Wijzigingen van bedrijfsgegevens

Op deze pagina:

Goed om weten: de wijzigingen van bedrijfsgegevens die u meldt aan het Departement Landbouw en Visserij, worden automatisch doorgegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij. U hoeft deze wijzigingen dus niet meer bij hen te melden.

Zie ook: Wat moet ik doen als ik mijn bedrijf overlaat?

Wijziging contactgegevens

Verhuis

 • Als u verhuist, melden de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rijksregister dit automatisch aan het Departement Landbouw en Visserij.  Het volstaat de wijziging van uw maatschappelijk adres of uw woonplaats te melden bij uw gemeentelijke diensten.

 • Let op! Indien u landbouwer bent en uw exploitatieadres wijzigt, dan moet u dit wel melden aan uw buitendienst. Naar gelang de situatie zal een adreswijziging, overname, activatie en/of stopzetting geregistreerd moeten worden. Voor meer informatie kan u terecht bij uw buitendienst.

 • Uw nieuwe contactgegevens zoals e-mail, telefoon- of gsm-nummer geeft u best wel door (zie Wijziging contactgegevens).

Wijziging van rekeninggegevens

Indien u hiertoe zelf bevoegd bent, kan u online een IBAN-nummer toevoegen of wijzigen via het e-loket Landbouw en Visserij. Indien meerdere handtekeningen vereist zijn, kan u een wijziging van uw IBAN schriftelijk melden via het formulier 'Registratie IBAN- en BIC-code'. Dit gepersonaliseerde formulier kan u opvragen bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Let op! Indien u handelt in naam van een rechtspersoon, moeten alle verantwoordelijken van de onderneming de verklaring ondertekenen. Ook wanneer u een medeondertekenaar geregistreerd heeft bij het Departement Landbouw en Visserij, is zijn of haar handtekening vereist.

Statutenwijziging

Een ontslag of benoeming van een zaakvoerder, bestuurder,… van een rechtspersoon moet u melden aan uw buitendienst. De aanpassing moet u staven met de statuten tenzij deze online beschikbaar zijn.

Stopzetting

 • Als u volledig stopt als landbouwer dan moet u dit melden aan uw buitendienst.
  U meldt de stopzetting via een schriftelijke verklaring of via het gepersonaliseerde formulier ‘Wijziging/aanvulling van identificatiegegevens en/of stopzetting van een of meer exploitaties’. Als verantwoordelijke, als volmachthouder met een beheren-volmacht, als lokaal beheerder of als werknemer van een onderneming, kan u dit gepersonaliseerd formulier downloaden via de tegel 'Identificatiedocumenten downloaden'. Meer informatie over deze tegel vindt u op de helppagina van het e-loket: Hoe kan ik klantgegevens wijzigen? In alle overige gevallen kan u dat formulier bij de buitendienst kan opvragen. De verklaring of het formulier moet de handtekeningen van alle verantwoordelijken van het landbouwbedrijf bevatten.

 • Let op! Na het stopzetten van een exploitatie kan op deze exploitatie geen enkele activiteit in kader van het Mestdecreet meer gebeuren. Dit betekent onder andere dat alle mest in opslag vóór de stopzetting moet afgevoerd en/of overgedragen zijn.

 • Als u erkend bent als pootgoedteler of zaaizaadvermeerderaar, moet u dit ook melden aan de buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij, bevoegd voor plantaardige productie. Deze afdeling zal uw erkenning en registratie stoppen. Indien dit niet gebeurt, blijft u de vergoedingen betalen

Faillissement

 • De Kruispuntbank van Ondernemingen meldt de opening van het faillissement automatisch aan het Departement Landbouw en Visserij, dat vervolgens de aangestelde curator(en) registreert op basis van de gegevens in het Belgisch Staatsblad. U hoeft zelf dus niets te melden.
 • Na de opening van het faillissement staat de curator in voor het beheer van het landbouwbedrijf. De communicatie met het Departement verloopt via de curator. Hij staat – indien van toepassing – in voor het ontvangen en het uitvoeren van betalingen en het indienen van aanvragen. Hiervoor krijgt hij toegang tot het e-loket Landbouw en Visserij
 • Ook de sluiting van het faillissement wordt automatisch geregistreerd aan de hand van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. De communicatie en de betalingen verlopen dan niet meer via de curator maar opnieuw via de oorspronkelijke verantwoordelijke(n).

Wijziging ledensamenstelling samenuitbating (VVZRL)

De ledensamenstelling van een vereniging of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (VVZRL) kan wijzigen door de toetreding of de uittreding van een of van verschillende leden. Een VVZRL is soms ook gekend onder de naam van ‘feitelijke vereniging’ of ‘samenuitbating van natuurlijke personen’.

Een VVZRL kan haar ondernemingsnummer behouden ook al wijzigt de ledensamenstelling. Indien in het contract van de VVZRL is bepaald dat de vereniging niet ontbonden wordt bij een wijziging in de samenstelling van de leden, dan mag de VVZRL van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) haar ondernemingsnummer behouden. Het Departement Landbouw en Visserij zal het oordeel van de KBO volgen.

 • Indien het ondernemingsnummer behouden blijft, moet u enkel de nieuwe ledensamenstelling communiceren aan uw buitendienst. Uw identificatie als landbouwer blijft dan hetzelfde.
 • Indien het ondernemingsnummer wijzigt, dient de nieuwe VVZRL geïdentificeerd te worden als nieuwe landbouwer bij het departement. U moet een nieuwe identificatie als landbouwer aanvragen en een overname melden van de vroegere VVZRL naar de nieuwe. Meer informatie over hoe u dit kan doen, vindt u op de pagina Identificatie.
Delen: