Aquacultuur

Onder de aquacultuur verstaan we de kweek of teelt van aquatische organismen (o.a. vissen, schaal- en schelpdieren en waterplanten zoals algen). Daarbij worden technieken gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu en waarbij deze organismen in de gehele fase van de kweek of de teelt, tot en met de oogst, eigendom blijven van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

In overeenstemming met de doelstellingen in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB), streven we naar de ontwikkeling van aquacultuuractiviteiten die de duurzaamheid bevorderen en bijdragen tot de voedselzekerheid en voedselbevoorrading, de groei en de werkgelegenheid. Hiertoe heeft de Europese Commissie niet-bindende strategische Unierichtsnoeren opgesteld met gemeenschappelijke prioriteiten en streefdoelen voor de ontwikkeling van de aquacultuursector. De meest recente richtsnoeren zijn de Strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere EU-aquacultuur voor de periode 2021 tot en met 2030 (EUR-LEX). Voor de realisatie van deze nieuwe richtsnoeren, biedt de Europese Commissie het EU “Aquaculture Assistance Mechanism (AAM)” als dienst aan om relevante informatie, opportuniteiten en ervaringen over aquacultuur in de Europese Unie te delen. Meer informatie vindt u op de website van het AAM.

Voormelde Europese richtsnoeren vormen op hun beurt de basis voor het nationaal strategisch meerjarenplan - NSPA hetgeen het kader biedt voor de financiële ondersteuning voor de aquacultuursector vanuit het Belgisch Programma EFMZVA.

Om de doelstellingen binnen het Belgisch NSPA te bereiken neemt Vlaanderen enkele concrete initiatieven:

  • de financiële ondersteuning van de sector door middel van gerichte actietypes opgenomen in het Belgisch Programma EFMZVA 2021 - 2027. Meer informatie over de inhoud van dit Programma en de opgenomen actietypes voor de aquacultuursector vindt u op Financiële steun
  • het stimuleren van kennisopbouw en –deling binnen de Vlaamse aquacultuursector door de ondersteuning van het Vlaams Aquacultuur Platform (VAP) en zijn secretariaatswerking. Meer informatie over het VAP en haar werking vindt u op: www.aquacultuurvlaanderen.be

Meer informatie

Vlaams Aquacultuur Platform

Delen: