, samenwerken en delen van kennis centraal staan. De projectaanvragen moeten ten laatste op 15 december 2021 worden ingediend bij het Departement Landbouw en Visserij via het e-loket. Voor de projectoproep ‘hergebruik restwater’ gebeurt de indiening in twee stappen – zie onder.

Zie ook Projecten relance 2021 voor de technische informatie en hulp bij uw indiening via het e-loket. Via deze link kan u de presentatie van een afgelopen infomoment nalezen.

Projectoproep ‘realisatie eiwitstrategie’

Deze projectoproep moet de realisatie van de zes doelstellingen van de Vlaamse eiwitstrategie 2021-2030 versnellen, waarbij het einddoel een duurzamere, diverse en toekomstgerichte eiwitvoorziening in Vlaanderen is. Het uitbouwen van duurzame eiwitketens staat hierbij voorop, van producent tot consument. Deze duurzaamheid moet zowel ecologisch (minder gebruik van inputs zoals water, minder emissies, gezondere bodem, gezondere voeding…) als economisch (duurzaam verdienmodel) zijn. De projecten binnen deze oproep moeten nieuwe samenwerkingsverbanden creëren rond duurzame en gezonde eiwitten voor mens en/of dier. Deze eiwitbronnen hebben bij voorkeur een eiwitgehalte van minstens 15% (g/100g droge stof). Dit moet de productie en consumptie van lokale, gezonde en duurzame eiwitten bevorderen. 

Praktisch

Voor deze samenwerkingsprojecten rond het thema ‘realisatie eiwitstrategie’ wordt een totaalbedrag van 4 miljoen euro uitgetrokken. Indien resterend budget na de oproep in 2021, wordt in 2022 een tweede oproep rond dit thema gedaan. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 240.000 euro per project en het minimumbedrag 60.000 euro per project. De steun per project is beperkt tot maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten. De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal 2 jaar. De projecten voor deze oproep 2021 lopen tussen 1 februari 2022 en 30 juni 2024. Projectsteun kan aangevraagd worden door elke begunstigde. Elke begunstigde kan fungeren als hoofdaanvrager.

Zie subsidiereglement oproep realisatie eiwitstrategie voor de handleiding bij de indiening van een projectaanvraag, inclusief alle inhoudelijke en technische informatie m.b.t. deze oproep.

Opgepast! Maak tijdig een dossier aan in het e-loket en verifieer of uw onderneming reeds geregistreerd is. Voor verdere informatie over het indienen van uw project, zie de handleiding van e-loket.

Projectoproep ‘hergebruik restwater’

Minister Crevits wil ook extra inzetten op het hergebruik van ‘restwater’, de verzamelnaam voor o.a. afvalwater, proceswater, bemalingswater en hemelwater). Ze trekt dan ook tien miljoen euro uit voor projecten in de land- en tuinbouwsector die inzetten op uitdagingen rond toenemende waterbehoefte, dalende waterbeschikbaarheid en de principes van circulaire economie. De projecten moeten leiden tot een hoger gebruik van alternatieve waterbronnen in de land- en tuinbouwsector én verschillende sectoren verbinden om zo bij te dragen tot duurzaam, circulair watergebruik. Zo zullen de gekozen projecten niet alleen de landbouw wapenen tegen droogte, maar indirect ook de bevoorradingszekerheid van de voedingsnijverheid garanderen.

Praktisch

Voor projecten ingediend rond het thema ‘hergebruik restwater’ wordt een totaalbedrag van 10 miljoen euro uitgetrokken. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 1.000.000 euro per project en het minimumbedrag 350.000 euro per project. De steun per project is beperkt tot maximaal 80% van de totale subsidiabele kosten.  De uitvoeringsperiode van projecten loopt dient afgerond te zijn ten laatste eind 2025. De indiening van een projectaanvraag verloopt in twee fases, waarvan de eerste fase afsluit op 15 december 2021.

Zie subsidiereglement oproep hergebruik restwater voor de handleiding bij de indiening van een projectaanvraag, inclusief alle inhoudelijke en technische informatie m.b.t. deze oproep.

Opgepast! Maak tijdig een dossier aan in het e-loket en verifieer of uw onderneming reeds geregistreerd is. Voor verdere informatie over het indienen van uw project, zie de handleiding van e-loket.

Projectoproep ‘samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector’ 

In deze oproep wordt gewerkt rond oplossingen voor water- en droogteproblematiek, klimaatverandering, duurzame energie en efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen. Ook projecten rond een digitale transformatie met het oog op het verhogen van veerkracht en ondernemerschap van bedrijven met  aandacht voor droogte en waterproblematiek, zijn mogelijk. Er is steeds een duidelijke link met de doelstellingen uit BLUE-deal. Land- en tuinbouwers verenigd in een samenwerkingsverband kunnen binnen een project samenwerken met andere actoren in de keten, onderzoeksinstellingen, belangenorganisaties, technologieleveranciers, adviesdiensten, andere (dienstverlenende) bedrijven, lokale of provinciale besturen.

Praktisch

Voor deze projectoproep rond ‘samenwerking en digitalisering in de land- en tuinbouwsector’ wordt een totaalbedrag van 4 miljoen euro uitgetrokken. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 240.000 euro per project, met maximaal 40% steun op  investeringskosten en maximaal 80% steun op overige subsidiabele projectkosten. Projecten kunnen opgestart worden nadat een individueel subsidiebesluit ontvangen werd en worden uiterlijk op 31/12/2025 afgerond. 

Zie subsidiereglement oproep samenwerking en digitalisering voor de handleiding bij het indienen van een projectaanvraag, inclusief alle inhoudelijke en technische informatie m.b.t. deze oproep.

Opgepast! Maak tijdig een dossier aan in het e-loket en verifieer of uw onderneming reeds geregistreerd is. Voor verdere informatie over het indienen van uw project, zie de handleiding van e-loket.

Meer info