Visserijbeleid

Het Vlaams visserijbeleid investeerde de voorbije jaren in het verduurzamen en het verhogen van de weerbaarheid van de visserijsector. Vlaanderen wil deze trend verderzetten via een brongerichte aanpak met meer selectiviteit tot doel.

Het Vlaams visserijbeleid draagt hierdoor bij aan het bereiken van de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie (EU).

Vlaams visserijbeleid

Vlaanderen vertaalt het Europese visserijbeleid door naar zijn eigen lokale situatie en spitst zich qua beleid toe op:

Daarnaast staat Vlaanderen evenzeer in voor de toekenning van de nodige visvergunningen en vismachtigingen, de controle en handhaving van de visserijactiviteiten en het beheer van de financiële middelen uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA).

Tijdelijk aanvullende maatregelen

Elk jaar in november bespreekt de Quotacommissie het visplan voor het volgende jaar. Daarbij worden meerdere adviezen geformuleerd voor aanvullende quotamaatregelen. In afwachting van de definitieve beslissing midden december van de Totaal toegestane vangsten (of TAC) door de Europese Raad Visserij wordt dan al advies gegeven op basis van de beschikbare informatie. Het gaat onder meer om het voorstel van de Europese Commissie, de gedelegeerde handelingen uit de gemeenschappelijke aanbevelingen van de drie regionale lidstaatgroepen, de wetenschappelijke adviezen, de adviezen van de adviesraden. Daarbij opteert men globaal voor een voorzorgaanpak. Het is de bedoeling dat er tijdig een ministerieel besluit van toepassing wordt, zodat er geen juridisch vacuüm ontstaat.

Het Departement Landbouw en Visserij zet het advies om in een wettelijk kader door middel van een ministerieel besluit.

Aanvullende quotamaatregelen voor 2023

Aanvullende quotamaatregelen 2023 – Aanlandingsplicht demersale visserijen 2023 

Dit ministerieel besluit (houdende tijdelijk aanvullende maatregelen voor de visbestanden) wordt gedurende het kalenderjaar naargelang de noodzaak en na advies van de Quotacommissie, bijgestuurd. Op die manier gebeurt de quotabenutting door de vaartuigen gedurende het jaar zo optimaal mogelijk.

Bijkomende aanvullende quotamaatregelen:

Convenant Visserij Verduurzaamt

Met het convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector startte de samenwerking tussen Natuurpunt, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse overheid en de minister bevoegd voor Zeevisserij. Doel van deze samenwerking is bijdragen aan de uitvoering van de zeven hoofddoelen van het rapport Vistraject. Dat rapport was het resultaat van het eerste Convenant voor Duurzame Visserij, dat op 30 augustus 2011 ondertekend werd. Ondertussen zijn de partners dankzij het Convenant 'Op koers naar duurzaamheid’‘, voor de periode 2021 – 2025, al aan een derde editie toe.

Het Vistraject heeft tot doel om alle commerciële visbestanden binnen veilige grenzen te houden, en dit door middel van volgende zeven hoofddoelen:

  • de impact van de vissersvloot op het ecosysteem minimaal houden;
  • de natuur op zee beschermen;
  • rederijen economisch rendabel houden;
  • kleinschalige en kustvisserij vrijwaren;
  • een sociaal verantwoorde visserij uitbouwen;
  • nieuwe vissers aantrekken.

Deze doelen vormen de hoofdlijnen van het beoogde transitieproces in de visserijsector. Via een raster van acties krijgen ze een nieuwe invulling in het Convenant voor de periode 2021 - 2025. Er zal ingezet worden op drie kerndomeinen:   

  • Beschermen: doelstellingen op het vlak van de natuurlijke en maatschappelijke omgeving 
  • Produceren en verwerken: doelstellingen op het vlak van de visvangst, omstandigheden aan boord en aan wal 
  • Consumeren en communiceren: doelstellingen ten opzichte van de consument.

Organisatie van het convenant

De organisatie van het Convenant bestaat uit een Task Force, een klankbordgroep en drie teams (Verbinden, Vernieuwen en Versterken). De Task Force bepaalt de inhoudelijke planning van de teams op basis van de Convenant-doelstellingen. De verschillende teams staan in voor de uitvoering van de doelstellingen aan de hand van de drie niveaus. De klankbordgroep bestaat uit alle belanghebbenden die meewerken aan de uitvoering van het Convenant en komt minstens eenmaal per jaar samen.

Met het convenant ter bevordering van een duurzame Vlaamse visserijsector startte de samenwerking tussen Natuurpunt, de Rederscentrale, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), de Vlaamse overheid en de minister bevoegd voor Zeevisserij.

Contactgegevens

Delen: