Infofiches voorwaarden niet-productieve investeringssteun (NPI)

Om investeringssteun voor een niet-productieve investeringssteun (NPI) te krijgen, moet een landbouwer aan diverse voorwaarden voldoen.

NPI bedrijfsgebouwen - landschappelijke integratie, dak- en gevelbegroeiing

De investeringen onder deze categorie hebben betrekking op beplantingen op- of langsheen de bedrijfsgebouwen. Het betreft de landschappelijke integratie van de bedrijfssite, begroeiïng op de daken, of op de gevels van de bedrijfsgebouwen.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden en de subsidiabele plantenlijst in de fiche NPI bedrijfsgebouwen - landschappelijke integratie, dak- en gevelbegroeiing.

NPI bijenhotel, nestkast en huiszwaluwtil

Onder deze NPI-categorie vallen de nestplaatsen voor verschillende fauna. Het gaat telkens om bijenkasten- en hotels voor solitaire bijen, nestkasten voor vogels, en huiszwaluwtillen.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI bijenhotel, nestkast en huiszwaluwtil.

NPI bodemkwaliteit machines

Onder deze niet-productieve investeringscategorie vindt u diverse machines terug waarmee u de bodemkwaliteit kunt vrijwaren. Specifiek gaat het om de compostkeerder voor het aanmaken van bedrijfscompost, de drempelmachine om uitspoeling te voorkomen op erosiegevoelige percelen en de graslandwoeler om verdichting in graslanden tegen te gaan.

De investeringsspecifieke voorwaarden vindt u in de fiche NPI bodemkwaliteit machines.

NPI waterinfiltrerende erfverharding

Onder deze NPI-investeringscode vraagt u de waterinfiltrerende erfverharding aan. Meer bepaald gaat het om de open verhardingen met gras zoals grastegels, grasbetontegels of kunststofgrastegels; en de halfopen verhardingen zoals kasseien, stoeptegels of klinkers.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI waterinfiltrerende erfverharding.

NPI erosiedammen

Bij deze categorie van niet-productieve investeringen horen de diverse types erosiedammen. Zo vindt u hieronder de hoge- en lage houthakseldammen, hoge- en lage kokosbalendammen, en (levende) wilgentenendam terug.

Voor deze investering moet een technisch verantwoordingsadvies opgemaakt worden.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI erosiedammen.

NPI kleine landschapselementen (kle), plantbescherming en poelen

Onder kleine landschapselementen wordt er een diverse groep aanplantingen van bomenrijen, bomen, hagen, heggen, en houtkanten verstaan. Per categorie wordt nog een onderscheid gemaakt tussen streekeigen/autochtoon plantgoed, en autochtoon plantgoed dat bedoeld is voor een nat2000 gebied. Voorts vallen onder deze categorie de boom- en plantbescherming, en de aanleg van poelen.

Voor investeringen in kleine landschapselementen en poelen moet een technisch verantwoordingsadvies opgemaakt worden.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden, en de subsidiabele plantenlijsten in de fiche NPI kleine landschapselementen (kle), plantbescherming en poelen.

NPI peilgestuurde drainage, wetland, plas-dras-pomp

Onder deze NPI-categorie vallen de codes voor het plaatsen van een plas-dras pomp, het inrichten van een wetland, en het omvormen van gewone drainage naar peilgestuurde drainage.

Voor elk van deze investeringscodes is een technisch verantwoordingsadvies vereist.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI peilgestuurde drainage, wetland, plas-dras-pomp.

NPI boven- en ondergrondse infiltratie en elektronische waterpeilmeters

Deze categorie omvat de bovengrondse (wadi en anderen) en ondergrondse waterinfiltratiesystemen. Bijkomend vindt u hier meer informatie terug over de elektronische waterpeilmeters (+peilbuis).

Voor de codes infiltratiesystemen (wadi en andere) en ondergrondse infiltratiesystemen is een technisch verantwoordingsadvies vereist.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI boven- en ondergrondse infiltratie en elektronische waterpeilmeters.

NPI waterkwaliteit

Specifiek vallen onder deze categorie de machines voor mechanische onkruidbestrijding en loofverwijdering, en het weerstation voor gebruik binnen een waarnemings- en waarschuwingssysteem in het kader van geïntegreerde gewasbescherming (ipm).

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI waterkwaliteit.

NPI wateropslag met infiltratie

Onder deze codes worden de wateropslagsystemen verstaan zoals enerzijds het buffer- en spaarbekken met ecologische inrichting, en anderzijds de wateropslag voor regenwater. Ze hebben een tweeledig doel: zowel het bufferen van overvloedig water in natte periodes, als het voorzien van water in droge periodes.

Voor de code buffer- en spaarbekken (met ecologische inrichting) is een technisch verantwoordingsadvies vereist.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in fiche NPI wateropslagsystemen

NPI biodiversiteit - wildredder en arenstripper

Onder de categorie biodiversiteit vallen de wildredders (akoestisch of schrikbar), en de arenstrippers. Deze laatste kunt u slechts aanvragen indien u over percelen beschikt binnen een afgelijnd geografisch gebied (beheergebieden van de hamster of akkervogelsoorten).

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI biodiversiteit - wildredder en arenstripper.

NPI wolfproof maken van omheining binnen een afgelijnd geografisch gebied

Deze investeringscode geldt specifiek voor het plaatsen van een wolfbestendige omheining rond percelen die zich in het risicogebied van de wolf bevinden. Alleen professionele veehouders met een minimum aantal dieren per bedrijf kunnen deze investering aanvragen.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI wolfproof maken van omheining binnen een afgelijnd geografisch gebied.

NPI langs of op waterlopen en grachten

Deze NPI-codes hebben betrekking op kleinschalige waterinfrastructuren., zodat het hemelwater minder snel wordt afgevoerd en zodoende vlotter kan infiltreren. Specifiek valt hieronder de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het oprichten van grond- en stenen dammen, knijpconstructies, en ten slotte het plaatsen van regelbare stuwen.

Voor elk van deze investeringscodes is een technisch verantwoordingsadvies vereist.

U vindt de investeringsspecifieke voorwaarden in de fiche NPI langs of op waterlopen en grachten.

Delen: