Brede weersverzekering land- en tuinbouwers

Subsidie brede weersverzekering

De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector

Wat is een brede weersverzekering?

Met een brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte. Er kan geen weersfenomeen worden uitgesloten in een polis want dan is er geen sprake meer van een erkende brede weersverzekering. Het uitsluiten van een of  meerdere weersfenomenen heeft als gevolg dat er geen subsidie meer mogelijk is.

Wie zo een verzekering afsluit kan van de verzekeringsmaatschappij schadevergoeding krijgen als aan de polisvoorwaarden voldaan is. Net zoals bij andere verzekeringen kunnen deze voorwaarden verschillen tussen de verzekeraars onderling.

De afhandeling van de schade gebeurt conform de polisvoorwaarden tussen de landbouwer en de verzekeraar. Er is daarbij geen tussenkomst van de overheid.

Subsidie

Sluit u als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering af, dan kan u vanaf 2020 t.e.m. 2022 een subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de eerste drie jaar. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd. Het percentage van de subsidie wordt bepaald in functie van het beschikbare budget.

Subsidiebedrag in de periode 2020-2026
- 2020 2021 2022 2023 - 2024 - 2025 - 2026
Gesubsidieerd deel van de jaarlijkse verzekeringspremie 65% 65% 65% 65% van premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022. Bijkomende oppervlakte aan maximaal 65%, mogelijk beperkt door budget.

Voorbeeld: Een landbouwer verzekert in 2020, 2021 en 2022 respectievelijk 10, 15 en 12 ha aardappelen. Hiervoor ontvangt hij telkens een premiesubsidie van 65%. In 2023 verzekert hij 18 ha aardappelen. Voor 15 ha (grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022) zal hij dan 65% subsidie kunnen ontvangen. Voor de bijkomende 3 ha kan het subsidiepercentage lager zijn dan 65%. Afhankelijk van het beschikbare budget kan dit variëren van 0 tot 65%.

Voor landbouwers die hun bedrijf pas starten vanaf 2021 of later, wordt de eerste drie jaar 65% subsidie gegarandeerd. Vanaf het vierde jaar na opstart, is de situatie zoals voor de gewone landbouwers vanaf 2023 van toepassing.

De subsidie is alleen voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • U sluit als actieve landbouwer (voorafgaand aan het teeltseizoen) een erkende verzekering af bij één van de erkende aanbieders. 
 • U vraagt de subsidie aan via de verzamelaanvraag van het betrokken teeltseizoen.
 • Het Departement Landbouw en Visserij betaalt u 65% terug van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) die u aan de verzekeringsmaatschappij betaald hebt.
 • Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze conform de polisvoorwaarden afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar, zonder tussenkomst van de overheid.

Welke brede weersverzekeringen komen in aanmerking in 2020 en 2021?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten. De erkenningen worden jaarlijks opnieuw toegekend.

Voor 2021 zijn onderstaande brede weersverzekeringen erkend:

Erkende brede weersverzekeringen voor 2021
Erkende verzekeringspolissen Verzekeraar Website
KBC Weerspolis, Brede Weersverzekering KBC Verzekeringen https://www.kbc.be/ondernemen/nl/verzekeren.html
Brede Weersverzekering MS AMLIN Insurance SE -via Nuytten Verzekeringen N.V./ASU NV www.bredeweersverzekering.be
Brede weersverzekering België NV Hagelunie  www.hagelunie.com
Brede Weersverzekering / Brede weersverzekering Vlaams Gewest, Brede weersverzekering Vlaams Gewest met alternatieve dekking Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)
Oogstverzekering Vanbreda Risk and Benefits

www.vanbreda.be

 

SECUFARM® 6 Vereinigte Hagel www.vereinigte-hagel.nl

 

Voor 2020 werden onderstaande brede weersverzekeringen erkend:  

Erkende brede weersverzekeringen voor 2020
Erkend product Verzekeraar (onder meer) aangeboden door Website
Brede Weersverzekering MS AMLIN Insurance SE Nuytten Verzekeringen NV www.bredeweersverzekering.be
Brede weersverzekering België NV Hagelunie   AG Insurance   www.hagelunie.com
Brede Weersverzekering / Brede weersverzekering Vlaams Gewest Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer BA (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)  KBC Verzekeringen
SECUFARM® 6 Vereinigte Hagel Vereinigte Hagel www.vereinigte-hagel.nl

De erkenningen gebeuren op basis van onderstaande wettelijke voorwaarden:

 • Minstens de weersfenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte worden gedekt
 • Alle open teelten zijn verzekerbaar
 • Dekking vanaf schade groter is dan 20%
 • Er zijn geen voorwaarden naar aard of hoeveelheid van toekomstige productie
 • De verzekering wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.

Enkel verzekeringen met een schadedrempel van 20% komen in aanmerking voor subsidie. Dus wanneer er 21% of meer schade is, zal de verzekeraar overgaan tot uitbetaling (conform de polisvoorwaarden). Als u bij een bepaalde verzekering zou opteren voor een uitbetaling vanaf een lagere schadedrempel (bvb. 15%), komt het gedeelte van de premie voor deze bijkomende dekking niet in aanmerking voor subsidie.

De polisvoorwaarden (zoals eigen risico, normen voor weersfenomenen, maximale uitbetaling, …) kunnen verschillen tussen de verzekeringen. Lees dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen en ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Vraag ook tijdig offertes aan, zodat je voldoende tijd hebt om de voorwaarden zorgvuldig te bekijken en te vergelijken.

Had je afgelopen jaar reeds een brede weersverzekering gesloten met een verzekeraar, neem dan de polis nog even ter hand en bekijk zorgvuldig de opzegtermijn. Vaak worden verzekeringspolissen stilzwijgend met een jaar verlengd als er niet tijdig opgezegd wordt.

Subsidieaanvraag via de verzamelaanvraag

De subsidie moet aangevraagd zijn uiterlijk op 30 april.

De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag. 

Voor elk van uw aangegeven percelen met openluchtteelten kan u aanduiden welke teelt u hebt/zal laten verzekeren. Dit kan zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt zijn.

Alle verzekerde percelen moeten aangegeven worden in de verzamelaanvraag om in aanmerking te komen voor subsidie.

Wanneer er voor een perceel in de loop van het jaar gebruikswissels zijn tussen landbouwers kan de subsidie voor brede weersverzekering aangevraagd worden:

 • voor de voorteelt: indien het perceel in eigen gebruik is vóór 31 mei
 • voor de hoofdteelt: indien het perceel in eigen gebruik is in een periode die overlapt met 31 mei
 • voor de (tweede) nateelt: indien het perceel in eigen gebruik is na 31 mei.
   

Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk na 15 mei. Het afsluiten van de verzekering kan eventueel wel later. In het geval de verzekeraar nog niet gekend is op 15 mei, kiest u 'nog niet gekend' in het lijstje van de verzekeraars. Na afsluiten van de verzekering kan u de gekozen verzekeraar nog aanduiden via een wijziging van uw verzamelaanvraag.

Teeltwijzigingen worden conform de procedure teeltwijzigingen nog tot en met 31 augustus meegenomen voor de subsidie brede weersverzekering. Controleer dus best tijdig voor uw verzekerde percelen dat de teelt/teeltcode vermeld in uw verzekeringspolis dezelfde is als in uw verzamelaanvraag.

Ook het aanduiden van de naam van de gekozen verzekeraar in uw verzamelaanvraag kan nog tot en met 31 augustus.

Verwerking subsidieaanvraag

Om de administratieve lasten van de land- en tuinbouwer zo laag mogelijk te houden wordt de betaalde verzekeringspremie rechtstreeks bij de verzekeraar opgevraagd. Hiertoe verleent u toestemming aan de verzekeraar bij het afsluiten van uw contract. Ook de nodige controles worden zo veel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappijen uitgevoerd. Enkel op verzoek moet u uw individuele polis voorleggen aan de administratie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie brede weersverzekering moet de verzekeringspremie voor de betrokken jaarpolis uiterlijk 30 september volledig betaald zijn. Indien de verzekeraar het toelaat kan er ook later betaald worden maar in ieder geval moet de volledige verzekeringspremie voor 31 december betaald zijn om in het voorjaar van het volgend kalenderjaar de subsidie te ontvangen.

Na afhandeling van alle controles zal de tussenkomst in de verzekeringspremie berekend worden. Deze subsidie wordt ten vroegste op het einde van het kalenderjaar betaald aan de landbouwer die vóór 30 september betaalde. De overige worden begin van het daarop volgende jaar betaald.

Invloed brede weersverzekering op tussenkomst Rampenfonds

Vanaf 2020 is het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken verantwoordelijk voor het Rampenfonds (erkenningen van de rampen, berekening en uitbetaling van de schade conform de wettelijke bepalingen,…).  

Voor meer informatie kan u terecht op https://overheid.vlaanderen.be/brede-weersverzekering

Aandachtspunten bij afsluiten verzekering

Voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering kan u meerdere offertes aanvragen bij verschillende verzekeraars.

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele vrijstellingen of de uitsluitingsclausules.

Lees dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen en ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

 • Normen voor weersfenomenen
  Moeten er bepaalde normen overschreden worden (bvb zoveel mm neerslag, zoveel graden vorst,…) vooraleer de verzekering tussenkomt?
   
 • Eigen risico
  Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een eigen risico? Zo ja, van hoeveel?
   
 • Maximale uitbetaling
  Er kan een beperking zijn op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt.
   
 • Uitsluitingen
  Onder bepaalde voorwaarden betaalt de verzekering niet uit, bijvoorbeeld bij een van overheidswege ingestelde captatie- of beregeningsverbod.
   
 • Kwaliteitsschade
  Is kwaliteitsschade mee verzekerd of enkel kwantiteit?
   
 • Dekkingsperiode
  Vanaf en tot wanneer ben je verzekerd?
   
 • Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?

Het is voor de subsidie brede weersverzekering geen verplichting dat alle teelten verzekerd worden. 
Het is ook geen verplichting dat alle percelen van een teelt moeten verzekerd worden. Een verzekeraar heeft wel de commerciële vrijheid om een landbouwer er toe te verplichten al zijn percelen van een teelt te verzekeren of niet. Een verzekeraar kan ook bepaalde percelen weigeren om te verzekeren maar hij kan geen teelt weigeren. 
Het is ook geen verplichting om alle 3 de teelten (voorteelt, hoofdteelt, nateelt) op een perceel te verzekeren.

 • Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt bepaald?
   
 • Voor fruittelers: Is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen/plantopstand?
   

Meer info

Vlaams Administratief Centrum
Lange Kievitstraat 111-113 bus71
2018 ANTWERPEN
Inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be
T 03 224 92 00 – F 03 224 92 01

Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6 bus101
3000 LEUVEN
Inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
T 016 66 61 40 – F 016 66 61 41

Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
Inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
T 011 74 26 50 – F 011 74 26 69

Vlaams Administratief Centrum
Koning Albert I-Laan 1.2 bus 101
8200 BRUGGE
Inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 050 24 76 20 – F 050 24 76 01

VAC- Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101
9000 GENT
Inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 09 276 29 00 – F 09 276 29 05