Uitbetaling oppervlaktegebonden steun (pijler1)

Vanaf 2015 werd het hele subsidiesysteem omtrent het gemeenschappelijk Landbouwbeleid grondig gewijzigd. Zo werden de toeslagrechten afgeschaft en kwamen de betalingsrechten en het naleven van de vergroening in de plaats.

De oppervlaktegebonden steunmaatregelen (rechtstreekse inkomenssteun) die vanaf de campagne 2015 uitbetaald worden, zijn de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening en de herverdelingspremie.

Campagne 2017

Voor de premie voor vergroening op basis van de Vlaamse betalingsrechten bedraagt het percentage 50,765% van de basisbetaling.
Voor de premie voor vergroening op basis van de Waalse betalingsrechten bedraagt het percentage 94,49% van de basisbetaling.

De top-up voor jonge landbouwers bedraagt € 88,72 per geactiveerd betalingsrecht. De premie wordt toegekend voor maximum 90 subsidiabele hectares.

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, wordt de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt € 124,50 per hectare oppervlakte die in aanmerking komt.

Betalingsdata campagne 2017

Op 30 oktober 2017 werd een voorschot van 70% op de basisbetaling en op de premie voor jonge landbouwers uitbetaald.

De betaling heeft betrekking op de Vlaamse en de eventuele Waalse betalingsrechten van Vlaamse landbouwers. De betalingsrechten die worden toegekend uit de reserve, werden nog niet opgenomen in deze voorschotbetaling.

Op 30 november 2017 werd het voorschot van 70% op de premie voor vergroening uitbetaald aan de Vlaamse landbouwers die niet moesten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen.

Op 29 maart 2018 werden de saldobetalingen aan de landbouwers uitgevoerd.

Het saldo van 10% van de basisbetaling van Vlaamse en Waalse betalingsrechten (inclusief de rechten uit de reserve) en van de premie voor jonge landbouwers, werd uitbetaald.

Voor de premie voor jonge landbouwers werd 10% uitbetaald of € 8,87 per geactiveerd betalingsrecht.

De landbouwers die vrijgesteld waren van de vergroeningsverplichtingen, kregen een bijbetaling van de resterende 10% van de premie voor vergroening. De landbouwers die moesten voldoen aan de vergroeningsverplichtingen, kregen het volledige bedrag waarop ze recht hadden.

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, werd de herverdelingspremie uitbetaald.

Op 29 juni 2018 werd nog een saldo betaald van de basisbetaling, de premie voor vergroening en de betaling voor jonge landbouwers.

Pijler 1-steun

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie en de eventuele gekoppelde premies voor de dierlijke sector (de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren) lager is dan € 400, ontvangt de landbouwer geen betaling en worden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit gedurende twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

Als de som van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren voor een landbouwer hoger is dan € 2.000, wordt op het bedrag boven de € 2.000 een verlaging van 1,388149% toegepast (financiële discipline). Zo wordt een Europese crisisreserve aangelegd en een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen vermeden.

Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Deze bedraagt 0,55% voor de Vlaamse uitbetalingen en 1,60% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Raadplegen van de toelichting van de afrekening

De toelichting omtrent de afrekening van de pijler 1-steun 2017 is nog niet beschikbaar.

Raadplegen van de uitgevoerde persoonlijke betalingen door het Departement Landbouw en Visserij

Uw individuele afrekeningen en overzichten kunt u vinden op uw eigen e-loket (www.landbouwvlaanderen.be) onder de blauwe tegel ‘Mijn betalingen’.

Daar hebt u de keuze uit :

  • afrekeningen (vanaf campagne 2006),
  • verwittigingsbrieven 15% sanctie randvoorwaarden (vanaf campagne 2015),
  • sanctieoverzichten randvoorwaarden (vanaf campagne 2010),
  • overzicht per jaar voor de belastingaangifte (vanaf campagne 2013)
  • overzicht van alle betalingen die werden uitgevoerd door het Departement Landbouw en Visserij (VLIF, crisissteun, rechtstreekse steun, Pijler2 steun (PDPO),…) van de twee voorgaande jaren.

Meer informatie

Als u meer informatie wenst omtrent de uitbetaling van de verschillende steunmaatregelen kunt u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.