Oproep voor projecten inzake toegepast onderzoek en innovatie in de aquacultuursector

De indieningsperiode van deze oproep is afgelopen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij lanceert een oproep voor de indiening van projecten inzake toegepast onderzoek en innovatie in de aquacultuursector. Voor deze oproep wordt een totaal steunbedrag van 1.000.000 euro beschikbaar gesteld, waarvan 50% Europese middelen (EFMZVA) en 50% Vlaamse middelen (FIVA).

Het prioritair onderzoeksthema van deze oproep is:

Circulariteit: het verminderen/uitsluiten van de uitputting van eindige grondstofvoorraden en hergebruik van reststoffen in het systeem (bv. voeder, energie, warmte, water, …)

Deze oproep kadert in de uitvoering van Prioriteit 2 van het Belgisch programma voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur (EFMZVA) 2021 – 2027 en richt zich specifiek op de uitvoering van de Belgische programmadoelstelling om de ontwikkeling van een duurzame aquacultuursector op land en op zee te ondersteunen. Daarnaast zal deze oproep een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen in het Belgisch nationaal strategisch plan aquacultuur 2021 – 2030.

Het genoemde prioritair thema sluit niet uit dat ook projecten binnen andere relevante thema’s voor de lokale, Vlaamse aquacultuursector kunnen worden ingediend. Projecten die beantwoorden aan het prioritair thema zullen echter wel bijkomende punten toegekend krijgen bij de beoordeling, zoals beschreven in het document met de criteria en procedure voor de selectie van concrete acties..

Algemene aspecten verbonden aan deze oproep
Indieningsperiode 15 september 2023 – 15 november 2023
Maximaal beschikbare budget 1.000.000 EUR (50% EFMZVA en 50% FIVA)
Maximale steun per project 350.000 EUR (50% EFMZVA en 50% FIVA)
Maximaal steunpercentage per project 100%
Maximale looptijd van een project 3 jaar
Indiening via Het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. Voor meer informatie raadpleegt u: Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027
Contact Voor meer informatie over deze oproep, kan u contact opnemen met volgend e-mailadres: info@lv.vlaanderen.be

Het actietype waarbinnen deze oproep kadert samengevat:

Actietype 2.1.3 Toegepast onderzoek en innovatie in de aquacultuursector
Beschrijving van het actietype Het betreft praktijkgerichte, innovatieve onderzoeksprojecten (inclusief pilootprojecten) met betrekking tot zowel producten (waaronder aquacultuurvoeder), processen en toepassingen die gericht zijn op de actuele uitdagingen waarmee de lokale aquacultuursector geconfronteerd wordt alsmede het verkennen van de technische vereisten voor de kweek van nieuwe soorten met veel potentieel in lokale en duurzame kweeksystemen.
Voorwaarden
  • Projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen van het nationaal strategisch meerjarenplan voor de ontwikkeling van de aquacultuur, zie: https://lv.vlaanderen.be/visserij/aquacultuur;
  • Pilootprojecten voldoen aan de bepalingen over milieueffectenrapportering;
  • De aquatische soort in kwestie vertoont goede marktvooruitzichten of deze worden onderzocht als onderdeel van het onderzoek in kwestie;
  • Projecten worden in publiek-privaat partnerschap uitgevoerd

Voor meer informatie over de steunvoorwaarden, zie o.a.:

  • BVR FIVA/EFMZVA, art. 22, en;
  • MB FIVA/EFMZVA, art. 8
Selectiecriteria De criteria waaraan de ingediende projecten zullen worden afgetoetst staan beschreven in het document met de criteria en procedure voor de selectie van concrete acties.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze oproep en steun uit het Belgisch programma EFMZVA 2021 – 2027 kan u Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027 raadplegen.

Raadpleeg zeker ook volgende documenten:

Naast deze steunaanvraag kunt u ook continu steunaanvragen indienen in een blokperiode via het “open loket”. De blok- of indienperiodes waarbinnen u continu kan indienen, lopen telkens over een periode van 3 maanden. Meer info vindt u op Praktische informatie over steunaanvragen programma Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur 2021 – 2027

Regelgevend kader

Medegefinancierd door de Europese Unie

Contact

Delen: