Identificatie

Het Agentschap Landbouw en Zeevisserij identificeert alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen aan de hand van hun ondernemingsnummer of rijksregisternummer. Dit is nodig om steun te kunnen aanvragen of zich in orde te stellen met verplichtingen en handelingen in het kader van de mestwetgeving.

Meer informatie over de verplichting om zich te identificeren als landbouwer en de gevolgen van deze identificatie vindt u in de fiche “Identificatie als landbouwer” hieronder.

Op deze pagina:

Goed om weten: de identificatiegegevens die u meldt aan het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, worden automatisch doorgegeven aan de Vlaamse Landmaatschappij. Onder bepaalde voorwaarden wisselt het agentschap uw gegevens ook uit met derden. Meer informatie vindt u op de pagina Gegevensbescherming.

Aanvraag tot identificatie als landbouwer

U kan zich identificeren bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij via het formulier 'Identificatie van een landbouwer'.

Als u een volledige bedrijfsovername doet, hoeft u dit formulier niet in te vullen. Dan identificeert u zich met het formulier ‘Melding van een volledige bedrijfsoverdracht’. Meer informatie vindt u onder Volledige bedrijfsovername.

Aanvraag exploitatienummer

Als uw exploitatie nog niet is geïdentificeerd, dan kan u dit doen via het formulier 'Identificatie van een exploitatie'. Per exploitatie moet u één formulier invullen. Ter bevestiging van uw aanvraag ontvangt u een identificatiefiche en bijhorende formulieren. U kan uw bedrijfsgegevens ook altijd raadplegen op het e-loket.

Opgelet: Bent u een nieuwe landbouwer en betreft het een nieuwe exploitatie, dan moet u zowel het formulier 'Identificatie van een landbouwer' als het formulier 'Identificatie van een exploitatie' invullen.

Melding van een bedrijfsovername

  • Volledige bedrijfsovername

Bij een volledige bedrijfsoverdracht kan de overlater zijn exploitaties, betalingsrechten, zoogkoeienpremierechten, agromilieuverbintenissen en volmachten via het formulier ‘Melding van een volledige bedrijfsoverdracht’ overdragen. U kan als verantwoordelijke, als volmachthouder met een beheren-volmacht, als lokaal beheerder of als werknemer van een onderneming dit gepersonaliseerd formulier downloaden via de tegel 'Identificatiedocumenten downloaden'. Meer informatie over deze tegel vindt u op de helppagina van het e-loket: Hoe kan ik klantgegevens wijzigen? In alle overige gevallen kan u dit gepersonaliseerd overnameformulier kan u opvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Als de overnemer een nieuwe landbouwer is, kan hij zich identificeren met ditzelfde formulier. Hij hoeft het formulier ‘Identificatie van een landbouwer’ niet in te vullen.

Meer informatie: Bedrijfsovername

  • Gedeeltelijke bedrijfsovername

Als een bedrijf slechts gedeeltelijk overgaat naar de overnemer meldt u de overname van de exploitatie met het formulier ‘Overname van een exploitatie’. U kan als verantwoordelijke, als volmachthouder met een beheren-volmacht, als lokaal beheerder of als werknemer van een onderneming dit gepersonaliseerd formulier downloaden via de tegel Identificatiedocumenten downloaden. Meer informatie over deze tegel vindt u op de helppagina van het e-loket: Hoe kan ik klantgegevens wijzigen? In alle overige gevallen kan u dit gepersonaliseerd overnameformulier kan u opvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Als de overnemer een nieuwe landbouwer is, moet hij zich eveneens identificeren met het formulier ‘Identificatie van een landbouwer’ (zie Aanvraag tot identificatie als landbouwer).

De overdracht van betalingsrechten, zoogkoeienpremierechten en agromilieuverbintenissen moet u via afzonderlijke formulieren melden.

Meer informatie: Bedrijfsovername

Stopzetting van één of meerdere exploitaties

Een stopzetting van één of meerdere exploitaties moet u schriftelijk melden. U kan hiervoor het formulier ‘Wijziging/aanvulling identificatiegegevens of stopzetting van één of meerdere exploitaties’ gebruiken. U kan als verantwoordelijke, als volmachthouder met een beheren-volmacht, als lokaal beheerder of als werknemer van een onderneming  dit gepersonaliseerd formulier downloaden via de tegel 'Identificatiedocumenten downloaden'. Meer informatie over deze tegel vindt u op de helppagina van het e-loket: Hoe kan ik klantgegevens wijzigen? In alle overige gevallen kan u Dit gepersonaliseerd formulier kan u opvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Identificatie van de partner als medeondertekenaar van de landbouwer

Landbouwers die als natuurlijke persoon geregistreerd zijn, kunnen hun echtgeno(o)t(e) of partner met wie ze wettelijk samenwonen, laten identificeren bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij als medeondertekenaar.

U kan uw partner identificeren bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij als medeondertekenaar via het formulier ‘Identificatie van de partner als medeondertekenaar van de landbouwer’. Dit document moet door u en uw partner worden ondertekend. Met het formulier kan u ook toelating geven om, naast het consulteren van landbouwergegevens, aanvragen zoals de verzamelaanvraag te bewerken en in te dienen op het e-loket.

Dit heeft als gevolg dat bij bedrijfsovernames en elke transactie van betalingsrechten of premierechten voor zoogkoeien de handtekening van de geïdentificeerde partner steeds bijkomend vereist is. Wijziging van bedrijfsgegevens en rekeningnummer kan ook enkel met de handtekening van de landbouwer én zijn partner.
Voor steunaanvragen en aanpassingen aan contactgegevens is dit niet nodig en volstaat de handtekening van de landbouwer.

De geïdentificeerde partner krijgt automatisch consultatierechten op het e-loket Landbouw en Visserij waarmee hij/zij online de landbouwergegevens zoals identificatiegegevens kan raadplegen en een overzicht krijgt van de betalingsrechten, premierechten voor zoogkoeien of gegevens van betalingen.

Als u niet langer als medeondertekenaar van de landbouwer geregistreerd wil zijn bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, kan u dit schriftelijk melden. Op deze melding moet zeker de handtekening van de partner staan.

Identificatie van Nederlandse gebruikers van het e-loket

De toegang tot het e-loket van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij is niet beperkt tot personen met een Belgisch e-ID. Ook de personen die gemachtigd zijn om in naam van een Nederlandse onderneming te handelen, kunnen via eHerkenning consultaties en verrichtingen uitvoeren op het e-loket.

Om deze grensoverschrijdende authenticatie mogelijk te maken, moeten de gemachtigden beschikken over een eHerkenningsmiddel beveiligingsniveau 3 of hoger. Voor meer informatie over de werking en de aanvraag van eHerkenning kunt u terecht op de volgende website: www.eherkenning.nl. Een handleiding voor het aanmelden als Nederlandse gebruiker vindt u op helppagina Verschillende sleutels om aan te melden op het e-loket.

Autonoom beheer

U moet er als landbouwer steeds voor zorgen dat u uw bedrijf ten opzichte van andere landbouwers op autonome wijze uitbaat. Autonoom beheer is het beheer van een bedrijf op die wijze dat elke verwarring op vlak van beheer, uitvoering van landbouwactiviteiten, productiemiddelen of het gebruik ervan tussen twee of meer landbouwers uitgesloten is. Op een gangbaar landbouwbedrijf zijn de voorwaarden van autonoom beheer meestal gerespecteerd.
Alle regels van het autonome beheer zijn gebundeld in de toelichting bij het autonome beheer en zijn gebaseerd op het Ministerieel besluit van 15 juni 2015 betreffende het autonome beheer van land- en tuinbouwbedrijven en het kunstmatig creëren van voorwaarden om voordeel te verkrijgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenvermelde aanvragen en meldingen kan u steeds terecht bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Delen: