Basisbetaling

Op deze pagina:

Betalingsrechten 2022

Brochure Betalingsrechten (Directe steun - betalingsrechten raadplegen - aanvraag reserve 

Raadplegen van betalingsrechten

In 2015 zijn nieuwe Vlaamse betalingsrechten toegekend op basis van individuele historische referentiegegevens. Door jaarlijks een overeenkomstig aantal subsidiabele percelen aan te geven in de verzamelaanvraag kunnen de rechten geactiveerd en uitbetaald worden. De betalingsrechten blijven nog bestaan tot aan het nieuwe GLB.

Betalingsrechten kunnen tussen landbouwers onderling tijdelijk of definitief worden overgedragen (zonder de gelijktijdige verhuur of verkoop van gronden). De overlater moet deze overdracht van Vlaamse betalingsrechten melden via het e-loket www.landbouwvlaanderen.be (tegel ‘Betalingsrechten’ en ‘Indienen overdracht betalingsrecht’). De indieningsdatum van de overdracht geldt als overnamedatum.

Een overdracht is echter wel pas definitief als u hiervan door het Departement op de hoogte bent gebracht en onder voorbehoud van eventuele verliezen van rechten omwille van niet gebruik. Meer informatie over hoe een overdacht moet ingeven vindt u in de handleiding Overdracht betalingsrechten.

Meer algemene informatie over waar u moet op letten bij overdrachten en het verlies van betalingsrechten bij niet-gebruik vindt u in volgende fiche:

Subsidiabiliteit van percelen bij betalingsaanvraag

Wanneer steun wordt aangevraagd, is dit enkel mogelijk op subsidiabele gronden en voor subsidiabele teelten. Welke gronden in aanmerking komen voor aangifte, wat er gebeurt indien er werken in het kader van nutsvoorzieningen worden uitgevoerd op uw percelen en welke teelten subsidiabel zijn kunt u vinden in de fiches 'Subsidiabiliteit van landbouwareaal' en 'Subsidiabiliteit van landbouwareaal – nutsvoorzieningen' op de pagina Perceelsaangifte.

De  tabel 'Teeltcodes' vindt u terug op de webpagina Tabellen

Uitbetalingen

De uitbetaling van de basisbetaling campagne 2021 verloopt als volgt:

  • Eind oktober 2021: uitbetaling van een voorschot van 70% op de basisbetaling. In deze betaling worden rechten toegekend uit de reserve niet opgenomen.
  • Eind december 2021: het saldo wordt uitbetaald. Vanaf deze betaling worden rechten toegekend uit de reserve wel opgenomen.
  • Eind maart 2022: de resterende 5% van het saldo wordt uitbetaald.
  • Eind juni 2022 volgt een bijbetaling. Op dit moment wordt de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds definitief bepaald. 

Indien de totale aangevraagde steun voor pijler 1 lager is dan 400 euro, dan wordt er niet uitbetaald. 

Op het e-loket wordt na elke betaling een afrekening gepubliceerd.

Betalingsrechten uit de Vlaamse Reserve

Ook in 2022 kunnen (jonge) starters éénmalig een aanvraag indienen om (bijkomende) betalingsrechten te verkrijgen uit de reserve. Dit kan een ophoging zijn van de bestaande laagwaardige rechten of de toekenning van nieuwe rechten voor subsidiabele hectaren waarvoor ze nog niet over betalingsrechten beschikken. Zij kunnen hiervoor een aanvraag indienen via de verzamelaanvraag.

In de elektronische verzamelaanvraag vindt u onder ‘Premies’ een mogelijkheid om deze aanvraag aan te vinken. Deze mogelijkheid wordt alleen getoond als u mogelijks aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet het geval zal u de mogelijkheid tot aanvraag niet te zien krijgen.

Welke de voorwaarden zijn voor het aanvragen van betalingsrechten uit de Vlaamse reserve vindt u in volgende fiche:

Indien u als jonge starter in aanmerking komt voor de reserve is het mogelijk dat u ook aanspraak kunt maken op de betaling voor jonge landbouwers. Meer informatie over deze premie vindt u op de webpagina Premie jonge landbouwer.

Wetgeving

  • 24 OKTOBER 2014. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

  • 23 JANUARI 2015 – Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, voor wat de rechtstreekse betalingen betreft.

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst omtrent de verzamelaanvraag kunt u zich wenden tot uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Delen: