Tabellen bij de verzamelaanvraag 2017

Op deze webpagina kan u alle tabellen terugvinden die verband houden met de verzamelaanvraag 2017. Indien er aanpassingen gebeuren aan de tabellen zullen deze in het groen staan en achteraan de fiche worden opgelijst.

In het kader van zijn verantwoordelijkheid als EU-betaalorgaan voor de rechtstreekse inkomenssteun is het voor het Departement Landbouw en Visserij deontologisch niet verantwoord individuele dossiers in te vullen én er controle te moeten op uitoefenen. De medewerkers van de buitendiensten van het Departement zullen natuurlijk alle mogelijke algemene inlichtingen over diverse aangiften en steunaanvragen blijven geven, maar voor een gepersonaliseerde advisering en het effectief invullen van formulieren neemt u best contact met de specifieke bedrijfsbegeleidingsdiensten in de landbouwsector.

Landbouwers die toch nog problemen hebben wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun buitendienst.

Contactgegevens

Contactadressen Departement Landbouw en Visserij en andere beheerdiensten (versie 02.02.2017)

Perceelsaangifte en teeltcodes

Gebruikte codes in de verzamelaanvraag (versie 07.03.2017)

Tabel teeltcodes (versie 27.04.2017)

Teeltgroepen gewasdiversificatie (versie 27.04.2017)

Tabel teeltcodes met aanduiding bouwland (versie 27.04.2017)

Combinatietabellen in kader van dubbele financiering

Combinaties EAG (versie 02.02.2017)

Combinaties EAG vergroening met agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio (versie 27.04.2017)

Combinaties agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio (versie 02.02.2017)

Groenbedekking en stikstofbindende gewassen

Lijst groenbedekkers (versie 02.02.2017)

Inzaaidata groenbedekking (EAG-nateelt-GNT) (versie 04.05.2017)

Lijst stikstofbindende gewassen (versie 02.02.2017)