Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (PDPO III)

De teelt van vezelvlas is een duurzame teelt. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is traditioneel al uiterst beperkt. Bovendien behoeven deze teelten niet veel nutriënten. Daardoor staat de teelt van dit gewas garant voor een zeer beperkte druk op het milieu en voor een toenemende biodiversiteit.

Door de bijkomende eis om geen stikstofbemesting toe te passen wordt het milieuvriendelijk karakter van deze teelt verder versterkt. Bovendien genereert dit gewas een lange termijn opslag van koolzuurgas (CO2) in duurzame materialen (textiel zoals kledij, interieurbekleding, huishoudlinnen; bouwmaterialen zoals isolatie, plamuurwerk, vezelplaat; composieten zoals aan­wezig in auto-onderdelen) en draagt zodoende bij tot de strijd tegen klimaatverandering. Per hectare kan tot 10 ton CO2-equivalenten vastgelegd worden.

Enkel een actieve landbouwer in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) komt in aanmerking voor deze subsidie als deze maatregel toegepast wordt op percelen subsidiabel landbouwareaal gelegen in het Vlaams Gewest. U vindt de fiche 'GLB-actieve landbouwer' op de webpagina Actieve landbouwer.

Opgelet: Betaling voor deze subsidie kan u enkel aanvragen via de verzamelaanvraag als u een lopende verbintenis voor deze maatregel heeft.

Omdat het GLB eind 2020 afliep worden er in afwachting van het nieuwe GLB overgangsmaatregelen voorzien in 2021 en 2022. Voor de LV-agromilieumaatregelen betekent dit (onder voorbehoud van goedkeuring van Vlaamse Regering).

  • Géén nieuwe vijfjarige verbintenissen (startjaar 2021 en 2022), ook niet na afloop van eerdere verbintenissen.
  • Aflopende verbintenissen (eind 2020 en 2021) kunnen indien gewenst door de landbouwer wel met één jaar verlengd worden in 2021 en 2022, met behoud van dezelfde verbintenisoppervlakte.
  • Voorafgaand aan het tweede of derde jaar van lopende verbintenissen kan indien gewenst de verbintenisoppervlakte tot maximaal 20% verhoogd worden. De looptijd van de verbintenis blijft hierbij behouden.
  • Géén vervangingen (verbintenisoppervlakte verhogen met meer dan 20%, waardoor een nieuwe vijfjarige verbintenis wordt aangemaakt) van lopende verbintenissen

Na goedkeuring van uw verbintenisaanvraag vraagt u dan jaarlijks betaling aan via de verzamelaanvraag op het e-loket.

Subsidiebedrag

De 'Subsidie voor de teelt van vezelvlas met verminderde bemesting' bedraagt jaarlijks 240 euro/ha.

Uitbetaling

De uitbetaling van deze agromilieumaatregel voor campagne 2022 gebeurt eind april 2023.

Subsidievoorwaarden en subsidieaanvraag

Alle voorwaarden die u moet naleven voor deze maatregel en hoe u de subsidie kunt aanvragen vindt u in de fiche Subsidie teelt van vezelvlas met verminderde bemesting (versie 30.08.2021).

Bekijk voor meer informatie over de algemene voorwaarden voor het aanvragen van subsidies voor LV-agromilieumaatregelen de webpagina Agromilieumaatregelen.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie over de subsidiemaatregel ‘Teelt van vezelvlas met verminderde bemesting’ kunt u contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Delen: