Verwarringstechniek fruitteelt (PDPO III)

Deze maatregel, ook feromoonverwarringstechniek genoemd, ter bestrijding van vooral de fruitmot en bladrollers, heeft als doel het gebruik van insecticiden in de fruitteelt te verminderen. Een groot aandeel van de gebruikte insecticiden in de fruitteelt gaat voornamelijk naar de bestrijding van deze schadeverwekkers. De biologische bestrijding van de fruitmot en bladrollers door feromoonverwarring, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk doen dalen. 

Door deze techniek zullen deze insecten op termijn veel gemakkelijker onder controle kunnen gehouden worden, waardoor minder conventionele insecticiden moeten ingezet worden. Een vermindering van 2 tot 3 bespuitingen is realistisch als de techniek consequent wordt toegepast en de omgevingsfactoren en weersomstandigheden gunstig zijn.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor deze subsidie. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina 'Actieve landbouwer'. De maatregel kan alleen toegepast wordt op percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest

Opgelet: Betaling voor deze subsidie kan u enkel aanvragen via de verzamelaanvraag als u een lopende verbintenis voor deze maatregel heeft.
 

U kan een nieuwe verbintenis aanvragen via de tegel ‘Agromilieumaatregelen en boslandbouwsystemen (agroforestry)’ op het startscherm van het e-loket in het najaar, uiterlijk tot 30 november, voorafgaand aan de start van uw nieuwe vijfjarige verbintenis. Na goedkeuring van uw verbintenisaanvraag vraagt u dan jaarlijks betaling aan via de verzamelaanvraag op het e-loket.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het toepassen van de verwarringstechniek in de fruitteelt bedraagt jaarlijks 210 euro/ha.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche Subsidie verwarringstechniek in de fruitteelt (versie 07.04.2020)

Bekijk voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina ‘Agromilieumaatregelen’.

Zie ook Basischecklist verwarringstechniek in de fruitteelt die als hulpmiddel kan gebruikt worden voor de goede uitvoering van deze maatregel.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel ‘Verwarringstechniek in de fruitteelt’ kunt u contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.