Brede weersverzekering land- en tuinbouwers

Subsidie brede weersverzekering

Vanaf 2020 wijzigt de regelgeving in verband met (landbouw)rampen. De Vlaamse overheid voorziet in een premiesubsidie bij het afsluiten van een erkende brede weersverzekering in de land- en tuinbouwsector

Wat is een brede weersverzekering?

Met een brede weersverzekering verzekeren ondernemers met een open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw, zich bij een private verzekeraar tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, regenval en droogte.

Wie zo een verzekering afsluit kan van de verzekeringsmaatschappij schadevergoeding krijgen als aan de polisvoorwaarden voldaan is. Net zoals bij andere verzekeringen kunnen deze voorwaarden verschillen tussen de verzekeraars onderling.

De afhandeling van de schade gebeurt conform de polisvoorwaarden tussen de landbouwer en de verzekeraar. Er is daarbij geen tussenkomst van de overheid.

Subsidie vanaf 2020

Sluit u als actieve landbouwer een erkende brede weersverzekering af, dan kan u vanaf 2020 t.e.m. 2022 een subsidie ontvangen die 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) bedraagt.

Vanaf 2023 is er een tussenkomst van 65% van de premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in de eerste drie jaar. Voor bijkomende verzekerde oppervlakte wordt maximaal 65% van de verzekeringspremie gesubsidieerd. Het percentage van de subsidie wordt bepaald in functie van het beschikbare budget.

Subsidiebedrag in de periode 2020-2026
- 2020 2021 2022 2023 - 2024 - 2025 - 2026
Gesubsidieerd deel van de jaarlijkse verzekeringspremie 65% 65% 65% 65% van premie grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022. Bijkomende oppervlakte aan maximaal 65%, mogelijk beperkt door budget.

Voorbeeld: Een landbouwer verzekert zich in 2020, 2021 en 2022 voor respectievelijk 10, 15 en 12 ha aardappelen. Hiervoor ontvangt hij telkens een premiesubsidie van 65%. In 2023 verzekert hij zich voor 18 ha aardappelen. Voor 15 ha (grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022) zal hij dan 65% subsidie kunnen ontvangen. Voor de bijkomende 3 ha kan het subsidiepercentage lager zijn dan 65%. Afhankelijk van het beschikbare budget kan dit variëren van 0 tot 65%.

Voor landbouwers die hun bedrijf pas starten vanaf 2021 of later, wordt de eerste drie jaar 65% subsidie gegarandeerd. Vanaf het vierde jaar na opstart, is de situatie zoals voor de gewone landbouwers vanaf 2023 van toepassing.

De subsidie is alleen voor percelen gelegen in het Vlaams Gewest.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • U sluit als actieve landbouwer (voorafgaand aan het teeltseizoen) een erkende verzekering af bij één van de erkende aanbieders. 
 • U vraagt de subsidie aan via de verzamelaanvraag van het betrokken teeltseizoen.
 • Het Departement Landbouw en Visserij betaalt u 65% terug van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) die u aan de verzekeringsmaatschappij betaald hebt.
 • Wanneer er door ongunstige weersomstandigheden schade is aan de teelten, wordt deze conform de polisvoorwaarden afgehandeld tussen de landbouwer en de verzekeraar, zonder tussenkomst van de overheid.

Welke brede weersverzekeringen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering afsluiten. De erkenningen worden jaarlijks opnieuw toegekend.

Voor 2020 zijn onderstaande brede weersverzekeringen erkend:

Erkende brede weersverzekeringen voor 2020
Verzekeraar Verzekeringsproduct Website
KBC Verzekeringen

KBC Weerspolis
Brede Weersverzekering

Contacteer uw KBC-verzekeringsagent
MS AMLIN Insurance SE Brede Weersverzekering, exclusief aangeboden door Nuytten Verzekeringen N.V www.bredeweersverzekering.be
N.V. Hagelunie Brede Weersverzekering België www.hagelunie.com

Onderlinge hagelverzekering Maatschappij AgriVer B.A. (alles behalve fruitteelt) / BFAO U.A. (enkel fruitteelt)

Brede Weersverzekering / Brede weersverzekering Vlaams Gewest
Vereinigte Hagel SECUFARM® 6 www.vereinigte-hagel.nl

De polisvoorwaarden (zoals eigen risico, normen voor weersfenomenen, maximale uitbetaling, …) kunnen verschillen tussen de verzekeringen. Lees dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen en ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Enkel verzekeringen met een schadedrempel van 20% komen in aanmerking voor subsidie. Dus wanneer er 21% of meer schade is, zal de verzekeraar overgaan tot uitbetaling (conform de polisvoorwaarden). Als u bij een bepaalde verzekering zou opteren voor een uitbetaling vanaf een lagere schadedrempel (bvb. 15%), komt het gedeelte van de premie voor deze bijkomende dekking niet in aanmerking voor subsidie.

Subsidieaanvraag via de verzamelaanvraag

De betalingsaanvraag gebeurt via een apart onderdeel binnen de verzamelaanvraag. Hierbij geeft u als land- of tuinbouwer op met welke verzekeraar u een brede weersverzekering hebt afgesloten, voor welke openluchtteelten en op welke percelen.

Verwerking subsidieaanvraag

Om de administratieve lasten van de land- en tuinbouwer zo laag mogelijk te houden wordt de betaalde verzekeringspremie rechtstreeks bij de verzekeraar opgevraagd. Hiertoe verleent u toestemming aan de verzekeraar bij het afsluiten van uw contract. Ook de nodige controles worden zo veel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappijen uitgevoerd. Enkel op verzoek moet u uw individuele polis voorleggen aan de administratie.

Na afhandeling van alle controles zal de tussenkomst in de verzekeringspremie berekend worden. Deze subsidie wordt ten vroegste op het einde van het kalenderjaar betaald aan de landbouwer.

Invloed brede weersverzekering op tussenkomst rampenfonds

Om vanaf 2020 nog in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen uit het rampenfonds bij schade aan niet-verzekerde teelten, zal minstens 25% van uw bedrijfsareaal verzekerd moeten zijn via een erkende brede weersverzekering. Vanaf 2025 zullen er geen vergoedingen meer zijn uit het rampenfonds.

Tussenkomst uit het rampenfonds* voor niet-verzekerde teelten (% van de berekende schade)
Verzekerd bedrijfsareaal 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Minder dan 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
25% - 50% 40% 32% 24% 16% 8% 0% 0%
50% of meer 80% 64% 48% 32% 16% 0% 0%

* erkenning van de ramp en berekening van de schade conform de wettelijke bepalingen. Vanaf 2020 is het Departement Kanselarij en Bestuur verantwoordelijk voor de erkenningen.

Aandachtspunten bij afsluiten verzekering

Voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering kan u meerdere offertes aanvragen bij verschillende verzekeraars.

Merk op dat als u verschillende verzekeringsovereenkomsten gaat vergelijken, u niet enkel de geraamde kosten en lasten van de overeenkomsten met elkaar mag vergelijken, maar ook andere elementen in aanmerking moet nemen, zoals de reikwijdte van de waarborgen, het bedrag van eventuele vrijstellingen of de uitsluitingsclausules.

Lees dus steeds goed de voorwaarden en details van de verschillende verzekeringspolissen en ga na welke verzekering het beste aansluit bij de behoeften van uw bedrijf.

Enkele voorbeelden van mogelijke verschillen tussen de verzekeringen:

 • Normen voor weersfenomenen
  Moeten er bepaalde normen overschreden worden (bvb zoveel mm neerslag, zoveel graden vorst,…) vooraleer de verzekering tussenkomt?
   
 • Eigen risico
  Betaalt de verzekeraar de verzekerde waarde volledig terug, of is er een eigen risico? Zo ja, van hoeveel?
   
 • Maximale uitbetaling
  Er kan een beperking zijn op het maximale bedrag dat uitbetaald wordt.
   
 • Uitsluitingen
  Onder bepaalde voorwaarden betaalt de verzekering niet uit, bijvoorbeeld bij een van overheidswege ingestelde captatie- of beregeningsverbod.
   
 • Kwaliteitsschade
  Is kwaliteitsschade mee verzekerd of enkel kwantiteit?
   
 • Dekkingsperiode
  Vanaf en tot wanneer ben je verzekerd?
   
 • Moeten alle teelten of alle percelen van een teelt verzekerd worden?
   
 • Hoe wordt het schadepercentage aan het beschadigde gewas of teelt bepaald?
   
 • Voor fruittelers: Is alleen de oogst verzekerd of ook de bomen/plantopstand?
   

Meer info

Vlaams Administratief Centrum
Lange Kievitstraat 111-113 bus71
2018 ANTWERPEN
Inkomenssteun.antwerpen@lv.vlaanderen.be
T 03 224 92 00 – F 03 224 92 01

Vlaams Administratief Centrum
Diestsepoort 6 bus101
3000 LEUVEN
Inkomenssteun.vlaamsbrabant@lv.vlaanderen.be
T 016 66 61 40 – F 016 66 61 41

Vlaams Administratief Centrum
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
Inkomenssteun.limburg@lv.vlaanderen.be
T 011 74 26 50 – F 011 74 26 69

Vlaams Administratief Centrum
Koning Albert I-Laan 1.2 bus 101
8200 BRUGGE
Inkomenssteun.westvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 050 24 76 20 – F 050 24 76 01

VAC- Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 101
9000 GENT
Inkomenssteun.oostvlaanderen@lv.vlaanderen.be
T 09 276 29 00 – F 09 276 29 05