Overzicht (e-loket)

Raadpleeg de Toelichting.

Op deze pagina:

Alle onderstaande tabellen kunnen worden geƫxporteerd naar Excel.

Alle kolommen van de tabellen zijn voorzien van een sorteer- en filterfunctie.

Teelten

De bovenste tabel geeft de totale oppervlakte van al uw aangegeven teelten op 30 april weer. De onderste tabel geeft de details voor de geselecteerde teelt op perceelsniveau.

Steun

U krijgt een overzicht van al uw hoofdbestemmingen en bijkomende bestemmingen - agromilieumaatregelen.

Voor activering van de betalingsrechten - hoofdbestemming 'A' - staat onder de kolom 'Vereiste oppervlakte' de totale som van uw betalingsrechten uitgedrukt in hectare. Het verschil tussen uw aangegeven oppervlakte en de vereiste oppervlakte wordt in de laatste kolom getoond. Bij een negatief verschil staat er in de linkermarge een oranje uitroepteken. Dit betekent dat u nog niet al uw betalingsrechten activeerde.

Er wordt bijkomend een berekening gemaakt van uw geactiveerde betalingsrechten na de administratieve verwerking van de al uitgevoerde controles.

Uw lopende contracten met contractoppervlakte worden in de kolom 'Vereiste oppervlakte' getoond. Uw lopende contracten zonder contractoppervlakte of uw lopende verbintenissen worden met 'ja' aangegeven.

Voor uw lopende contracten met contractoppervlakte wordt het verschil tussen uw aangegeven en de vereiste oppervlakte in de laatste kolom getoond. Bij een negatief verschil staat er in de linkermarge een oranje uitroepteken. Dit betekent dat u nog niet voldoet aan uw contractoppervlakte.

Hebt u meerdere contracten met verschillende afloopdata voor eenzelfde agromilieumaatregel, dan wordt in de kolom 'Einde contract' een '#' gezet.

Door in de tabel 'Overzicht aangevraagde steun' een bestemming te selecteren, krijgt u onderaan een tabel 'Percelen' met daarin een overzicht van uw percelen met die bestemming.

Bemesting

U krijgt een overzicht van alle bestemmingen gespecialiseerde productiemethode en BKM. Ook alle percelen in gebruik op 01/01/2024 worden getoond.

Door in de tabel 'Overzicht aangegeven bemestingsinformatie' een bestemming te selecteren, krijgt u onderaan een tabel 'Percelen' met daarin een overzicht van uw percelen met die bestemming.

Perceelsinfo

Deze tabel bevat alle mogelijke informatie die u nodig hebt om uw perceel op een correcte manier aan te geven. Informatie (gebiedstype, afstroomzone) die u nodig hebt in het kader van MAP6 kan u hier ook raadplegen. Deze tabel is bijkomend voorzien van een veldkiezer waarmee u kolommen kan verbergen of toevoegen.

De tabel voorzien van een kaart met aanduiding van uw percelen. In deze tabel kan u er ook voor opteren om uw gebruikersvoorkeuren (volgorde kolommen, zichtbare kolommen, breedte kolommen) op te slaan.

Grafische aanpassingen

Hier kan u alle perceelwijzigingen (met een oppervlaktewijziging van 0,02 ha) raadplegen die door u of de administratie zijn uitgevoerd. De mogelijk redenen voor een wijziging zijn:

  • Digitale controle
  • Controle ter plaatse
  • Wijziging indiener
  • Aanpassing in vorige campagne
  • Gesplitst (in kolom reden schrapping staat 'SPL')
  • Samengevoegd (in kolom reden schrapping staat 'SMN')

U wordt met een informatieve opmerking op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen. Groen gearceerde delen zijn toegevoegd aan het perceel, rood gearceerde delen zijn verwijderd van het perceel. Ook nieuwe percelen worden hier getoond.

Bij de opstart van een eerste aanvraag worden alle wijzigingen getoond ten opzichte van de klaargezette percelen. Bij een wijzigingsaanvraag worden de wijzigingen ten opzichte van de laatst ingediende aanvraag getoond.

Wijzigingen in deze versie

Alle wijzigingen in de huidige versie worden hier bewaard. Voor elke wijziging wordt de oude en nieuwe waarde getoond.

Historiek bedrijf

In de tabel 'Historiek aangegeven bedrijfsoppervlakte' kan u voor elke voorgaande campagne nagaan hoeveel oppervlakte u in totaal aangegeven hebt op 30 april. Als u percelen in het buitenland hebt, zal u dit ook kunnen nagaan.

Delen: