Convenant voor Duurzame Visserij (2021 – 2025)

Visserschip in de haven van Oostende bij zonsopgang

Op 22 juni 2021 ondertekenden de minister bevoegd voor Zeevisserij, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Departement Landbouw en Visserij, de provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt een derde Convenant voor Duurzame Visserij, genaamd ‘Op koers naar duurzaamheid’. Doel van deze samenwerking is de uitvoering van het rapport Vistraject. Dat rapport was het resultaat van het eerste Convenant voor Duurzame Visserij, dat op 30 augustus 2011 ondertekend werd.

Een duurzame visserijsector wil zeggen dat er zowel aandacht is voor sociale, economische als ecologische aspecten. Dankzij de specifieke inbreng van de convenantpartners, betrokkenen en vooral de bereidheid om met elkaar in gesprek te gaan, werd ‘Vistraject’ een uniek rapport waarin deze duurzaamheidsaspecten evenwichtig aan bod komen.

Doelstellingen

Zeven hoofddoelen geven de hoofdlijnen weer van het beoogde transitieproces in de visserijsector. Via een raster van acties krijgen deze doelen een nieuwe invulling in het Convenant voor de periode 2021 - 2025. Er zal namelijk ingezet worden op drie niveaus:   

  • Beschermen: doelstellingen op het vlak van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving 
  • Produceren en verwerken: doelstellingen op het vlak van de visvangst, omstandigheden aan boord en aan wal 
  • Consumeren en communiceren: doelstellingen ten opzichte van de consument.

Organisatie van het convenant

De organisatie van het Convenant bestaat uit een Task Force, een klankbordgroep en drie teams (Verbinden, Vernieuwen en Versterken). De Task Force bepaalt de inhoudelijke planning van de teams op basis van de Convenant-doelstellingen. De verschillende teams staan in voor de uitvoering van de doelstellingen aan de hand van de drie niveaus. De klankbordgroep bestaat uit alle belanghebbenden die meewerken aan de uitvoering van het Convenant en komt minstens eenmaal per jaar samen.

Met het convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector startte de samenwerking tussen Natuurpunt, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse overheid en de minister bevoegd voor Zeevisserij.