Schoolfruit, -groenten en -melk

afbeelding Oog voor lekkersBasisscholen en scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen subsidies aanvragen voor het verdelen van schoolfruit, -groenten en/ of -melk.

Op deze pagina:

Waarom schoolfruit, -groenten en -melk?

Sinds schooljaar 2017-2018 is de subsidieregeling van de schoolprogramma’s ‘Tutti Frutti’ en ‘Melk op school’ vereenvoudigd. Het hele concept werd in een nieuw jasje gestoken en heet nu ‘Oog voor Lekkers. Zo stimuleert de Vlaamse en de Europese overheid onze kinderen om gezonde tussendoortjes te eten!

Recent onderzoek toont aan dat er nog werk aan de winkel is. Kinderen eten te weinig fruit, groenten of zuivelproducten als tussendoortje en ze kiezen te vaak voor snoep en gesuikerde dranken. Zowel scholen als ouders hebben een voorbeeldfunctie bij het aanleren van gezonde voedingsgewoonten. De Vlaamse overheid wil die krachten bundelen en streeft er naar dat leerlingen ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden.

Dankzij de Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, de fruit- en de zuivelsector kan dit project verder uitgewerkt worden.

Wie kan ervan genieten?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school), het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs.

De subsidies zijn enkel voor de leerlingen tijdens schooldagen. Leerkrachten kunnen steeds meedoen, maar hun porties worden niet vergoed.

Hoe werkt het?

Voor scholen uit het basisonderwijs (kleuter- en lagere school) en uit het buitengewoon lager en secundair onderwijs wordt gedurende een periode van 10 weken startend in het eerste trimester en voor 31 januari één portie groenten, fruit en/of één portie melk per leerling en per week terugbetaald.

Voor scholen uit het buitengewoon lager en buitengewoon secundair onderwijs en scholen uit het basisonderwijs met een minimum van 15% kwetsbare leerlingen (= leerlingen met een schooltoelage) wordt er 20 weken lang (10 weken startend in het eerste trimester en voor 31 januari en 10 weken startend in het tweede trimester en voor 30 april) één portie groenten, fruit en/of één portie melk per leerling per week terugbetaald. Hiermee zetten we extra in op de meer kwetsbare groepen in onze samenleving..

Of een school in aanmerking kan komen voor 1 x 10 weken of 2 x 10 weken wordt berekend op basis van de door het Agentschap Onderwijs gepubliceerde cijfers naar aanleiding van de toekenning van de schooltoelage. Het gaat om de cijfers met betrekking tot N-2 ten opzichte van het schooljaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Bijvoorbeeld voor schooljaar 2018-2019 wordt dit berekend op basis van de gegevens van schooljaar 2016-2017.

Om te mogen deelnemen aan deze regeling moet elke school eerst een erkenningsaanvraag indienen bij de Vlaamse overheid Departement Landbouw en Visserij. Na het indienen van de aanvraag wordt de school verwittigd of ze weerhouden werd voor subsidie of niet (meer hierover onder inschrijven?).

De school kiest zelf een geschikte leverancier en betaalt de facturen van de leverancier(s) eerst zelf. Na een subsidieperiode dient de school een steunaanvraag voor terugbetaling in via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Afhankelijk van het aantal weken waarvoor uw school in aanmerking komt, dient u één of twee steunaanvragen in. U heeft hiervoor drie maanden de tijd na het aflopen van een subsidieperiode. Tip: zet deze belangrijke data in uw agenda om ze niet te vergeten.

De porties groenten, fruit en/of melk worden enkel voor consumptie aan de leerlingen aangeboden buiten de schoolmaaltijden en worden ter ondersteuning van het gezondheidsaspect bij voorkeur gekoppeld aan een educatief moment, zie hiervoor tevens bij Educatieve hulpmiddelen. Verdeling tijdens de voor- of naschoolse opvang kan, maar komt niet in aanmerking voor vergoeding.

De school brengt steeds de ouders op de hoogte van de deelname aan de schoolregeling die deels gefinancierd wordt met Europese middelen.

Afspraken na afloop subsidieperiode

De gesubsidieerde periode en frequentie van verdeling dienen beschouwd te worden als een initiatieperiode. We vragen de scholen om ook na de subsidieperiode hun gezonde voedingsbeleid voort te zetten door op regelmatige basis groenten en fruit te eten en melk aan te bieden. Dat kan via:

 • een afspraak met de ouders om op vaste dagen melk mee te geven in de boekentas

 • een fruit- en/of melkabonnement zelf neemt via je leverancier

De frequentie van de verdeling mag door de school vanaf de start van het schooljaar worden aangevuld naar gelang de noden en mogelijkheden van de school. Bestaande contacten met leveranciers en/of bestaande afspraken met ouders kunnen dus perfect behouden blijven.

Welke producten worden gesubsidieerd?

De nadruk ligt op gezond, lokaal en seizoensgebonden ’Oog voor lekkers’ geeft iedereen nog eens een duwtje in deze richting. Enkel verse groenten of fruit en volle en halfvolle melk (of hun lactosevrije varianten) of melkvarianten zonder toevoeging van suiker, zoetstoffen, zout, vetten of additieven (E620 tot E650), worden gepromoot. Met betrekking tot het productassortiment van groenten en fruit geven we graag volgende aanbevolen richtlijnen mee::

 • Min. 3x inlandse groenten per 10 weken
 • Min. 3x inlands fruit per 10 weken
 • Max. 2x hetzelfde product per 10 weken

Bekijk zeker onze seizoenskalender voor inspiratie.

We moedigen de scholen aan om met steun van ‘Oog voor lekkers’ deel te nemen aan de verdeling van zowel groenten en fruit als melk op school. U kunt als school echter ook een keuze maken uit één van beide groepen (groenten en fruit OF melk).

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Subsidie voor melk

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 2,00 euro voor 1 portie melk per leerling per week gedurende 10 weken vóór 31 januari

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 4,00 euro – oftewel 1 portie melk per leerling per week gedurende 20 weken aan een gemiddelde prijs van 0,20 cent (=incl. BTW). In de periode vanaf de eerste officiële schoolweek en vóór 30 april

Subsidie voor groenten en fruit

Voor het 1 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 3,00 euro - voor 1 portie per leerling per week gedurende 10 weken vóór 31 januari

Voor het 2 x 10 weken-pakket heeft de school recht op:

 • 6,00 euro - oftewel 1 portie groenten of fruit per leerling per week gedurende 20 weken aan een gemiddelde prijs van 0,30 cent (=incl. BTW). In de periode vanaf de eerste officiële schoolweek en vóór 30 april

Het maximum subsidiebedrag is voldoende voor een standaardpakket van 10 weken groenten, fruit en/of melk. De school kan zelf haar leverancier kiezen en sluit hiervoor zelf een contract af. Een contract afsluiten is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Na deze periode rekenen we op de scholen om het project voort te zetten.
Veel scholen doen dit vandaag al, bijvoorbeeld via een afspraak met de ouders of met een eigen abonnement. Deze goede praktijk van de scholen in samenwerking met ouders kan dus zeker worden voortgezet.

Systeem van de maximumprijs vervalt

De school ontvangt subsidie om gedurende 1x 10 of 2x 10 weken een portie groenten, fruit en/of melk onder haar leerlingen te verdelen. Welke prijs de school aanrekent na de gesubsidieerde periode (of voor bijkomende verdelingen tijdens de gesubsidieerde periode) is vrij te bepalen door de school. Met andere woorden: de maximumprijs per portie die werd gehanteerd in de ‘Melk op school’-regeling vervalt.

Inschrijven?

Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019 voor de schoolfruit, -groenten en –melkregeling kan vanaf 3 september 2018 tot eind september 2018 via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. De aanvraag gebeurt door een persoon die voor uw school geregistreerd is bij het Departement Landbouw en Visserij. Op de help-pagina van het e-loket en hier onder ‘bijlagen’ kunt u het instructiefilmpje 'Hoe dien ik een erkenningsaanvraag in?' vinden.

Na afloop van deze indieningsperiode zal er indien er uitzonderlijk veel aanvragen komen en daardoor het beschikbare subsidiebudget ontoereikend zou blijken om alle scholen gebruik te laten maken van de subsidie, een selectie worden uitgevoerd. Scholen uit het bijzonder (lager en secundair) onderwijs en scholen met een percentage vanaf 15% kwetsbare leerlingen krijgen daarbij voorrang. Daarnaast gebeurt er een willekeurige selectie op alle ontvankelijke aanvragen. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele voorgaande deelnames aan de schoolfruit, -groenten en/of –melkregeling ‘Oog voor Lekkers’

Uiterlijk 5 werkdagen na afloop van de indieningsperiode ontvangt uw school bericht of ze al dan niet weerhouden werd voor de subsidie.

De kans is echter klein dat een dergelijke selectie nodig zal zijn. Laat je hierdoor als school dus zeker niet afschrikken.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. U vertegenwoordigt een basisschool (kleuter of lager onderwijs) of een school voor buitengewoon lager en/of secundair onderwijs gelegen in het Vlaamse Gewest. Deze instelling is door de Vlaamse Gemeenschap erkend en wordt door hen gefinancierd of gesubsidieerd;
 2. U dient tussen 3 september en eind september 2018 een deelnameverklaring in, via de tegel ‘erkenningsaanvraag’, op het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij. Indien uw school weerhouden wordt, is deze deelnameverklaring 1 schooljaar geldig;
 3. In de deelnameverklaring geeft u, op basis van de op 1 september ingeschreven leerlingenaantallen, aan hoeveel leerlingen er zullen deelnemen aan de subsidieregeling per productgroep (groenten/ fruit en/of melk);
 4. Indien de school in aanmerking komt voor 2x10 weken subsidie zal er bij deze scholen door de administratie een aantal instappende leerlingen worden toegekend. Deze aantallen kunnen dan meegenomen worden vanaf de start van de 2de subsidieperiode in januari. Het exacte aantal instappers moet de school dan later opgeven in de steunaanvraag voor de 2e subsidieperiode.
 5. Als u een volgend schooljaar wil deelnemen aan de schoolfruit, -groenten en -melkregeling moet u opnieuw een deelnameverklaring indienen, waarin u het aantal deelnemende leerlingen per productgroep voor dat respectievelijke schooljaar opneemt;
 6. Door middel van deze deelnameverklaring verklaart u zich er via het e-loket toe om volgende verbintenissen na te leven;
 7. Een eerste geselecteerde deelnameverklaring geldt ook als erkenningsaanvraag. Een erkenningsaanvraag heeft een maximale geldigheid van 6 jaar (= geldigheid van de subsidiemaatregel in zijn huidige vorm bij de EU);
 8. Alle aanvragen (deelnameverklaring, erkenningsaanvraag, steunaanvraag) gebeuren via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (via de tegels ‘erkenningsaanvraag’ en ‘steunaanvraag’);
 9. Indien u nog niet geregistreerd bent om in te loggen in het e-loket kunt u gebruik maken van het formulier onder ‘bijlagen’. Bekijk zeker ook de uitleg m.b.t. de verschillende type volmachten;
 10. U kunt best een contract afsluiten met een handelaar naar keuze. Voor de subsidieregeling is het contract niet verplicht, het biedt louter een houvast voor de school en de leverancier;
 11. Na afloop van de gesubsidieerde periode dient u binnen de 3 maanden een steunaanvraag in. De steunaanvraag gebeurt via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij door één van de geregistreerde personen;
 12. Via de steunaanvraag bevestigt u nogmaals het effectieve aantal deelnemers aan de subsidieregeling en dient u de betrokken facturen in;
 13. U bewaart gedurende ten minste 5 jaar alle bewijsstukken zoals leveringsbonnen, facturen, steunaanvragen en bankafschriften zodat u deze in geval van controle ter beschikking kan stellen van de ambtenaren die met de controle belast zijn. Jaarlijks zal het Departement Landbouw en Visserij in 5% van de scholen een controle ter plaatse uitvoeren op het naleven van de voorwaarden.
 14. Scholen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een aanvraag indienen in het schoolproject dat georganiseerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Educatieve hulpmiddelen

Om de verdeling van groenten/ fruit en zuivelproducten en het belang van gezonde voeding beter te kunnen integreren in het leerplan en om de band met de landbouw te versterken, is een pakket van begeleidende maatregelen beschikbaar. Scholen die afzien van de subsidiëring kunnen ook gebruik maken van dit pakket educatieve hulpmiddelen. Deze educatieve hulpmiddelen zijn voor alle scholen beschikbaar. Gebruik maken van deze educatieve maatregelen is niet verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Bekijk het aanbod educatieve maatregelen van Oog voor Lekkers.

Belangrijke data voor schooljaar 2017-2018

Wat Wanneer Waar/ Hoe Door wie
Belangrijke data voor schooljaar 2017-2018
Indienen erkenningsaanvraag (= deelname verklaring) Van 4 september tot en met 21 september 2017 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
Beslissingsnotificatie steun Uiterlijk 5 werkdagen na afloop indieningsperiode erkenningsaanvraag Mijn berichten op het e-loket en het bij Dept. LV geregistreerde mailadres Vlaamse overheid
Looptijd 1ste 10 weken verdeling Vanaf de week van 9 oktober 2017 tot aan de kerstvakantie Op school School i.s.m. leverancier
Indienen steunaanvraag 1ste periode Vanaf 18 december 2017 tot en met 31 maart 2018 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
Looptijd 2de 10 weken verdeling Vanaf de week van 8 januari 2018 tot en met de week van 19 maart 2018 Op school School i.s.m. leverancier
Indienen steunaanvraag 2de periode Vanaf 26 maart 2018 tot en met 30 juni 2018 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
 

Belangrijke data voor schooljaar 2018-2019

Wat Wanneer Waar/ Hoe Door wie
Belangrijke data voor schooljaar 2018-2019
Indienen erkenningsaanvraag (= deelname verklaring) Van 3 september tot eind september 2018 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
Looptijd 1ste 10 weken verdeling Vanaf de week van 8 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019 Op school School i.s.m. leverancier
Indienen steunaanvraag 1ste periode Vanaf 4 januari 2019 tot en met 30 april 2019 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
Looptijd 2de 10 weken verdeling Vanaf de week van 8 januari 2019 tot en met 30 april 2019 Op school School i.s.m. leverancier
Indienen steunaanvraag 2de periode Vanaf 1 april 2019 tot en met 31 juli 2019 Via het e-loket Geregistreerde persoon voor uw school
 

Verbintenissen met betrekking tot de schoolfruit, -groenten en –melk regeling

Door het indienen van een deelname aanvraag verklaart de onderwijsinstelling zich ertoe:

 1. de verbintenissen, vermeld in artikel 6, lid 1, a), c), e) en f), van de gedelegeerde verordening,(EU) 2017/40 aan te gaan;
 2. de groenten en fruit en de melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden aan de leerlingen te verstrekken in één portie per week gedurende minstens tien weken per schooljaar startend in het eerste trimester en uiterlijk voor 31 januari of, indien men hiervoor in aanmerking komt, minstens tien weken startend in het eerste trimester en voor 31 januari en minstens tien weken startend in het tweede trimester en voor 30 april;
 3. de ouders van de leerlingen op de hoogte te brengen van de deelname van de onderwijsinstelling aan de met Europese middelen gefinancierde schoolregeling;
 4. de stavingstukken gedurende minstens 5 jaar te bewaren en ter beschikking te stellen aan de controlediensten van de Vlaamse overheid;
 5. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden voor consumptie door leerlingen op schooldagen;
 6. de onterecht uitbetaalde steun terug te betalen;
 7. de groenten, fruit en melk die in het kader van de schoolregeling verstrekt worden alleen aan te bieden buiten de schoolmaaltijden.

Contactpunten

Departement Landbouw en Visserij

 • Algemene coördinatie, administratief beheer en betaling: Wieke Kellerman en Wim Rutten
 • Controles: Korneel Devisch en Rudy Geerts

Koning Albert II-laan 35, bus 40 |1030 Brussel
T infolijn e-loket: 02 552 74 91 | schoolfruit-melk@lv.vlaanderen.be 

Website: www.oogvoorlekkers.be

Bijlagen

 

Met steun van:

logo's steunende organisaties: EU, Vlaamse overheid, VLAM

In samenwerking met:

logo gezond leven     logo voedingsinformatiecentrum    logo gezondheid troef