Convenant voor Duurzame Visserij

Op 23 juni 2015 ondertekenden de toenmalige minister  bevoegd voor Zeevisserij, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij, de provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt een tweede Convenant voor Duurzame Visserij. Doel van deze samenwerking is de uitvoering van het rapport Vistraject. Dat rapport was het resultaat van het eerste Convenant voor Duurzame Visserij, dat op 30 augustus 2011 ondertekend werd.

Een duurzame visserijsector wil zeggen dat er zowel aandacht is voor sociale, economische als ecologische aspecten. Dankzij de specifieke inbreng van de convenantpartners, betrokkenen en vooral de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan, werd ‘Vistraject’ een uniek rapport waarin deze duurzaamheidsaspecten evenwichtig aan bod komen.

Zeven hoofddoelen geven de hoofdlijnen weer van het beoogde transitieproces in de visserijsector. Omdat het belangrijk is om vissers die duurzaam vissen, daar ook (financieel) voor te waarderen, worden er in het rapport verbanden gelegd met projecten zoals bv. Valduvis. Valduvis wil de duurzaamheid van de aangeboden vis op de veiling zichtbaar maken zodat de extra inspanning beloond wordt in markttoegang en/of meerwaarde. Ook de rol van de consument in dit transitieproces komt aan bod.

De organisatie van het convenant bestaat uit een Task Force, een klankbordgroep en vier werkgroepen (Visserij, Beleid, Vernieuwing en Kust), die aaneensluitend door de initiatiefnemers worden voorgesteld. De Task Force bepaalt de strategische lijnen op basis van het Vistraject. De werkgroepen staan in voor de concrete uitwerking. De klankbordgroep bestaat uit alle leden van de werkgroepen en andere belanghebbenden van de Vlaamse visserijsector.

Met het convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector startte de samenwerking tussen Natuurpunt, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse overheid en de toenmalige minister  bevoegd voor Zeevisserij. Het project Vistraject bouwt voort op die samenwerking en wil de verduurzaming verder vormgeven, concretiseren en ondersteunen.