Mechanische onkruidbestrijding (PDPO III)

Zie ook: tips voor mechanische onkruidbestrijding in de praktijk en bij maïs.

In de Vlaamse land- en tuinbouw houdt men de meeste teelten onkruidvrij met gewasbeschermingsmiddelen. Bij bepaalde teelten kunt u nochtans een perceel onkruidvrij houden met mechanische methoden.

Geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken heeft een positief effect op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en op de biodiversiteit van het perceel en zijn omgeving. Vooral gewassen in rij geplant lenen zich sterk voor mechanische onkruidbestrijding. Bruikbare werktuigen voor mechanische onkruidbestrijding zijn onder andere de wiedeg, de schoffelmachine en de vingereg.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor deze subsidie. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina 'Actieve landbouwer'. De maatregel kan alleen toegepast wordt op percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest.

Opgelet: Deze subsidie kan enkel aangevraagd worden door landbouwers met een lopende verbintenis voor deze maatregel. Aanvragen voor een verbintenis gebeuren in het najaar (uiterlijk 30 november) voorafgaand aan de start van de vijfjarige verbintenis.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het toepassen van mechanische onkruidbestrijding bedraagt jaarlijks 260 euro/ha.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche: Subsidie mechanische onkruidbestrijding (versie 26.09.2018)

Bekijk voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’.

Zie ook Basischecklist mechanische onkruidbestrijding die als hulpmiddel kan gebruikt worden voor de goede uitvoering van deze maatregel.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel ‘Mechanische onkruidbestrijding’ kunt u contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.