Verwarringstechniek fruitteelt (PDPO III)

Deze maatregel, ook feromoonverwarringstechniek genoemd, ter bestrijding van vooral de fruitmot en bladrollers, heeft als doel het gebruik van insecticiden in de fruitteelt te verminderen. Een groot aandeel van de gebruikte insecticiden in de fruitteelt gaat voornamelijk naar de bestrijding van deze schadeverwekkers. De biologische bestrijding van de fruitmot en bladrollers door feromoonverwarring, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk doen dalen. 

Door deze techniek zullen deze insecten op termijn veel gemakkelijker onder controle kunnen gehouden worden, waardoor minder conventionele insecticiden moeten ingezet worden. Een vermindering van 2 tot 3 bespuitingen is realistisch als de techniek consequent wordt toegepast en de omgevingsfactoren en weersomstandigheden gunstig zijn.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor deze subsidie. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina Actieve landbouwer. De maatregel kan alleen toegepast wordt op percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest

Opgelet: Betaling voor deze subsidie kan u enkel aanvragen via de verzamelaanvraag als u een lopende verbintenis voor deze maatregel heeft.

Omdat het GLB eind 2020 afliep worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien in 2021 en 2022. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering)

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen.
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020 en 2021) kunnen indien gewenst door de landbouwer wel met één jaar verlengd worden in 2021 en 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
  • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte verhogen met meer dan 20%, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen

Na goedkeuring van uw verbintenisaanvraag vraagt u dan jaarlijks betaling aan via de verzamelaanvraag op het e-loket.

Subsidiebedrag

De subsidie voor het toepassen van de verwarringstechniek in de fruitteelt bedraagt jaarlijks 210 euro/ha.

Uitbetaling

De uitbetaling van deze agromilieumaatregel voor campagne 2022 gebeurt eind april 2023.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Zie informatiefiche Subsidie verwarringstechniek in de fruitteelt (versie 08.11.2021)

Bekijk voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina Agromilieumaatregelen.

Zie ook Basischecklist verwarringstechniek in de fruitteelt die als hulpmiddel kan gebruikt worden voor de goede uitvoering van deze maatregel.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel ‘Verwarringstechniek in de fruitteelt’ kunt u contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Delen: