Aquacultuur

De Vlaamse aquacultuur

Met zijn beleid wil Vlaanderen de ontwikkeling van een aquacultuursector met de volgende 3 kenmerken stimuleren en faciliteren:

 • duurzaam als basisprincipe;
 • commercieel efficiënt;
 • op consumptie gericht.

Deze visie zit vervat in het Nationaal Strategisch Plan (NSPA) voor aquacultuur dat in 2014 werd opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van beleid, onderzoek en sector. Het is onderdeel van het Nationaal Operationeel Programma EFMZV dat noodzakelijk is om een beroep te kunnen doen op Europese middelen in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Het NSPA werd in 2017 herzien, waarbij een duurzame aquacultuur ruimer gedefinieerd werd dan voornamelijk recirculatiesystemen. Ook het potentieel van geïntegreerde aquacultuurontwikkelingen op land en op zee werd onderschreven, inclusief de schelpdierproductie en algenteelt. De laatste versie van het NSPA is beschikbaar op: Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur - Aangepaste versie 2017 (aquacultuurvlaanderen.be).

Het NSPA vloeit voort uit de Europese strategische richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU (COM(2013) 229 final). Een herziene versie van de strategische richtsnoeren werd gepubliceerd in mei 2021. Daarmee wil de Europese Commissie rekening houden met de laatste ontwikkelingen, en de sector zo te ontplooien zodat deze direct kan bijdragen aan de Europese Green Deal en de Farm-to-Fork strategie. In een mededeling van de Commissie (COM(2021) 236 final) worden de nieuwe “Strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere EU-aquacultuur voor de periode 2021 tot en met 2030” voorgesteld. De Europese lidstaten, waaronder België, werd gevraagd hun NSPA te toetsen aan deze nieuwe richtsnoeren en de steun die vanuit het EFMZVA zal geboden voor de periode 2021 – 2027.

Het Vlaams Aquacultuurplatform

Het Vlaams Aquacultuur Platform (VAP), opgericht in 2012 na aankondiging door de toenmalige bevoegde Vlaamse minister, heeft als doel het bevorderen en ontwikkelen van de aquacultuursector in Vlaanderen. Het VAP heeft een overkoepelende structuur en bestaat uit 3 entiteiten:

 • een strategische stuurgroep (SSAQ);
 • een infoloket,
 • een netwerk bestaande uit bedrijven en kennisinstellingen.

Het is de stuurgroep (SSAQ) die de overheid strategisch advies geeft over verschillende aquacultuur-gerelateerde onderwerpen. Aanvragen voor subsidies voor zowel investerings- als innovatieprojecten worden eerst voor advies voorgelegd aan de SSAQ. Zo kunnen de leden van de stuurgroep met hun inzicht en ervaringen oordelen of een project relevant en haalbaar is. Deze expertise verzekert dus een ambitieuze maar realistische toekomstvisie voor de Vlaamse aquacultuur.

De Strategische Stuurgroep van het Vlaams Aquacultuurplatform is als volgt samengesteld:

 • overheid beleid: het Departement Landbouw en Visserij;
 • overheid onderzoek: ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij- en Voedingsonderzoek);
 • overheid promotie & marketing: VLAM (Vlaams centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw);
 • overheid coördinatie en informatie over onderzoek: VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee);
 • productiesector: momenteel Aqua4C, Joosen-Luyckx, Crevetec & Aquacultuur Oostende;
 • veevoedersector: momenteel BFA (Belgian Feed Association);
 • retailsector: COMEOS (vertegenwoordigd door Colruyt Group NV);
 • kennissector:
  • Universiteit Gent;
  • KU Leuven;
  • Odisee Hogeschool;
  • Praktijkcentrum Inagro;
 • aanverwante sectoren: Rederscentrale;
 • eerste bewerking en commercialisatie: VLV (Vlaamse Visveiling);
 • de mariene en maritieme industrie: DBC (De Blauwe Cluster);
 • de aangewezen aquacultuurconsulent;
 • als waarnemend lid: het kabinet van de bevoegde Vlaamse minister.

De SSAQ heeft onder andere volgende taken:

 • advies uitbrengen over de richting waarin het Vlaams aquacultuurbeleid vorm en invulling krijgt;
 • ontwikkelingen opvolgen die een impact hebben op aquacultuur door het identificeren van kansrijke thema’s/speerpunten voor onderzoek;
 • advies geven over lopend onderzoek;
 • de voorbereiding van het jaarlijks Vlaams Aquacultuur Symposium;
 • de Vlaamse aquacultuur ook bekijken vanuit het oogpunt van (internationale) samenwerking en meewerken aan de bevordering ervan;
 • aandachtspunten voor het beleid signaleren zowel om innovatie als om projecten te bevorderen, belemmeringen te helpen wegwerken, slaagkansen te verhogen;
 • een inbreng leveren wanneer beleidsplannen worden geschreven zoals het Vlaams deel van het Nationaal Strategisch Plan voor Aquacultuur in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij;
 • reflecteren over de meest adequate vorm waarin financiële steun wordt verleend, zowel voor onderzoek, praktijkuitwisseling als voor productieve investeringen. De stuurgroep helpt daarbij mee de randvoorwaarden opstellen waaraan projecten die overheidssteun krijgen, moeten voldoen.

Meer informatie

Website Vlaams Aquacultuur Platform: www.aquacultuurvlaanderen.be 

Contactgegevens

Vlaamse Overheid | Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II-laan 35 bus 40 - 1030 Brussel
Tel.: 02 552 78 16 | info@aquacultuurvlaanderen.be of zeevisserij@lv.vlaanderen.be