Schoolfruit, -groenten en -melk

afbeelding Oog voor lekkersBasisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen voor het verdelen van schoolfruit, -groenten en/ of -melk. (met ingang vanaf schooljaar 2017-2018)

Op deze pagina:

Waarom schoolfruit, -groenten en -melk?

We vereenvoudigen de subsidieregeling van de schoolprogramma’s ‘Tutti Frutti’ en ‘Melk op school’ en steken het hele concept in een eigentijds jasje. Zo stimuleert de Vlaamse en de Europese overheid onze kinderen om gezonde tussendoortjes te eten!

Recent onderzoek toont aan dat er nog werk aan de winkel is. Kinderen eten o.a. te weinig fruit, groenten en zuivelproducten als tussendoortje en ze kiezen te vaak voor snoep en gesuikerde dranken. Zowel scholen als ouders hebben een voorbeeldfunctie bij het aanleren van gezonde voedingsgewoonten. De Vlaamse overheid wil die krachten bundelen en streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden.

Dankzij de Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kan dit project verder uitgewerkt worden.

Wie kan ervan genieten?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager), het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs.

De subsidies zijn enkel voor de leerlingen tijdens schooldagen. Leerkrachten kunnen steeds meedoen, maar hun porties worden niet vergoed.

Hoe werkt het?

Voor scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en uit het buitengewoon lager en secundair onderwijs wordt gedurende 10 weken in het eerste trimester één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling en per week terugbetaald.

Voor scholen uit het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs en scholen uit het basisonderwijs met een minimum van 30% kwetsbare leerlingen (= met een schooltoelage) wordt er 20 weken lang (10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester) één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week terugbetaald. Hiermee zetten we extra in op de meer kwetsbare groepen in onze samenleving.

Of een school in aanmerking kan komen voor 1 x 10 weken of 2 x 10 weken wordt berekend op basis van de door het Agentschap Onderwijs gepubliceerde cijfers naar aanleiding van de toekenning van de schooltoelage. Het gaat om de cijfers met betrekking tot N-2 ten opzichte van het schooljaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld voor schooljaar 2017-2018 wordt dit berekend op basis van de gegevens van schooljaar 2015-2016.

Na het indienen van de aanvraag wordt een beslissingsnotificatie gestuurd waarin staat of de school geselecteerd werd voor subsidie of niet (meer hierover onder inschrijven?). De school kiest zelf een geschikte leverancier, verwittigt de ouders van deelname aan de Europese schoolregeling en betaalt de facturen van de leverancier eerst zelf. Na de subsidieperiode dient de school een steunaanvraag voor terugbetaling in via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Afhankelijk van het aantal weken waarvoor uw school in aanmerking komt, dient u één of twee steunaanvragen in. U heeft hiervoor drie maanden de tijd na aflopen van het respectievelijke trimester. Tip: zet de datums onder belangrijke data in uw agenda om deze niet te vergeten.

De porties groente/fruit en/of melk worden enkel voor consumptie aan de leerlingen aangeboden buiten de schoolmaaltijden en worden ter ondersteuning van het gezondheidsaspect bij voorkeur gekoppeld aan een educatief moment, zie hiervoor tevens Educatieve hulpmiddelen. Verdeling tijdens de voor- of naschoolse opvang kan maar komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Afspraken na afloop subsidieperiode

De gesubsidieerde periode en frequentie van verdeling dienen beschouwd te worden als initiatieperiode. We vragen de scholen om ook na de subsidieperiode hun gezonde voedingsbeleid voort te zetten door op regelmatige basis groenten/fruit te eten en melk aan te bieden. Dat kan via:

 • een afspraak met de ouders om op vaste dagen fruit/groenten/melk mee te geven in de boekentas

 • een fruit- en/of melkabonnement dat je zelf neemt via je leverancier

De frequentie van de verdeling mag door de school vanaf de start van het schooljaar worden aangevuld naar gelang de noden en mogelijkheden van de school. Bestaande contacten met leveranciers en/ of bestaande afspraken met ouders kunnen dus perfect behouden blijven.

Welke producten worden gesubsidieerd?

De nadruk ligt op gezond, lokaal en seizoensgebonden. Het vernieuwde aanbod schoolfruit, -groenten en -melk geeft iedereen nog eens een duwtje in deze richting. Enkel verse groenten/fruit en volle en halfvolle (of hun lactosevrije varianten) melk worden gepromoot. Met betrekking tot het groenten/fruit productassortiment geven we graag volgende aanbevolen richtlijnen mee:

 • Min. 3x inlandse groenten per 10 weken
 • Min. 3x inlands fruit per 10 weken
 • Max. 2x hetzelfde product per 10 weken

Bekijk zeker onze seizoenskalender voor inspiratie.

U kunt als school deelnemen voor de beide productgroepen (groenten/fruit EN melk) of u kunt een keuze maken uit één van beide groepen. De keuze is aan de school.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Melksubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 2,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 4,00 euro - voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester

Groenten- en fruitsubsidie

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 3,00 euro - voor 1 portie groenten/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 6,00 euro - voor 1 portie groenten/fruit per leerling per week gedurende 10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester

Verplichte bijdrage valt weg!

Het maximum subsidiebedrag is voldoende voor een standaardpakket van 10 weken groenten/fruit en/of melk. De school kan zelf haar leverancier kiezen en sluit hiervoor zelf een contract af (een contract afsluiten is niet verplicht maar is wel aan te raden). Na deze periode rekenen we op de scholen om het project voort te zetten.
Scholen doen dit vandaag al massaal, bijvoorbeeld via een afspraak met de ouders of met een eigen fruitabonnement. De goede praktijk van de scholen voor de samenwerking met ouders kan dus worden voortgezet.

Systeem van de maximumprijs vervalt

De school ontvangt subsidie om gedurende 1x 10 of 2x 10 weken een portie groenten/fruit en/of melk onder haar leerlingen te verdelen. Welke prijs de school aanrekent na de gesubsidieerde periode (of voor bijkomende verdelingen tijdens de gesubsidieerde periode) is vrij te bepalen door de school.

Inschrijven?

Inschrijven voor de nieuwe schoolfruit, -groenten en –melkregeling kan vanaf 4 september 2017 tot en met 21 september 2017 via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De aanvraag gebeurt door een persoon die voor uw school geregistreerd is bij het Departement Landbouw en Visserij. Op de help pagina van het e-loket en hier onder ‘bijlagen’ kunt u het instructiefilmpje 'Hoe dien ik een erkenningsaanvraag in?' vinden.

Na afloop van de indieningsperiode zal de selectie worden uitgevoerd. Kort daarna ontvangt u bericht of uw school al dan niet geselecteerd werd voor subsidie. Wegens budgetbeperkingen gebeurt de selectie willekeurig waarbij rekening wordt gehouden met voorgaande deelnames. Deelname in voorgaande schooljaren levert een verminderde kans op deelname in het huidige schooljaar.Deelname aan de maatregelen Tutti Frutti en/ of Melk op school heeft geen invloed op de deelname kansen voor de nieuwe schoolfruit, -groenten en –melkmaatregel

Na afloop van deze indieningsperiode zal er, indien het beschikbare subsidiebudget ontoereikend zou blijken om alle scholen gebruik te laten maken van de subsidie, een selectie worden uitgevoerd. Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt uw school bericht of ze al dan niet geselecteerd werd voor de subsidie. Deze selectie wordt alleen maar doorgevoerd als het budget ontoereikend zou zijn door een zeer groot aantal ingeschreven scholen.

De eventuele selectie gebeurt als volgt:

 • Het betreft een willekeurige selectie op alle ontvankelijke aanvragen;
 • Scholen uit het bijzonder (lager en secundair) onderwijs en scholen met een percentage vanaf 30% kwetsbare leerlingen (= leerlingen met een schooltoelage), krijgen voorrang in de selectie.

Vanaf schooljaar 2018-19 wordt er eveneens rekening gehouden met voorgaande deelnames aan de schoolfruit, -groenten en/of –melkregeling. Om alle scholen een kans te geven levert deelname in voorgaande schooljaren een verminderde kans op deelname in het huidige schooljaar op. Ter verduidelijking: deelname aan de vroegere Tutti Frutti en/of Melk op School-regelingen heeft geen enkele invloed op deelnamekansen voor deze nieuwe regeling.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. U vertegenwoordigt een basisschool (kleuter of lager onderwijs) of een school voor buitengewoon lager en/of secundair onderwijs gelegen in het Vlaamse Gewest. Deze instelling is door de Vlaamse Gemeenschap erkend en wordt door hen gefinancierd of gesubsidieerd;
 2. Scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een aanvraag indienen in het schoolproject dat georganiseerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet langer bij het Vlaamse project;
 3. U dient tussen 4 september en 21 september een deelnameverklaring, via de tegel ‘erkenningsaanvraag’, op het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij. Indien uw school geselecteerd wordt, is deze deelnameverklaring 1 jaar geldig;
 4. In de deelnameverklaring geeft u aan hoeveel leerlingen er zullen deelnemen aan de subsidieregeling per productgroep (groenten/ fruit en/of melk);
 5. Als u een volgend schooljaar wil deelnemen aan de schoolfruit, -groenten en -melkregeling moet u opnieuw een deelnameverklaring indienen, waarin u het aantal deelnemende leerlingen per productgroep voor dat respectievelijke schooljaar opneemt;
 6. Door middel van deze deelnameverklaring verklaart u zich er via het e-loket toe om volgende verbintenissen na te leven;
 7. Een eerste geselecteerde deelnameverklaring geldt ook als erkenningsaanvraag. Een erkenningsaanvraag heeft een maximale geldigheid van 6 jaar (= geldigheid van de subsidiemaatregel in zijn huidige vorm bij de EU);
 8. Alle aanvragen (deelnameverklaring, erkenningsaanvraag, steunaanvraag) gebeuren via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (via de tegels erkenningsaanvraag en steunaanvraag);
 9. Indien u nog niet geregistreerd bent om in te loggen in het e-loket kunt u gebruik maken van het formulier onder ‘bijlagen’. Bekijk zeker ook de uitle g m.b.t. de verschillende type volmachten;
 10. U kunt een contract afsluiten met een handelaar naar keuze. Voor de subsidieregeling is het contract niet verplicht, het biedt louter een houvast voor de school en de leverancier;
 11. Na afloop van de gesubsidieerde periode dient u een steunaanvraag in en dit uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op de betrokken periode. De steunaanvraag gebeurt via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij door één van de geregistreerde personen;
 12. Via de steunaanvraag bevestigt u nogmaals het effectieve aantal deelnemers aan de subsidieregeling en dient u de betrokken facturen in;
 13. U bewaart gedurende ten minste 5 jaar alle bewijsstukken zoals leveringsbonnen, facturen, steunaanvragen en bankafschriften zodat u deze in geval van controle ter beschikking kan stellen van de ambtenaren die met de controle belast zijn. Jaarlijks zal het Departement Landbouw en Visserij in 5% van de scholen een controle uitvoeren op het naleven van de voorwaarden.

Educatieve hulpmiddelen

Om de verdeling van de groenten/ fruit en zuivelproducten en het belang van gezonde voeding beter te kunnen integreren in het leerplan en om de band met de landbouw te versterken, is een pakket van begeleidende maatregelen beschikbaar. Scholen die afzien van de subsidiëring kunnen ook gebruik maken van dit pakket educatieve hulpmiddelen. Deze educatieve hulpmiddelen zijn voor alle scholen beschikbaar. Gebruik maken van deze educatieve maatregelen is niet verplicht maar wordt sterk aanbevolen. Bekijk het aanbod educatieve maatregelen van Oog voor Lekkers.

Belangrijke data voor schooljaar 2017-2018

Wat Wanneer Waar/ Hoe Door wie
Belangrijke data voor schooljaar 2017-2018
Indienen erkenningsaanvraag (= deelname verklaring) Van 4 september tot en met 21 september 2017 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
Beslissingsnotificatie steun Uiterlijk 5 werkdagen na afloop indieningsperiode erkenningsaanvraag Mijn berichten op het e-loket en het bij Dept. LV geregistreerde mailadres Vlaamse overheid
Looptijd 1ste 10 weken verdeling Vanaf de week van 9 oktober 2017 tot aan de kerstvakantie Op school School i.s.m. leverancier
Indienen steunaanvraag 1ste trimester Vanaf 18 december 2017 tot en met 31 maart 2018 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
Looptijd 2de 10 weken verdeling Vanaf de week van 8 januari 2018 tot en met de week van 19 maart 2018 Op school School i.s.m. leverancier
Indienen steunaanvraag 2de trimester Vanaf 26 maart 2018 tot en met 30 juni 2018 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school

Verbintenissen met betrekking tot de schoolfruit, -groenten en –melk regeling

Door het indienen van een deelname aanvraag verklaart de onderwijsinstelling zich ertoe:

 1. de verbintenissen, vermeld in artikel 6, lid 1, a), c), e) en f), van de gedelegeerde verordening, aan te gaan;

 2. de groenten en fruit en de melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden aan de leerlingen te verstrekken in één portie per week gedurende minstens tien weken per schooljaar in het eerste trimester of, indien men hiervoor in aanmerking komt, minstens tien weken in het eerste trimester en minstens tien weken in het tweede trimester;

 3. de ouders van de leerlingen op de hoogte te brengen van de deelname van de onderwijsinstelling aan de schoolregeling;

 4. de stavingstukken gedurende minstens 5 jaar te bewaren en ter beschikking te stellen aan de controlediensten van de Vlaamse overheid;

 5. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden voor consumptie door leerlingen op schooldagen;

 6. de onterecht uitbetaalde steun terug te betalen;

 7. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden buiten de schoolmaaltijden.

Contactpunten

Departement Landbouw en Visserij

 • Algemene coördinatie, administratief beheer en betaling: Wieke Kellerman en Lea Elst
 • Controles: Korneel Devisch en Rudy Geerts

Koning Albert II-laan 35, bus 40 |1030 Brussel
T infolijn e-loket: 02 552 74 91 of 02 552 73 20
schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be 

Website: www.oogvoorlekkers.be

Bijlagen

Met steun van:

logo's steunende organisaties: EU, Vlaamse overheid, VLAM

In samenwerking met:

logo's samenwerkende organisaties